PL EN


2014 | 4(8) | 27-50
Article title

Jesus and the Samaritan Woman: Meeting with Christ in Karol Wojtyła’s Song of the Brightness of Water

Content
Title variants
PL
Jezus i Samarytanka. Spotkanie człowieka z Chrystusem w ujęciu Pieśni o blasku Wody, Karola Wojtyły
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the summary of the reflection on Christ’s dialogue with the Samaritan woman, we should say that the preoccupation with the meeting - awakening explains the absence of philosophical, historical and national topics in the early poetry of K. Wojtyła. It also allows for the conclusion that the probable source of the metaphorical description are the author's own experiences. Individual, unique, and religious experience was the imperative that forced him to write a lyrical diary. It also gave the poems significant testimony of a different reality. The meeting of Christ with the Samaritan woman has an individual dimension. It is connected with the transformation of the life of a human, who turning to the inner self, discovers the richness of the spiritual life. Contact with Jesus, as K. Wojtyła describes in his works, is shaped by the mysteries: the Incarnation, the Cross and the Resurrection, which leads the believer to eternal life. Three Christian virtues play an important role in the dialogue of Jesus with man: faith, hope, and love that shape human behavior. They define a person’s response to the proposal of meeting with God, and actually to the opportunity of seeing Him “face to face” for all eternity.
PL
Podsumowując rozważania na temat dialogu Samarytanki z Chrystusem należy powiedzieć, że zaabsorbowanie spotkaniem – przebudzeniem wyjaśnia fakt nieobecności we wczesnej poezji K. Wojtyły wątków filozoficznych, historycznych i narodowych. Pozwala również na stwierdzenie, że prawdopodobnym źródłem metaforycznego opisu są własne przeżycia Autora. Indywidualne, niezwykłe, religijne doświadczenie było imperatywem, które nie pozwalało milczeć stało się bodźcem do pisania lirycznego pamiętnika. Ono nadało również tym wierszom rangę świadectwa, za którym stoi inna rzeczywistość. Spotkanie Chrystusa z Samarytanką ma wymiar indywidualny, jednostkowy. Wiąże się ono z przemianą życia człowieka, który zwracając się w stronę własnego wnętrza, odkrywa bogactwo życia duchowego. Kontakt z Jezusem, jaki opisuje w swych utworach K. Wojtyła, kształtowany jest przez tajemnice: Wcielenia, krzyża i Zmartwychwstania, jakie prowadzą wierzącego ku życiu wiecznemu. Istotną rolę w dialogu Jezusa z człowiekiem pełnią trzy cnoty chrześcijańskie: wiara, nadzieja i miłość, jakie kształtują ludzkie postępowanie. To one wyznaczają odpowiedź osoby na propozycję spotkania z Bogiem, a właściwie na możliwość oglądania Go twarzą w twarz przez całą wieczność.
Contributors
author
References
 • The Holy Bible: containing the Old and New Testaments, New Revised Standard Version, T. Nelson Publishers, Nashville, c1989, pp. 890, 261, maps. [Bible. English. New Revised Standard. 1989].
 • Wojtyła Karol, Poezje i dramaty, wybór i układ z upoważnienia Autora Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz, redakcja filologiczna Jan Okoń, wyd. 2., Wydawnictwo Znak, Kraków 1986, pp. 415, [5].
 • Wojtyła Karol, Poezje. Poems, przełożył / translated by Jerzy Peterkiewicz, Posłowie / Afterword by Krzysztof Dybciak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, pp. 311, [4].
 • Wojtyla Karol, The Jeweler’s Shop. A Meditation on the Sacrament of Matrimony, Pasing on Occa-sion into a Drama, translated from the Polish by Boleslaw Taborski, Random House, New York 1980, pp. 75, [1].
