PL EN


2013 | 2 | 1 | 406-417
Article title

Modelowanie zorientowane biznesowo a kapitał intelektualny banku

Authors
Content
Title variants
EN
Business-oriented modelling and bank intellectual capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Banki to instytucje, w których kapitał intelektualny pełni tak samo istotną rolę jak kapitał finansowy. To także instytucje, w których stosowane są mechanizmy modelowania biznesowego. Mechanizmy te wspierają umiejętność konceptua-lizacji sposobu tworzenia wartości (model biznesowy) i proces umiejscawianie go w rozwiązaniach organizacyjno-infrastrukturalnych (model operacyjny). W pierwszej części artykułu przedstawiono założenia modelowania zorientowa-nego biznesowo i korelacje między elementami składowymi modelu biznesowego. W części drugiej odniesiono się do specyfiki kapitału intelektualnego banku. Część trzecia natomiast to systemowe osadzenie koncepcji modelowania zorientowanego biznesowo w ramach kapitału intelektualnego banku i zidentyfikowanie ról, jakie może ona pełnić, zarówno w kontekście rozwoju tego kapi-tału, kreowaniu przez niego wartości, jak i jego bieżącym utrzymaniu czy cią-głym doskonaleniu.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
406-417
Physical description
Contributors
author
 • Doktor, adiunkt, Katedra Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław, adam.nosowski@ue.wroc.pl,
References
 • 1. Allee V. (2008), Value network analysis and value conversion of tan-gible and in-tangible assets, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 9, Nr 1
 • 2. Boedker Ch., Guthrie J., Cuganesan S. (2005), An integrated frame-work for visualising intellectual capital, „Journal of Intellectual Capi-tal”, Vol. 6, Nr 4
 • 3. Bouwmann H., Solaimani S. (2012), A framework for the alignment of business model and business processes. A generic model for trans-sector innovation, „Business Process Management Journal”, Vol. 18, Nr 4.
 • 4. Capiga M. (2005), Kapitał klienta banku. Wybrane aspekty zarzą-dzania i oceny, Wydawnictwo Twigger, Warszawa
 • 5. Carlucci D., Schiuma G. (2012), Managing knowledge processes for value creation, „VINE: The journal of information and knowledge management systems”, Vol. 42, Nr. 1
 • 6. Gospodarowicz A., Nosowski A. (red) (2012), Zarządzanie instytu-cjami kredytowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • 7. Kaczmarek B., Walczak W. (2009), Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 8. Mouritsen J., Murthy V. (2011), The performance of intellectual capi-tal. Mobilising relationships between intellectual and financial capital in a bank, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, Vol. 24, Nr 5
 • 9. Nosowski A. (2012), Bank jako organizacja sterowana modelami, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, I. Pyka J. Ciachorowska J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 10. Nosowski A. (2010), Zarządzanie procesami w instytucjach finan-sowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • 11. Osterwalder A, Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo One Press, Gliwice
 • 12. Proniewski M., Tarasiuk W. (2012), Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • 13. Szablewski A, Tuzimek R. (red.) (2005), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 14. Busines Motivation Model (2010), Version 1.1, Object Management Group 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2623b2b-ff78-415b-97de-07938b1c76de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.