PL EN


2014 | 13 | 2 | 159-195
Article title

Dzieci cudzoziemskie bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci w Polsce

Content
Title variants
EN
Unaccompanied foreign children in the context of the child protection system in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania jakościowego dotyczącego sytuacji w Polsce dzieci cudzoziemskich bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci. Na badanie składała się analiza danych zastanych, wywiady z ekspertami oraz z opiekunami dzieci cudzoziemskich przebywających w pieczy zastępczej. Przedstawiono także statystyki dotyczące dzieci cudzoziemskich przebywających w Polsce w pieczy zastępczej. Omówiono takie zagadnienia, jak problem reprezentacji prawnej i ustanawiania opieki prawnej nad dziećmi cudzoziemskimi, obowiązujące procedury i pomoc instytucjonalna, a także kwestie integracji kulturowej młodych cudzoziemców, ich relacji z rodziną i funkcjonowanie w systemie szkolnym. Na koniec sformułowano rekomendacje dla poprawy sytuacji dzieci cudzoziemskich bez opieki w Polsce.
EN
The article presents the results of qualitative research on the situation of unaccompanied minors in the context of the child protection system in Poland. The study consists of desk research, interviews with experts and interviews with carers of foreign children living in foster care. The article also presents the statistics on foreign children residing in Poland in foster care. It touches the issues such as the problem of legal representation and the establishment of legal guardianship of foreign children, applicable procedures and institutional support as well as the issues of cultural integration of young foreigners, their relationships with family and their functioning in the school system. At the end recommendations for improvment of the situation of unaccompanied children in Poland are proposed.
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
159-195
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d26e83ba-b52c-4030-a635-9d9c28970da3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.