PL EN


2010 | 4(74) | 24-27
Article title

Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

Content
Title variants
EN
Economic Fluctuation on the Real Estate Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza procesów transformacji na polskim rynku nieruchomości dowodzi, że zachodzące na nim zmiany były wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych. Koniunktura na rynku nieruchomości jest ściśle związana z aktywnością całej gospodarki. Obserwacje wskazują, że rozwój rynku nieruchomości, podobnie jak innych segmentów, ma charakter cykliczny. Można stwierdzić, że rynek ten zachowuje się procyklicznie, jednak z pewnym opóźnieniem w stosunku do cyklu dla całej gospodarki. Związane jest to między innymi z wysokością stóp procentowych kredytów hipotecznych oraz zachowaniem uczestników rynku, dla których nabywanie nieruchomości jest rodzajem inwestycji, bez względu na to czy są to nabywcy indywidualni czy instytucjonalni. Podobnie dzieje się, gdy nadchodzi zwolnienie lub recesja - załamanie na rynku nieruchomości pojawia się zazwyczaj nieco później. Powiązanie między koniunkturą gospodarczą a koniunkturą rynku nieruchomości jest niepodważalne. Można stwierdzić, iż fazy cykli koniunkturalnych gospodarki i rynku nieruchomości mają zbliżony przebieg. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów teorii cykli koniunkturalnych oraz potwierdzenie zasadności ich zastosowania w prowadzonych analizach rynku nieruchomości, co niewątpliwie wspomaga procesy inwestycyjne na tym rynku w oparciu o prognozy jego rozwoju.
EN
The analysis of the Polish real estate market transformation processes proves that the occurring changes have been the outcome of the external factors' impact. The economic fluctuations on the real estate market are tightly connected with the activity of the whole economy. Observations indicate that the real estate market development, similarly to the development of other economy sectors, is of cyclical nature. It can be stated that this market behaves in a pro-cyclic way, however with a slight delay in relation to the whole economy cycle. Among other things, it is connected with mortgage interest rate and the behaviour of market participants, no matter whether individual or institutional purchasers, for whom real estate purchasing is a kind of investment. Similarly, when the economic activity slows or recession develops the failure on the Real estate market occurs with a slight delay The connection between economic trends and the trends of the real estate market is undeniable. It can be stated that phases of the economic trends' cycles and those of the real estate market have similar patterns. The purpose of this article is to present selected aspects of the theory of economic fluctuations' cycles as well as to prove validity of their use in the estate market analysis, which undoubtedly supports investment processes on this market based on its development forecast.
Year
Issue
Pages
24-27
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
  • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Informacji Przestrzennej
References
  • Balaton A., Delavenne F., L'actuaire et l'immobilier d'investissement. Proceedings 5th AFIR International Colloquium, Bruxelles 1995, septembre, III, 1067-1091.
  • Gołąbeska E. (red.), Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2007.
  • Granelle J.J., Economie immobiliere. Analyses et applications. Economies, Paris 1998.
  • Hozer J., Kokot S., Koniunktura gospodarcza a koniunktura rynku nieruchomości, www.zachodniopomorskie.nieruchomosci.pl/l/artykuly/artykul9.html
  • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN sp. z o.o., Warszawa 1997.
  • Śmietana K., Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, referat, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Kolegium Zarządzania.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1d1ea34-61d1-4d71-8829-d5570bfe8965
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.