PL EN


2017 | 4(25) |
Article title

Wybrane aspekty ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej realizowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie kontroli bezpieczeństwa w placówkach lotniczych

Content
Title variants
EN
Selected aspects of protection of the external border of the European Union provided by the officers of the Border Guard in the area of security checks at airports
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest Straży Granicznej, która jest formacją wyspecjalizowaną i pełni kluczową rolę nie tylko w zakresie ochrony granicy państwowej oraz ochrony lotnictwa cywilnego, ale również piastuje stabilną pozycję w systemie bezpieczeństwa państwa.Celem artykułu jest ukazanie podstawowych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w lotniczych placówkach tej formacji w Grupie Bezpieczeństwa Lotów, a także analiza aktów prawnych, na podstawie których funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują zadania dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego. Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w przejściach lotniczych, zapewniają ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Ogromnym wyzwaniem jest służba w zespołach, zapewniających nie tylko dobrze strzeżone granice państwa, ale również wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w międzynarodowej komunikacji lotniczej. Spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność na skalę światową. W artykule zostały przedstawione najważniejsze zadania Straży Granicznej i Służby Ochrony Lotniska w zakresie realizowanych zadań oraz wzajemnego funkcjonowania w systemie zapewniającym bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej. Analizę tę przeprowadzono z zastosowaniem metody desk research. Interpretacji poddano akty prawne, dokumenty, artykuły publikowane na stronach internetowych lub udostępnione przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
EN
This article is devoted to a discussion of the Border Guard, a specialized formation, which not only plays a key role in civil aviation, but also holds a stable position in the state security system. The aim of this article is to present the basic tasks performed by Border Guards officers serving in the Aerospace Services of this formation, in the Aviation Safety Group, as well as making an analysis of the legal acts under which Border Guard officers perform their tasks related to the issue of civil aviation security. Border Guard officers who serve in air passages provide protection for the external border of the European Union. It is a challenging task to serve in teams which not only protect the state borders, but also perform security tasks in the field of international aviation. They carry great responsibility on a global scale. This paper describes the most important tasks of the Border Guard and Airport Protection Services aimed at ensuring safety in air transportation. The desk research method has been applied to analyse a selection of legal acts, documents and articles published on various websites or made available by officers of the Border Guard themselves.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d22b414c-5050-4c3c-9e44-4da0657fbbe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.