PL EN


2017 | 2(15) | 20-34 (15)
Article title

POMOC PAŃSTWA DLA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH

Content
Title variants
EN
STATE AID FOR COAL MINING IN THE LIGHT OF THE EU RULES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The authors have analyzed the documents containing legal regulations directly related to the coal mining sector. They referred to a number of both national laws and laws set by the authorities of the European Union (EU). The authors pay attention to the special role of coal in resource policy of Poland. They show the conditions under which state aid was granted to the coal mining industry based on the specific directives, laws and regulations in the previous years. Moreover assumptions of national aid programs are described, and the possible restructuring actions that might be accomplished with the help of this financial assistance are demonstrated. Also the authors hold a discussion on the legitimacy of the use of publicly-legislated aid in the coal mining industry.
Year
Issue
Pages
20-34 (15)
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Józefa Wybickiego 7, 30-001 Kraków, e-mail: lidia.gawlik@min-pan.krakow.pl, monika@min-pan. krakow.pl
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Józefa Wybickiego 7, 30-001 Kraków, e-mail: lidia.gawlik@min-pan.krakow.pl, monika@min-pan. krakow.pl
References
 • Blaschke W. (red.) 2003, Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego na podstawie uregulowań prawnych Unii Europejskiej w latach 1993–2002, „Studia, Rozprawy, Monografie” nr 122, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 • BP Statistical Review of World Energy 2015 http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html (10.05.2016).
 • Commission Decision 528/76/ECSC of 25 February 1976 regarding the Community system of measures taken by the Member States to assist the coal-mining industry.
 • Commission Decision No 2064/86/ECSC of 30 June 1986 establishing Community rules for State aid to the coal industry.
 • Commission Decision No 3632/93/ECSC of 28 December 1993 establishing Community rules for State aid to the coal industry.
 • Decision 3/65/ECSC regarding the community system of measures taken by member states to assist the coal-mining industry.
 • Decision No 3/71/ECSC of the Commission of 22 December 1970 on Community rules for interventions by Member States for the benefit of the coal industry.
 • Decyzja Komisji z dnia 17 października 2002 r. ustanawiająca wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (notyfikowana jakodokument nr C(2002) 3783 (2002/871/WE).
 • Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE) (Dz. Urz. L 336/24 z 21.12.2010).
 • Euracoal 2016. Euracoal Market Report 1/2016. European Association for Coal and Lignite, May 2016 https://euracoal.eu/library/coal-market-reports/ (20.06.2016).
 • Gawlik L. (red.) 2006, Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej, Wyd. IGSMiE PAN Kraków, s. 342.
 • Gawlik L. 2008. Wpływ poziomu wydobycia węgla kamiennego na koszty jego pozyskania w kopalniach. Studia Rozprawy Monografie nr 148, Wyd. IGSMiE PAN Kraków, s. 220.
 • Gawlik i in. 2016. Gawlik L., Olszowski J., Pepłowska M. 2016, Analiza płatności publicznoprawnych polskiego górnictwa węgla kamiennego, „Przegląd Górniczy” nr 5, s. 39–46.
 • Kulczycka J., Uberman R. 2016, Podatki i opłaty w polskim górnictwie, „Przegląd Górniczy” nr 5, s. 47–53.
 • Pomoc państwa nr N 571/2004 – Polska. Pomocy państwa dla polskiego sektora węglowego 2004–2006, Bruksela, dnia 22.06.2005 r. K(2005) 1796 wersja ostateczna cor.
 • Pomoc państwa nr N 575/2007 – Polska. Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2008–2010, Bruksela, dnia 2.04.2008 r. K(2008)864 wersja ostateczna.
 • Pomoc państwa SA.33013 (2011/N) – Polska Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011–2015, Bruksela, dnia 23.11.2011 r. K(2011) 8280 wersja ostateczna cor.
 • Ptak M., Kasztelewicz Z. 2014, Podatki i daniny płacone przez górnictwo w Polsce, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” nr 88, s. 195–207.
 • Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz strategia na lata 2007–2010, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 • Rozporządzenie Rady WE nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (DzU L 205 z 2.08.2002 r.).
 • Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015, Warszawa,
 • 31 lipca 2007 r., http://www.mg.gov.pl /Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gornictwo/Realizacja+Programu+dzialalnosci+gornictwa+wegla+kamiennego+w+Polsce (5.05.2016).
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT&from=PL (5.05.2016).
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (DzU 2007.1379).
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (DzU 2015.143).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.981).
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (DzU 2011.981).
 • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (DzU 2014.1069).
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw (DzU 2014.1395).
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015.143).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (DzU 2015.1960).
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015.230).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1f9c442-ea03-4a60-ab42-6837b4c3fe3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.