 • Wojtyla Karol, The Jeweller’s Shop. A meditation on the sacrament of matrimony, pasing on occasion into a drama, translated by Boleslaw Taborski, Hutchinson, London Melbourne Sydeny Auckland Johannesburg 1980, pp. 62, [2].
 • Wojtyła Karol, Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, słowo wstępne Franciszka Ma-charskiego; [tłumaczenie z łac. Leonard od Męki Pańskiej], Wydawnictwo Ojców Karmelitów Bo-sych, Kraków 1990, pp. 278, [1], [Doctrina de fide apud S. Joannem a Cruce].
 • Audusseau Jean, Léon-Dufour Xavier, Krzyż, [in:], Słownik Teologii Biblijnej. Dzieło zbiorowe, red. naczelny Xavier Léon-Dufour, tłumaczenie i opracowanie Kazimierz Romaniuk, 2nd ed., Pallottinum, Poznań-Warszawa 1982, p. 411. [Vocabulaire de théologie biblique].
 • Boismard Marie-Émile, Woda, [in:] Słownik Teologii Biblijnej. Dzieło zbiorowe, red. naczelny Xavier Léon-Dufour, tłumaczenie i opracowanie Kazimierz Romaniuk, 2nd ed., Pallottinum, Po-znań-Warszawa 1982, p. 1058-1062. [Vocabulaire de théologie biblique].
 • Corbon Jean, Vanhoye Albert, Poznać, [in:] Słownik Teologii Biblijnej. Dzieło zbiorowe, red. na-czelny Xavier Léon-Dufour, tłumaczenie i opracowanie Kazimierz Romaniuk, 2nd ed., Pallottinum, Poznań-Warszawa 1982, p. 753. [Vocabulaire de théologie biblique].
 • Dybciak Krzysztof, Karol Wojtyła a literatura, [kalendarium oprac. Katarzyna Dybciak], Biblos, Tarnów [1991], pp. 164, [3].
 • Feuillet André, Grelot Pierre, Światło i ciemności, [in:] Słownik Teologii Biblijnej. Dzieło zbiorowe, red. naczelny Xavier Léon-Dufour, tłumaczenie i opracowanie Kazimierz Romaniuk, 2nd ed., Pallot-tinum, Poznań-Warszawa 1982, s. 958-961. [Vocabulaire de théologie biblique].
 • Forstner Dorothea, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekład i opracowanie Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, wybór ilustracji i komentarz Tamara Łozińska, Pax, Warszawa 1990, pp. 544, [92], il. [Welt der christlichen Symbole].
 • Giblet Jean, Grelot Pierre, Pokuta – nawrócenie, [in:] Słownik Teologii Biblijnej. Dzieło zbiorowe, red. naczelny Xavier Léon-Dufour, tłumaczenie i opracowanie Kazimierz Romaniuk, 2nd ed., Pallot-tinum, Poznań-Warszawa 1982, p. 711. [Vocabulaire de théologie biblique].
 • Moysa-Rosochacki Stefan, „teraz zaś trwają te trzy”, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, pp. 340, [4].
 • Paciorek Antoni, Ewangelia według św. Jana, tłumaczenie, wstęp i komentarz Antoni Paciorek, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, pp. 222, [2], Seria (Biblia Lubelska. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych / red. nauk Antoni Tronina, Antoni Paciorek).
 • Słownik Teologii Biblijnej. Dzieło zbiorowe, red. naczelny Xavier Léon-Dufour, tłumaczenie i opraco-wanie Kazimierz Romaniuk, 2nd ed., Pallottinum, Poznań-Warszawa 1982, pp. 1168. [Vocabulaire de théologie biblique].
 • Smaszcz Waldemar, Słowo poetyckie Karola Wojtyły, „Pax”, Warszawa 1998, pp. 167, [5].
 • Stachowiak Lech, Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału, komentarz [in:] Pismo Święte Nowego Testamentu, w przekł. z języka greckiego opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich; [tłum. Walenty Prokulski et al., red. nauk. Augustyn Jankow-ski, Kazimierz Romaniuk, Lech Stachowiak], 4th revised ed., Pallottinum, Poznań-Warszawa 1974, p. 176-178 [Biblia Nowy Testament, Biblia Tysiąclecia].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-9922
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d25e9cd9-f3ce-4628-a011-99c407f420df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.