PL EN


2013 | 96 | 141-151
Article title

Rola systemu oceniania pracowników w organizacji

Title variants
EN
The Role of Employee Appraisal in a Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę, cele, zasady i kryteria ocen pracowniczych oraz sposoby motywacji pracowników. Ocenianie pracowników jest kluczowym elementem w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w prawidłowo funkcjonującej organizacji. Ocenianie jako kompleksowe narzędzie - zajmuje centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi i służy wielu celom, między innymi: administracyjnym, informacyjnym i motywacyjnym. Ocenianie może spełnić swoja rolę tylko wtedy, gdy odbywa się systematycznie. Skuteczny system oceniania charakteryzują zasady: systemowości, systematyczności, powszechności, elastyczności, konkretności, jasności i prostoty. Kryteria oceniania zależą w dużej mierze od celów, którym mają służyć i w związku z tym dzielą się na: kryteria kwalifikacyjne, efektywnościowe, behawioralne i osobowościowe. Dobrze realizowany proces oceniania pracowników przynosi wiele korzyści zarówno organizacji jak i pracownikom.
EN
In the article entitled 'The role of employee appraisal in a company' was described the nature, goals, rules and criteria of employee appraisal as well as the ways of how to motivate them. The appraisal of employees is the key element in the process of human resources management in a properly managed company. Appraisal as a comprehensive tool takes a central part in the system of human resources management and serves many purposes e.g. administrative, informational and motivation. Appraisal can only be effective if it takes place systematically. An effective system of appraisal is characterized by some features. It should be systemic, systematic, universal, flexible, specific, clear and easy to use. The appraisal criteria depend on the goals they are to serve and thus they are classified as qualifying, effective, behavioural and personal. A correctly conducted process of employee appraisal brings many benefits for both the company and its employees.
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
 • Ciekanowski Z., Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa 2012.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
 • Kabaj M., System motywacji i płac w reformie gospodarczej, PWE, Warszawa 1984.
 • Kossowska M., Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Akademia, 2007.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, MSM, Warszawa 1997.
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, WPSB, Kraków 1996.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2006.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2510a60-3bad-4f35-b5c1-0298404ff208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.