PL EN


2014 | 6 |
Article title

Zarząd nieruchomością należącą do majątku wspólnego i służącą małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej

Title variants
EN
Administering of real estate belonging to the common property and serving a spouse to practice or earning activity
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu zajęto się zarządem nieruchomością należącą do majątku wspólnego, która służy tylko jednemu małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie, musi jednak uzyskać zgodę współmałżonka na dokonywanie czynności związanych z nieruchomością wymienionych w art. 37 k.r.o. w sytuacji, gdy nieruchomość należy do majątku wspólnego.
EN
This paper concerns the administering of real estate belonging to the common property, which is used for only one spouse to the profession or earning activity. Objects of the property serving spouse to practice or business earning spouse manages itself. Spouse must, however, obtain the consent of the other spouse for activities related to the property listed in art. 37 k.r.o. when the property belongs to the common property.
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
References
 • Gołębiewski K., Uwagi o wpływie niektórych przepisów o małżeńskim ustroju majątkowym na zasady występowania małżonków w obrocie cywilnoprawnym, w: Współczesne problemy praw prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka, red J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010.
 • Gołębiewski K., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012.
 • Ignaczewski J., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2008.
 • Jędrejek G., Postulaty de lege ferenda dotyczące składu majątku małżonków w ustroju ustawowym, PS 2004, nr 5.
 • Jędrejek G., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012.
 • Lutkiewicz-Rucińska A., Uwagi do projektu zmiany małżeńskiego prawa majątkowego, KPP 2001, nr 1.
 • Mróz T., Zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej, Warszawa 2011.
 • Nazar M., Ustawowy ustrój majątkowy – wspólność ustawowa, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009.
 • Pisulińskiego J., O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 2.
 • Postanowienie SN z dn. 27.4.2001 r., sygn. akt III CKN 354/00, opubl. OSNC 2001/12/183.
 • Postanowienie SN z dn. 6.4.2011 r., sygn. akt I CSK 367/10, opubl. LEX nr 960497.
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, KPP 2003, nr 3.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
 • Sokołowski T., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013.
 • Sokołowski T., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013.
 • Sporek S., Przedsiębiorstwo jako składnik majątków małżonków, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 7.
 • Strzebińczyk J., Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie małżeńskiego prawa majątkowego (cz. I), „Rejent” 2004, nr 8.
 • Sychowicz M., Uwagi o zakresie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, w: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz, Toruń 2008.
 • Sychowiczv M., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009.
 • Uchwała (7) SN z dn. 16.03.1995 r., sygn. akt III CZP 9/95, opubl. OSNC 1995 nr 11, poz. 149, PUG 1996, nr 1.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 162, poz. 1691.
 • Wójcik P., Zarząd majątkiem małżonków, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 1.
 • Wyrok SN z dn. 30 listopada 1999 r., sygn. akt I CKN 240/98, opubl. OSNC 2000/6/108.
 • Wyrok SN z dn. 12 stycznia 2000 r., sygn. akt III CKN 513/98, opubl. LEX nr 52729.
 • Wyrok SN z dn. 13.06.2002 r., sygn. akt V CKN 1063/00, opubl. LEX nr 55516.
 • Wyrok SN z dn. 14 lutego 2008 r., sygn. akt II CSK 500/07, opubl. LEX nr 457863.
 • Wyrok SN z dn. 27 lutego 2006 r., sygn. akt II CSK 70/05, opubl. LEX nr 200969.
 • Zarałek J., Zgoda jednego z małżonków na dokonanie czynności prawnej przez współmałżonka, w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d23f9d88-8f76-4af4-be79-4e0a3b116c4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.