PL EN


2012 | 1–2/2012 (14–15) | 140 - 151
Article title

Nowy model konsumpcji treści telewizyjnych użytkownik zdobywa przewagą nad oferentem telewizji

Content
Title variants
EN
The new model of consumption of television content the user gains the advantage over the television provider
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowe technologie medialne dały użytkownikowi szersze możliwości i narzędzia przejęcia władzy lub podjęcia dialogu z nadawcą telewizyjnym. Widz staje się redaktorem własnego programu telewizyjnego. Niniejszy artykuł ukazuje te tendencje na podstawie raportów regulatora rynku teleinformatycznego i medialnego OFCOM z Wielkiej Brytanii w zderzeniu z preferencjami polskiego konsumenta zdefiniowanymi na podstawie badań własnych autorki, przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pod nadzorem promotora prof. UW dr. hab. Krzysztofa Klincewicza. Badania zrealizowane zostały w roku 2012 metodą wywiadów eksperckich przeprowadzonych przez autorką, a następnie badań ankietowych wśród 1298 użytkowników telewizji i Internetu w Polsce celem zdefiniowania preferencji i stopnia innowacyjności potencjalnych użytkowników telewizji interaktywnej. Zarówno badania OFCOM, jak i badania autorki potwierdzają tezę o zachodzącej zmianie modelu konsumpcji treści telewizyjnych. Widzowie wyposażeni w inteligentne telewizory, laptopy, tablety i smartfony oczekują treści w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu. Do tego muszą się dostosować nadawcy telewizyjni, przygotowując nowe strategie sprzedaży programów.
EN
The new media technologies offered more possibilities to the user and equipped him with the instruments to takeover the control or establish the dialogue with the broadcaster. The viewer becomes the editor of his own TV program. This article presents above trends on the basis of reports of regulating authority for the broadcasting and telecommunications of the United Kingdom-OFCOM in comparison with the preferences of Polish consumer, defined on the basis of author’s research, conducted within the doctoral thesis at the Faculty of Management at Warsaw University, under the supervision of Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz. The research was carried out in 2012, using the method of expert interviews and the survey research of 1298 television and the Internet users in Poland. The objective of the study was defining the preferences and degree of innovativeness of potential users of interactive television. Both, OFCOM study and research of the author, confirm the thesis of progressing change in consumption patterns of television content. Viewers, equipped with Smart TVs, laptops, tablets and smartphones are expecting to get the content anytime.
Year
Pages
140 - 151
Physical description
Dates
published
2012-09-30
References
  • Christensen, C.M., Scott A.D. i Roth, E.A. (2010). Innowacje. Następny krok. Warszawa: Harvard Business School Press, Wydawnictwo Studio Emka.
  • Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.
  • Klincewicz, K. (2011). Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: WN PWN. OFCOM Research (2012). The Consumer Experience of 2012, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/consumer-experience/tce-12/Consumer_Experience_Researc1.pdf.
  • Raport Nordic Innovation Center ,U-Drive: IT –User-Driven Innovation Transfer From ICT to OtherSectors (2010) Authors: Søren Smed, Jens F. Jensen, Birgit Jeppesen, Peter Kofoed, Tove Arendt Rasmussen,Thessa Jensen, Claus Rosenstand, Jacob Rolf Jensen, Karl Fridriksson, Jan Håvard Skjetne, Astrid Søndergaard. Pozyskane z: http://www.nordicinnovation.net/_img/udriveit-user-driven_innovation_transfer_report_web.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d205abb6-7070-442e-9574-f2586868bb6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.