PL EN


2018 | 1 (372) | 274-283
Article title

Wirtualizacja oferty agroturystycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Virtualisation of an Agrotouristic Offer
RU
Виртуализация агротуристического предложения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Rozwój infotechnologii wpływa na popularyzację innowacyjnych form prezentacji informacji turystycznej, które pozwalają coraz sugestywniej kreować wyobrażenia o konkretnych usługach turystycznych. Należą do nich m.in. interaktywne wizualizacje, stanowiące cyfrowe odwzorowanie przestrzeni, które bywają także wykorzystywane do prezentacji ofert gospodarstw agroturystycznych. Celem badań była ocena, jak często i jakiego typu materiały multimedialne są zamieszczane na stronach internetowych gospodarstw agroturystycznych. Badaniom inspekcyjnym poddano 574 witryny. Na ich stronach zidentyfikowano trzy zasadnicze formy multimedialnej prezentacji infrastruktury gospodarstw: filmy, panoramy sferyczne oraz wirtualne spacery. Odnotowano je na 63 witrynach, które stanowiły 11% badanego zbioru. Mimo że rynek usług wideo marketingu i interaktywnych wizualizacji jest coraz większy, powszechność multimediów na stronach internetowych gospodarstw agroturystycznych wydaje się być jeszcze odległą perspektywą.
EN
Development of infotechnology impacts promotion of innovative forms of presenting touristic information, which allow creating visions of specific touristic services more and more convincingly. Interactive visualisations that are digital projection of space being also used to present offers of agrotouristic farms belong to them, among other things. The aim of the paper was to survey frequency and type of multimedia materials which are inserted on websites of agrotouristic farms. 574 websites were subjected to the inspective surveys. Three essential forms of multimedia presentation of farms’ infrastructure, i.e. films, spherical panoramas and virtual tours, were identified on their pages. They were noted on 63 websites which composed 11% of the tested set. Even though the market of services of video marketing and interactive visualisations is increasing, prevalence of multimedia on the websites of agrotouristic farms seems to be a distant prospect.
RU
Развитие информационных технологий влияет на популяризацию инновационных форм презентации туристической информации, которые позволяют все более внушительным образом формировать воображения о конкретных туристических услугах. К ним относят, в частности, интерактивные визуализации, представляющие собой цифровую проекцию пространства, которые также иногда используют для представления предложений агротуристиче- ских хозяйств. Цель изучения заключалась в оценке, как часто и какого рода мультимедиальные материалы помещают на веб-сайтах агротуристических хозяйств. Инспекционные обследования охватили 574 сайта. На их страницах выявили три основные формы мультимедиальной презентации инфраструктуры хозяйств: фильмы, сферические панорамы и виртуальные прогулки. Их отметили на 63 сайтах, которые составляли 11% обследуемого множества. Несмотря на то, что рынок услуг видеомаркетинга и интерактивных визуализаций все больше и больше, распространенность мультимедиа на веб-сайтах агротуристических хозяйств представляется еще отдаленной перспективой.
Year
Issue
Pages
274-283
Physical description
Contributors
author
References
 • Berbeka J. (2016), Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość a zachowania konsumentów, „Studia Ekonomiczne.
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach”, nr 303.
 • Grzegorczyk A. (2010), Reklama, PWE, Warszawa.
 • Januszka M., Pilch R. (2015), Digitalizacja i wizualizacja 3D produktów z systemem poszerzonej rzeczywistości, „Mechanik”, nr 2, DOI: 10.17814/mechanik.2015.2.38.
 • Jaska E. (2015), Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(354).
 • Kachniewska M. (2011), Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych, „International Journal of Management and Economics”, nr 32.
 • Kachniewska M. (2014), Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego, „E-mentor”, nr 1(53).
 • Kaczorowski P. (2016), Internet na tle innych mediów. Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce, „Raport IAB Polska 2016/2017”.
 • Kalecińska J. (2013), Nowe technologie w branży turystycznej. Seria Nowe Technologie, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.
 • Kęprowska U. (2014), Zastosowanie marketingu mobilnego w branży turystycznej, „Handel Wewnętrzny”, nr 6(353).
 • Kieszek I. (2016), Wirtualizacja rzeczywistości i nowe technologie jako temat filmowy. Matrix Wachowskich i Kongres Folmana, „Do Źródeł. Rocznik Humanistyczny”, nr 12/14.
 • Kim H., Fesenmaier D. R. (2008), Persuasive design of destination web sites: An analysis of first impression, “Journal of Travel Research“, No. 47(1).
 • Kolenda P. (2016), Potencjał rozwojowy reklamy online. Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce, „Raport IAB Polska 2016/2017”.
 • Król K. (2016), Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, nr 103(3).
 • Król K., Halva J. (2017), Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia, “Economic and Regional Studies”, No. 10(2).
 • Krzyżanowska K. (2014), Tendencje zmian w działaniach informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 107.
 • Majewska J., Napierała T., Adamiak M. (2016), Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej, „Folia Turistica”, nr 41.
 • Małachowski A. (2006), Wirtualny i ultrawirtualny obiekt gospodarczy, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, nr 9(2).
 • Mazurek G. (2011), Wirtualne środowisko i jego potencjał, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 22.
 • Mazurek G. (2012), Virtualization of marketing, “Contemporary Management Research”, No. 8(3).
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2015), Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 39, DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-12.
 • Mikuła E. (2017), Nowoczesne technologie w edytorstwie – zastosowanie w edukacji, „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 6(6), DOI: 10.15503/onis2016.357.367.
 • Nielsen J., Mack R. L. (1994), Usability Inspection Methods, John Wiley & Sons, New York.
 • Nowacki R. (2012), Innowacyjność działań reklamowych – przejawy i skutki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 26.
 • Nowacki R. (2013), Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 32.
 • Orfin K. (2012), Kreowanie wizerunku turystycznego za pomocą internetu na przykładzie wybranych miast Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 27.
 • Pawłowski A. (2013), Wirtualizacja – historia i próba rekonstrukcji pojęcia, (w:) Zacher L.W. (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, Poltext, Warszawa.
 • Perenc J. (red.) (2008), Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Pędziwiatr J. (2014), Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość oraz inne nowości dla skutecznego marketingu eventowego, (w:) Grzegorczyk A., Majewski J., Wróblewski S. (red.), Innowacje w przemyśle spotkań, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Piers A. (1990), Total Recall, Arrow Books, Mti edition.
 • Płaneta P. (2013), Infografika w prasie: między przejrzystą informacją a jałową estetyzacją, (w:) Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J., Groń K. (red.), Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych, Poltext, Warszawa.
 • Radziszewska A. (2014), Innowacyjność rodzinnych przedsiębiorstw usługowych na przykładzie innowacji marketingowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 6(353).
 • Rynkiewicz M. (2017), Nowe trendy w wideo. Które zmienią rynek?, „Raport interaktywnie.com: Wideo w Internecie”.
 • Sawicki B., Golian S. (2013), Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 9(58).
 • Stasieńko J. (2008), Scena symultaniczna i ikonostas: zagubione ślady archeologii stron internetowych, (w:) Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J. (red.), WWW w sieci metafor: strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Szews P. (2014), Liczby, dane i statystyki w dziennikarstwie internetowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 1(23).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d237363c-b35c-4859-b0e3-069317fb1284
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.