PL EN


2014 | 38 | 5-15
Article title

Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. „O lepszy ład społeczno- -ekonomiczny”, opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014

Content
Title variants
EN
Reflections on the Margins of the Texts of Tadeusz Kowalik ‘For the Better Socio-economic order’ Published by the Polish Economic Society, the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences, Warsaw 2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł wpisuje się w makroekonomiczną debatę dotyczącą przyszłości kapitalizmu, zlibera-lizowanych rynków finansowych i skutecznych wobec niesprawności tego kapitalizmu polityk makroekonomicznych. Na plan pierwszy tej debaty wysuwają się pytania o taką stabilną dynamikę gospodarczą, która umożliwiałaby tworzenie miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, narasta-niu nierówności dochodowych i majątkowych. W kontekście tej nowej debaty w artykule zwrócono uwagę na wysiłki intelektualne nad ulepszeniem ładu ekonomicznego w Polsce podejmowane przez Tadeusza Kowalika w całej jego twórczości naukowej. Bodźcem do tej refleksji stał się zbiór artykułów, fragmentów monografii czy recenzji publikowanych w ostatnim czterdziestoleciu przez T. Kowalika, a poświęconych rozmaitym pomysłom na oczyszczenie kapitalizmu z jego niesprawności pod znamiennym tytułem „O lepszy ład społeczno-ekonomiczny”. Książka ta uka-zała się nakładem PTE w lutym 2014 roku pod redakcją naukową Pawła Kozłowskiego i przy współpracy Gabrieli Ziewiec.
EN
The article is a part of the macroeconomic debate on the future of capitalism, liberalized fi-nancial markets and the effectiveness of macroeconomic regulation policies. At the top of this debate emerges the question about the policy that stabilizes the economic dynamism by job crea-tion, combating unemployment and reducing income and wealth inequalities. In this context the article focuses on the intellectual efforts on improving economic governance taken in Poland by Tadeusz Kowalik throughout his entire research work. The base of this reflection is the collection of articles, parts of the monographs and reviews published in the last forty years by T. Kowalik and devoted to various ideas on repairing capitalism under the title “For the better socio-economic order”. The book was published by Polish Academy of Science in February 2014, edited by Paweł Kozłowski with cooperation of Gabriela Ziewiec.
Year
Issue
38
Pages
5-15
Physical description
Contributors
References
 • Attali J., 2002, Słownik XXI wieku, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • Barber B.R., 2009, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i poły-ka obywateli, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Bard A., Soöderqvist J., 2006, Netokracja, Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Barr N., 2000, Reforma państwa opiekuńczego w krajach postkomunistycznych [w:] Po dziesięciu latach – transformacja i rozwój w krajach postsocjalistycznych, red. J. Neneman, CASE, Warszawa.
 • Castells M., 2007, Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, t. 1: Społeczeń-stwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Debord G., 2006, Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Dembinski P.H., 2011, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego Ładu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Karłowicz D., 2009–2010, Modernizacji nie da się skserować, „Teologia Polityczna”, nr 5.
 • Kołodko G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyń-ski i S-ka, Warszawa.
 • North D.C., 1991, Institutions, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 5, No. 1.
 • Rodrik D., 2011, Jedna ekonomia, wiele recept, Globalizacja, instytucje, wzrost gospo-darczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Szarfenberg R., 2008, Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2010, Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa.
 • Toffler A., 1996, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Woźniak M.G., 2013, Oblicza modernizacji [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, Trans-formacja. Modernizacja, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, PWN Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2360ae5-e338-4045-87b6-5a899a7edae4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.