PL EN


2020 | vol. 64, nr 1 | 76-88
Article title

Law and economics analysis of housing policy

Content
Title variants
PL
Analiza prawna i ekonomiczna polityki mieszkaniowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of this paper is to verify the possibility of law and economics analysis in the field of housing policy. The object of the research is a housing policy model defined as the entirety of the legal acts regulating the actions of the state in reference to housing policy. The research is based on the new institutional economy, and law and economics analysis method. The theoretical part provides an overview of the main definitions of law & economics (LE), e.g. institution, contracts, transactions, property rights theory, transactions costs, with reference to the housing policy issues. Additionally, the criterions for efficiency ratings are presented (Pareto, Kaldor-Hicks, Caose claim, Posner) and the author’s proposal of defining housing policy is given. The empirical part is a comparative analysis of selected social housing policy programmes from the USA (LIHTC), the Netherlands (woningcorporaties) and Poland (TBS) at the viewpoint of the efficiency criteria.
PL
Celem opracowania jest empiryczna weryfikacja możliwości zastosowania podejścia ekonomii prawa do analizy uwarunkowań prawnych w zakresie polityki mieszkaniowej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem nowej ekonomii instytucjonalnej metodą ekonomicznej analizy prawa. W części teoretycznej zaprezentowano przegląd głównych definicji właściwych dla nowej ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomicznej analizy prawa wraz z odniesieniem ich do uwarunkowań polityki mieszkaniowej, takich jak: instytucje, kontrakty, transakcje, teoria praw własności, koszty transakcyjne. Dodatkowo przedstawiono kryteria oceny efektywności (efektywność Pareto, kryterium Kaldora-Hicksa, teoremat Coase’a, Posnera) oraz zaproponowano autorską definicję modelu polityki mieszkaniowej. W części teoretycznej zaprezentowano relacje między strukturą własnościową a jakością zasobu mieszkaniowego oraz porównanie wybranych programów mieszkaniowych z USA (LIHTC), Holandii (Woningcorporaties) oraz Polski (TBS).
References
 • Accocella, N. (2002). Zasady polityki gospodarczej. Warszawa: PWN.
 • Araszkiewicz, M. (2015). Efektywność ekonomiczna oraz inne kryteria oceny stanów rzeczy w ekonomicznej analizie prawa, Studia Prawno-Ekonomiczne, XCVI.
 • Arrow, K. J. (1969). The organization of economic activity: Issues pertinent to the choice of market versus non-market allocation. In The analysis and evaluation of public expenditures: The PBB – system, joint Economic Committee (91st Congress 1st Session). Washington DC.
 • Balcerowicz, L. (1993). Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Buchanan, J., and Stubblebine, W. C. (1962). Externality. Economica, 29(116).
 • Commons, J. R. (1937). The contractual nature of the firm. Journal of Law and Economics, (26).
 • Commons, J. R. (1990). Institutional economics. Its place in political economy (vol. 1). New Brunswick: London Transaction Publishers.
 • Chotkowski, J. (2010). Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne – kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa.
 • Chrupczalski, S. (2008). Ekonomiczna analiza prawa własności w ujęciu szkoły austriackiej. Retrieved from www.mises.pl.
 • Dąbrowski, I., and Staniek, Z. (2015). Property rights in the process of privatization of the Polish energy sector. Research Papers of Wroclaw University of Economics, (402).
 • Eggerton, T. (1990). Economic behavior and institutions. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Erikseen, M. D., and Rosenthal, S. S. (2010). Crowd out effects of place-based subsidized rental housing: New evidence from the LIHTC program. Journal of Public Economics, (94).
 • Głuszak, M. (2010). Cechy gospodarstw domowych a sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (822).
 • Hardt, Ł. (2005). Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, (1-2).
 • Ignatowicz, J., and Stefaniuk, K. (2003). Prawo rzeczowe. Warszawa: LexisNexis.
 • Jensen, M. C., and Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm. Managerial behaviour, agency, costs and capital structure. Journal of Financial Economics, (3).
 • Kowalska, K. (2005). Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, (7-8).
 • Marshall, A. (1925). Zasady ekonomiki. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
 • Masten, S. E. (2000). Contractual choice. In: B. Bouckaert, and G. DeGeest (Eds.), Encyclopedia of law and economics. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Mill, J. S. (1959). Utylitaryzm: O wolności. Warszawa: PWN.
 • Mises, L. von (2018). Ludzkie działanie. Retrieved from www.mises.pl
 • Needham, B., and Verhage, R. (1998). Housing and land in Israel and The Netherlands. A comparison of policies and their consequences for access to housing. Town Planning Review, (69).
 • North, D. C. (2004). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Polak, A. (2007). Towarzystwa budownictwa społecznego jako instrument gminnej polityki mieszkaniowej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (80).
 • Posner, R. (1979). Utilitarism, economics and legal theory. Journal of Legal Studies vol. 8, no 1.
 • Posner, R. (2004). Frontiers of legal theory. Harvard University Press.
 • Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (vol. II). Warszawa: PWN.
 • Soto, H. J. de (2010). Spór metodologiczny (Methodenstreit) Szkoły Austriackiej. Retrieved from www.mises.pl/280
 • Tyc, W. (2007), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Tyc, W., and Schneider, M. (2017). Kontrakt jako obiekt obserwacji naukowej w teorii ekonomii, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (311).
 • Williamson, O. E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d206c5c7-94ff-4671-b7a1-a3f4a5c78126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.