PL EN


2017 | 11 | 2 | 19-31
Article title

Kościół i wyzwanie pluralizmu kulturowego

Content
Title variants
EN
The Church and the challenge of the cultural pluralism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród wielu wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj Kościół, z nową siłą powrócił w ostatnich latach pluralizm kulturowy. Pozostaje niewątpliwym zadaniem teologii włączyć się w formułowanie konkretnych propozycji, które pozwoliłyby Kościołowi zmierzyć się z tym wyzwaniem w duchu tradycji i konkretnych doświadczeń wpisujących się w pamięć kościelną. Kluczową sprawą pozostaje pamięć o zasadach teologicznych, którymi należy się kierować, podejmując to wyzwanie. Na niektóre zasady zwracamy tutaj uwagę, starając się włączyć w debatę społeczną, niestety, nie zawsze poprawną, która toczy się w tej chwili
EN
Today the Church has to face numerous challenges. One of them – the cultural pluralism – has recently came back with a new strength. It is an unquestionable task of theology to take part in formulating specific propositions which would let the Church tackle the problem on the traditional level as well as with respect to particular experiences which remain in the memory of the Church. The thing which cannot be neglected is the memory of the theological principles which have to be observed while facing this challenge. Therefore some of these principles are discussed here as an attempt to join the public debate, regrettably not always appropriate, which is currently taking place. In the present situation an appropriate programme of action could be looked for on the basis of the tradition of the Church. In the light of the analyses that were carried out, this programme could be summarised in the following way: accept positively authorised cultural diversity; contribute to the sanctification and salvation of those cultures exposing and eliminating those elements which introduce contrast between them and the word of God; point out wider perspectives of human, social and cultural maturity, which are opened by faith and its dynamic manifestations. Keywords: theology
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
19-31
Physical description
Contributors
References
 • Daniélou J., Scandaleuse vérité, Paris 1961.
 • Dupont J., Études sur les Actes des Apôtres, Paris 1967, s. 481–502 (Lectio Divina, t. 45).
 • Galimberti U., Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto, Milano 2015.
 • Jan XXIII, Allocutio En organizant à Rome (1.04.1959), „Acta Apostolicae Sedis” 51 (1959), s. 359–360.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” (14.09.1998).
 • Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Instrukcja […] dla wikariuszy apostolskich, udających się do prowincji chińskich: Tonkinu i Kochinchiny (1659 r.), w: Breviarium missionum. Wybór dokumentów Kościoła dotyczących dzieła misyjnego, cz. 1, oprac. B. Wodecki,
 • F. Wodecki, F. Zapłata, Warszawa 1979, s. 41–56 (nr 26–57).
 • Królikowski J., Dialog z kulturami. Aktualność, trudności i kryteria, w: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1999, s. 69–97 (Spotkania naukowe Sekcji Polskich Teologów Moralistów, t. 3).
 • Królikowski J., Jezus Chrystus i religie. Nauczanie II Soboru Watykańskiego na temat religii w perspektywie biblijnej, „Studia Gnesnensia” 29 (2015), s. 91–105.
 • Maritain J. et R., Oeuvres completes, vol. 9, Fribourg Suisse–Paris 1990, s. 703–736.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Jedność wiary i pluralizm teologiczny (1972), w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969– 1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 15–18.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wiara i inkulturacja (1988), w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 251–271.
 • Pius XII, List Sie haben (27.06.1955), „Acta Apostolicae Sedis” 47 (1955), s. 596–598.
 • Ratzinger J., Jedność narodów. Wizja ojców Kościoła, w: tenże, Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Rozprawa doktorska oraz inne opracowania nauki Augustyna i teologii ojców Kościoła, tłum. W. Szymona, Lublin 2014, s. 519–567 (Opera omnia, t. 1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d24d2106-c1a8-496f-9493-9b40549b0b4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.