PL EN


2016 | 17 | 1 | 20-30
Article title

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ – ANALIZA STATYSTYCZNA

Authors
Content
Title variants
EN
THE SITUATION OF WOMEN ON THE LABOR MARKET IN POLAND COMPARED TO THE EUROPEAN UNION COUNTRIES – STATISTICAL ANALYSIS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Analizę rozpoczęto od charakterystyki wybranych aspektów rynku pracy kobiet. Wykorzystując metodę unitaryzacji zerowanej sporządzono dwa rankingi. Pierwszy z nich dotyczył roku 2004, a więc momentu wejścia Polski do UE, drugi zaś ukazywał klasyfikację państw członkowskich dziesięć lat później. Następnie wykorzystując wartości miernika syntetycznego wyodrębniono grupy typologiczne krajów o podobnej sytuacji kobiet na rynku pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że nasz kraj w 2014 roku dość znacząco poprawił się pod względem sytuacji kobiet na rynku pracy. Wzrosły wskaźniki zatrudnienia, a zmniejszyły się wskaźniki dotyczące bezrobocia, zwłaszcza długookresowego oraz wśród młodych kobiet.
EN
The aim of this article is to assess the situation of women on the labor market in Poland compared to the European Union countries. In the first step were analysed selected characteristics of the labor market of women. Two ranking were prepared using method of zero unitarization. The first is focused on the year 2004 and the moment of entry of Poland into the EU, while the second one is showing the classification of the EU countries a decade later. In the next step, using the synthetic measure, were identified typological groups of countries with a similar situation of women on the labor market. The study showed significant improvement in our country in 2014, in terms of the situation of women in the labor market. Employment rates increased, indicators of unemployment were reduced, particularly long-term and among young women.
Contributors
author
 • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, iwona.bak@zut.edu.pl
References
 • Czubara T., Kowalewski M., Thurow R. (2012) Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 • Kalinowska-Nawrotek B. (2004) Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LVI, zeszyt 2, Wydział prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Poznań.
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Malina A. (2004) Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydaw. AE w Krakowie, Kraków.
 • Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Panek T. (2009) Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Polska w Unii Europejskiej 2004-2014 (2014) GUS, Warszawa.
 • Polska 2015. Raport o stanie gospodarki (2015) Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Stanisz A. (2006) Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1. Statystyki podstawowe, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. (1997) Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d22b3827-22a5-4dfa-9a3d-5c76205be0b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.