PL EN


2016 | 2(30) | 69-79
Article title

Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji

Content
Title variants
EN
Work conditions and work relations versus the quality of the functioning of an organisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonowanie organizacji w dynamicznie zmiennym i złożonym otoczeniu wymaga od niej systematycznego doskonalenia kompetencji warunkujących wzrost jej konkurencyjności. Za kluczowy czynnik przesądzający o możliwości podjęcia skutecznych i efektywnych działań zapewniających wykorzystanie pojawiających się okazji i uniknięcie zagrożeń z pewnością należy uznać posiadany kapitał ludzki. Dlatego szczególnie ważne staje się zorientowanie na jakość warunków i stosunków pracy, które w znacznym stopniu przesądzają o możliwości rozwoju kapitału ludzkiego, a dzięki temu również poprawy efektów osiąganych przez organizację. Celem artykułu jest podjęcie próby wskazania oczekiwań różnych pokoleń aktywnych zawodowo pracowników wobec jakości warunków i stosunków pracy w organizacji. Autor, poprzez analizę literatury, dokonuje przeglądu oczekiwań współczesnego pracownika (różnych grup wiekowych) oraz istniejących możliwości. Rezultatem jest próba określenia wyzwań dla współczesnych organizacji, przeglądu oczekiwań aktywnych zawodowo w stosunku do potencjalnego pracodawcy oraz relacji między warunkami i stosunkami pracy a jakością funkcjonowania organizacji.
EN
The functioning of an organisation in a dynamically changeable and complex surroundings requires the systematic improvement of competences conditioning the growth of its competitiveness. The main factor deciding about the possibility of undertaking effective and efficient activities conditioning the use of emerging opportunities and the avoidance of threats and dangers is the possessed human capital. Therefore, it is of the utmost importance to orient towards the quality of working conditions and work relations which, to a great extent, decide about the possibility of the development of human capital and, as a consequence, the improvement of the results achieved by an organisation. The aim of the article is to take up the attempt to present the expectations of various generations of professionally active workers as for the quality of conditions and work relations in an organisation. By means of an analysis of the literature, the author makes an overview of the expectations of a modern worker (various age groups of the Polish people), as well as the existing possibilities. The effect of the author’s work is an attempt to define challenges for the functioning of contemporary organisations, an overview of the expectations of those professionally active towards a potential employer and the relations between working conditions and work relations and the quality of an organisation’s functioning.
Year
Issue
Pages
69-79
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
References
 • Berkup, S.B. (2014). Working with Generations X and Y in Generation Z period: Management of different generations in business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218–229.
 • Czekaj, J., Ziębicki, B. (2015). Metodyczne aspekty lean administration. Przegląd Organizacji, 9, 61–68.
 • Gajdzik, B. (2015). Planowane zachowania pracowników a doskonalenie organizacji. Problemy Jakości, 3, 16–21.
 • Goliński, M., Mantura, W. (2015). Wykorzystywanie badań rynkowych w zakresie kompetencji pracowniczych w doskonaleniu zarządzania zasobami ludzkimi. Przegląd Organizacji, 11, 27–33.
 • Gross-Głowacka, E. (2016). Rola koncepcji zarządzania różnorodnością w doskonaleniu organizacji. Problemy Jakości, 48(4), 28–34.
 • Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-2010-2.
 • Kahan, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692–724.
 • Kolman, R. (2009). Kwalitologia – wiedza o różnych dziedzinach jakości. Warszawa: Placet. ISBN 978-83-7488-133-3.
 • Kozioł, L. (2015). Organizacja stosunków i warunków pracy w przedsiębiorstwie. W: A. Kozina (red.). Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie (s. 11–35). Kraków: Wyd. Mfiles.pl. ISBN 978-83-941408-2-3.
 • Kroenke, A. (2015). Pokolenie X, Y, Z w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 61(1202), 91–104.
 • Lotko, M., Lotko, A. (2015). Atrybuty jakościowe usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Problemy Jakości, 47(11), 28–33.
 • Ludwikowska, K. (2015). Wyzwania nowoczesnego menedżera w procesach doskonalenia pracowników. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 61(1202), 105–118.
 • Łukasiński, W. (2015). Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu organizacji. W: A. Kozina (red.). Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie (s. 37–62). Kraków: Wyd. Mfiles.pl. ISBN 978-83-941408-2-3.
 • Skawińska, E., Zalewski, R. (2016). Konkurencyjność – kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw w XXI w. Przegląd Organizacji, 3, 16–25.
 • Skrzypek, E. (2012). Efektywność i jakość w organizacji. Problemy Jakości, 44(4), 4–9.
 • Szelągowska-Rudzka, K. (2016). Partycypacja bezpośrednia pracowników a innowacje i innowacyjność organizacji. Przegląd Organizacji, 5, 23–29.
 • Szostek, D. (2016). Patologiczne zachowania pracowników w aspekcie jakości środowiska pracy. Problemy Jakości, 3, 30–34.
 • Szubstarska, J. (2007). Elastyczny model zatrudnienia i pracy a jakość życia. W: E. Skrzypek (red.). Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym (s. 117–119). Lublin: Wyd. UMCS. ISBN 978-83-924547-1-7.
 • Szudrowicz, I. (2014). Identyfikacja pracownika z przedsiębiorstwem. Problemy Jakości, 6, 19–24.
 • Walas-Trębacz, J. (2012). Kapitał ludzki jako podstawowy zasób kształtujący wartość przedsiębiorstwa. W: M. Tyrańska (red.). Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi (s. 93–128). Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-588-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1f581da-75c5-4d16-9fb7-608ca741ef10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.