PL EN


2018 | 539 | 40-50
Article title

Rola rynku telekomunikacyjnego w strategii tworzenia jednolitego cyfrowego rynku Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The role of the telecommunications market in the strategy of creating a Single Digital Market of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwijająca się gospodarka cyfrowa i społeczeństwo informacyjne zmieniają uwarunkowania gospodarcze i społeczne. Z tego względu rodzi się potrzeba kształtowania jednolitego cyfrowego rynku UE (JCR UE). Stwarza to z kolei konieczność weryfikowania dotychczas sformułowanych wyzwań wobec rynku telekomunikacyjnego (RT) UE. Podstawowe cele artykułu sprowadzają się do przedstawienia głównych założeń strategii tworzenia JCR UE i ukazania roli RT w tworzeniu JCR UE, zaprezentowania obecnego stanu RT UE, ukazania głównych inicjatyw podejmowanych w obszarze RT, służących tworzeniu JCR UE, oraz przybliżenia stanu realizacji inicjatyw podjętych w obszarze RT. W nawiązaniu do przyjętych celów w artykule stawia się pytania badawcze dotyczące głównych powodów tworzenia JCR UE oraz sposobu oceny dotychczasowych przekształceń RT.
EN
The developing digital economy and information society are changing economic and social conditions. Therefore, there is a need to shape a single EU digital market (EU SDM). In consequence, this creates the need to verify the currently formulated challenges to the EU telecommunications market (TM). The main goals of the article are to present the main assumptions of the strategy of creating the EU SDM and show the role of TM in creating the EU’s SDM, presenting the current state of the EU TM, showing the main initiatives in the field of TM in order to create the EU’s SDM and bringing closer the state of implementation of TM initiatives. In reference to the adopted objectives, the article poses research questions regarding the main reasons for the creation of the EU SDM and the way of assessing the existing TM transformations.
References
 • Acocella N., 2002, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Broadband coverage in Europe, studies for the EC by IHS and Valdani, Vicari & Associati (SMART 2013/0054), https://ec.europa.eu/digital-single-market/scoreboard/poland%20 (22.12.2016).
 • Dyrektywa nr 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich przyłączenia (Dyrektywa o Dostępie).
 • Dyrektywa nr 2002/20/WE w sprawie uprawnień dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej (Dyrektywa o Autoryzacji).
 • Dyrektywa nr 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych dotyczących sieci usług łączności elektronicznej (Dyrektywa Ramowa).
 • Dyrektywa nr 2002/22/WE w sprawie usług powszechnych i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (Dyrektywa o Usłudze Powszechnej).
 • EU-Kommission stellt Strategie für digitale Binnenmarkt vor, http://www.noerr.com/de/presse-publikationen/News/eu-kommission-stellt-strategie-f%C3%BCr-den-digitalen-binnenmarkt-vor.aspx (16.08.2016).
 • European Commission, Roadmap for completing the Digital Single Market, http://ec.europa.eu/priorities/publications/roadmap-completing-digital-single-market_en (23.08.2016).
 • Fiedor B., 2010, Nauki ekonomiczne a współczesność. Modyfikacja paradygmatu i współpraca z innymi dziedzinami nauk. Wprowadzenie do dyskusji na seminarium Rady Naukowej PTE z 25 listopada 2009 r., Biuletyn PTE, nr 4.
 • Für ein Europa ohne digitale Grenzen, 06.05.2015, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Fuer-ein-Europa-ohne-digitale-Grenzen.html (20.12.2016).
 • Gruber A., 2013, Telekommunikation: EU-Kommission einigt sich auf etwas Netzneutralitaet, http://www.zeit.de/digital/internet/2013-09/netzneutralitaet-eu-verordnung-kroes (17.08.2016).
 • https://digitalegesellschaft.de/2015/01/nn-ratspapier-schluflocher/ (19.05.2015).
 • Naisbitt J., 1997, Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Orłowski W.M., 2008, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, Biblioteka Gazety Wyborczej, Agora, Warszawa.
 • Osiatyński J., 2005, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Retten wir das Internet! – Ein offener Brief zur Netzneutralitaet, http://blog.datenschmutz.net/2015-01/retten-wir-das-internet-ein-offener-brief-zur-netzneutralitaet/ (19.08.2016).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, COM(2011)402, Bruksela 6 lipca 2011 roku, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0402&from=PL (10.07.2016).
 • Scott C., 2004, Regulation in the Age of Governance: The Rise of the Post-regulatory State, [w:] Jordan J., Levi-Faur D. (eds.), The Politics of Regulation, Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance, Edward Elger, Cheltenham, s. 145-176.
 • Strobel Ch., 2016, Digitaler Binnenmarkt: So will die EU den Durchbruch schaffen, http://www.techtag.de/business/digitaler-binnenmarkt-will-die-eu-den-durchbruch-schaffen/ (23.08.2016).
 • Thurow L.C., 1999, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE C306, 17.12.2007.
 • Wojtyna A., 2011, Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego – duża odporność czy podatność?, [w:] Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Załoga E., 2013, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Rozprawy i Studia, t. (CMXLVII) 873, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Ziedler Ch., 2016, Digitalisierung in Europa Oettingers Netz, http://www.tagesspiegel.de/themen/agenda/ digitalisierung-in-europa-oettingers-netz/11727332.html (23.06.2016).
 • Zielińska-Głębocka A., 2012, Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1ed3678-ca5f-4ad6-8304-8fa54b7fb655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.