PL EN


2018 | 538 | 412-423
Article title

Identyfikacja i ocena czynników stymulujących i ograniczających otwartość organizacyjną w sektorze przemysłów kreatywnych

Content
Title variants
EN
Identification and assessment of factors stimulating and limiting organizational openness in the sector of creative industries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu zawarto rozważania na temat relacji łączących otwartość organizacyjną z funkcjonowaniem sektora przemysłu kreatywnego. Celem artykułu była próbą identyfikacji i ocena czynników stymulujących i ograniczających otwartość organizacyjną w sektorze przemysłów kreatywnych. Dążąc do realizacji tego celu, w artykule wykorzystano część danych pochodzących z badań pilotażowych przeprowadzonych na próbie 150 przedsiębiorstw z różnych branż kreatywnych zlokalizowanych w województwie łódzkim. Bazując na wynikach badań oraz ocenie źródeł wtórnych, starano się pokazać, że przemysły kreatywne stanowią bardzo szerokie spektrum aktywności, które musi być realizowane w różnych formach otwartości organizacji oraz jest ukierunkowane na różne cele. Badania wykazały, że respondenci w pełni rozumieją konieczność otwartości ich przedsiębiorstw, jednak dodatkowo oczekują budowania przez politykę wsparcia (sferę administracji publicznej i sferę nauki) otwartej przestrzeni do innowacyjności, eksperymentowania i przedsiębiorczości.
EN
This study contains considerations on the relationship between organizational openness and the functioning of the creative industry sector. The aim of the article was an attempt to identify and evaluate the stimulating factors and limit the organizational openness in the creative industries sector. In pursuit of this objective, the article uses part of the data from pilot studies carried out on a sample of 150 enterprises from various creative industries located in the Lodz region. Based on the results of research and the evaluation of secondary sources, efforts were made to show that creative industries constitute a very wide spectrum of activities that have to be implemented in various forms of organization’s openness and are oriented towards different goals. Research has shown that respondents fully understand the necessity of openness of their enterprises, but they also expect to build an open space for innovation, experimentation and entrepreneurship through support policy (the sphere of public administration and the sphere of science).
References
 • Adamik A., Nowicki M., Szymańska K., 2018, Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamizing companies’ competitive advantages, Management & Marketing, no 13 (2), s. 880-896.
 • Albors-Garrigos J., Rodriguez Barbera R., 2012, Impact of public funding on firms innovation performance.
 • Analisis of internal and extrenal moderating factors, International Journal of Innovation Management.
 • Baldwin J., Gelletly G., 2003, Innovation Strategies and Performance in Small Firms, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Baldwin R., 2003, Openness and growth: what’s the empirical relationship, http://www.nber. org/papers/w9578 (15.09.2018).
 • Caligiuri P.M., Jacobs R.R., Farr J.L., 2000, The attitudinal and behavioral openness scale: Scale develop ment and construct validation, International Journal of Intercultural Relations, vol. 24, no 5.
 • Cox G., 2005, The Cox Review of Creativity in Business:Building on the UK’s Strengths, http://www.hm-treasury.gov.uk/coxreview_index.htm (13.09.2018). Creative Industries Mapping Document, 1998.
 • Edward T., Delbridge R., Munday M., 2005, Understanding innovation in small and medium-sized entereprises: a process manifest, Technovation, no 25, Cardiff.
 • Etmanowicz A., Trzebeński M., Martela B., 2012, Rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie pomorskim. Podsumowanie prac grup ds. rekomendacji, Fundacja IMPACT, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Foster M., Carrie L., 2015, Managing the flow of talent through organizations – a boundary-less mode, Development and Learning in Organizations: An International Journal.
 • Lewin A.Y., Minton J.W., 1986, Determining organizational effectiveness: another look and agenda for research, Management System.
 • Miles I., Green L., 2009, Research report July 2008: Hidden innovation in the creative industries, NE STA, London, http://www.nesta.org.uk/hidden-innovation-in-the-creative-industries/ (2.09.2018).
 • Peters M., 2010, The Idea of Openness: Open Education and Education for Openness, [w:] Peters M., Besley T., Gibbons A., Žarnić B., Ghiraldelli P. (red.), The Encyclopaedia of Educational Philosophy and Theory, http://eepat.net/doku.php?id=open_education_and_education_for_openness (2.09.2018).
 • Rickards T., 1998, Creativity and Innovation: A Transatlantic Perspective, Creativity and Innovation Yearbook, t. 1, Manchester Business School.
 • Szymańska K., 2017, Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych, Management Forum, vol. 5, no 4, Wrocław.
 • Törnqvist G., 1983, Creativity and the renewal of regional life, [w:] Buttimer A. (red.), Creativity and Context, Lund Studies in Geography, B. Human Geography, nr 50.
 • UNCTAD 2008, Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making, United Nations, http://ssc.undp.org/creative_economy (2.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d225e695-adc6-40ac-9784-cbddead1c89b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.