PL EN


2013 | 147 |
Article title

Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa

Authors
Content
Title variants
EN
Urban Tourism of Frenchmen on the Example of Cracow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims to identify the behaviours of French tourists in the consumption of products of the urban tourism. The tourist function of the contemporary cities was discussed as well as the essence and importance of urban tourism was explained (in it also for Poland). Next France was showed as the important emissive market in the European tourism as well as arrivals of visitors from that country to Poland in the 90s XX and at the beginning the 21st century were analysed. Finally, using the results of research of tourist movement in Krakow, a behavioural profile of the French tourist - participant urban tourism was specified.
Year
Volume
147
Physical description
Contributors
References
 • System studiów i planów zagospodarowania przestrzennego po reformie administracyjnej państwa. Red. E. Wysocka. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2000, s. 7.
 • T. Witkowski: Koncepcja rozwoju aglomeracji zachodnio-mazowieckiej i specyficzna funkcja jej trzeciego bieguna w zakresie turystyki. W: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej. Red. R. Gałecki. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno- Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz 2004, s. 186-187.
 • Z. Makieła: Rola turystyki w kształtowaniu się metropolii i obszarów metropolitarnych W: Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych. Red. J. Rut, A. Nizioł. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 76-77.
 • P. Zawadzki: Istota promocji produktu turystycznego miasta. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wrocław 2011, s. 1043.
 • G.J. Ashworth: Urban Tourism. An Imbalance in Attention. W: Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management. Ed. C.P. Cooper. Belhaven, London 1989, s. 33.
 • C.H. Law: Urban Tourism. Attracting Visitors to Large Cities. Mansell Publishing, London 1993, s. 1.
 • A. Mikos von Rohrscheidt: Turystyka kulturowa. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno- Menedżerska Milenium, Gniezno 2008, s. 97.
 • S. Page, C. Hall: Managing Urban Tourism. Prentice Hall, London 2002, s. 100.
 • S. Liszewski: Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi). "Turyzm" 1999, t. 9, z. 1, s. 52.
 • K. Dzieńdziura: Turystyka kulturowa w przestrzeni miejskiej - relacje przestrzenne i międzykulturowe. W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Red. S. Bosiacki. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 319.
 • A. Kowalczyk: Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Warszawa 2005, s. 155-197.
 • J. Rut, P. Rut, Tourism in the Process of European Integration. W: Tourism and Recreation in the Process of European Integration. Eds. W.J. Cynarski, K. Obodyński, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004, s. 106-113.
 • K.P. Wojdacki: Obszary wpływu miast jako regionalny wymiar zróżnicowania handlu. "Handel Wewnętrzny" 2009, nr specjalny: Szanse i wyzwania dla sektora usług w Polsce. Red. U. Kłosiewicz- Górecka, B. Słomińska, IBRKiK, s. 138.
 • S. Anholt: Foreword. "Journal of Brand Management" 2002, Vol. 9, No. 4/5, s. 229-239.
 • B. Meyer: Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 390.
 • L. Dwyer, D. Edwards, N. Mistilis, C. Roman, N. Scott, Ch. Cooper: Megatrends Underpinning Tourism to 2020. Analysis of Key Drivers for Change. The Sustainable Tourism Cooperative Research Centre, Queensland 2008, s. 19 i 49.
 • W. Bartoszewicz, K. Łopaciński: Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski w latach 2006-2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2013 roku. Instytut Turystyki, Warszawa 2007, s. 4.
 • J.P. Piotrowski: Szanse deglomeracji turystyki miejskiej. "Travel Trade Gazette TTG Polska" 6.06.2011.
 • K.J. Helnarska: Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 125.
 • K. Łopaciński: Analiza rynku francuskiego. Instytut Turystyki, Warszawa 2004, s. 3.
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, MOT, Kraków 2008, s. 4-7.
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, MOT, Kraków 2009, s. 5-7.
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, MOT, Kraków 2010, s. 4-7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d21ce303-cf23-43f0-bb75-e4bf73ced159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.