PL EN


2017 | 9(2) "Film w działaniu" | 106-116
Article title

Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej”

Content
Title variants
EN
Psychological Work with a Film: Presentation of the Author’s Method “Look Smarter”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metody „Patrz mądrzej”, w której wykorzystano film jako przekaz wielokodowy, intermedialny i narracyjny; dzięki tym atrybutom może być wykorzystywany do działań edukacyjnych i terapeutycznych. Istotą pracy z filmem według tej metody jest uczenie na filmie, uczenie przez film oraz uczenie poza filmem. O pomyślnym wykorzystaniu filmu w tym procesie decydują przede wszystkim: prawidłowy dobór filmu do założonych celów oraz atrybutów grupy/osoby oraz właściwe kompetencje psychologiczne edukatora, który posiada również umiejętność oszacowania skuteczności osiągniętych rezultatów. Ostatnia część artykułu została poświęcona syntetycznej prezentacji studium przypadku, w którym opisano możliwość zastosowania tej metody w pracy ze studentami kulturoznawstwa i wiedzy o mediach w ramach przedmiotu: psychologia społeczna.
EN
The aim of the article is to present the “Look Smarter” method, which uses the film as a multicode, inter-media and narrative transfer; these attributes allow it to be used in education and therapeutic activities. The gist of working with a film according to this method is to learn on the film, learn through the film and learn beyond the film. The successful use of the film in this process is determined by most of all: correct choice of film for the undertaken aims and attributes of the group/person, and appropriate psychological competences of the educator, who also possesses the ability to weigh the efficiency if the achieved results. The last part of the article is devoted to the synthetic presentation of a case study, which describes a possibility to use this method in working with students of culture studies and media studies within the subject: social psychology.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Bałutowski Dawid. 2010. Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce. Warszawa.
 • Bruner Jerome S. 1978, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania. B. Mroziak (przeł.). Warszawa.
 • Bruner Jerome S. 1986. Actual minus, possible worlds. Cambridge.
 • Bruner Jerome S. 1992. „Życie jako narracja”. Kwartalnik Pedagogiczny nr 4. 3–17.
 • Burzyńska Anna. 2008. Idee narracyjności w humanistyce. W Narracja. Teoria i praktyka. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.) Kraków.
 • Franus Edward. 1970. „Fotografia i film jako narzędzia badań psychologicznych”. Przegląd Psychologiczny nr 20. 191–205.
 • Gilmour David. 2011. Klub filmowy. E. Skowrońska (przeł.). Słupsk.
 • Grzybczak Jarosław. 1995. „Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowsze teorie”. Zeszyty Prasoznawcze nr 3–4. 17–39.
 • Kołodziejczyk A. 2013. Media w życiu rodziny. Rodzaje mediacji korzystania z mediów. W Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze. A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.). Kraków.
 • Kilbourne Jean, D.E. Levin. (2008). So sexy so soon: the new sexualized childhood, and what parents can do to protect their kids. New York.
 • Ogonowska Agnieszka. 2004a. Film jako tekst kultury. Kraków.
 • Ogonowska Agnieszka. 2004b. Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu. Kraków.
 • Ogonowska Agnieszka. 2010. „Mock – documentary” i „faction genre”: wyzwanie dla kina dokumentalnego i paratekstualne gry z widzem. W Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa. A. Gwóźdź, (red.). Warszawa. 269–292.
 • Ogonowska Agnieszka. 2013. Rola myślenia konwergencyjnego i dywergencyjnego w rozwijaniu kompetencji informacyjnych i medialnych. W Problemy konwergencji mediów. M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.). Sosnowiec–Praga. 273−284.
 • Ogonowska Agnieszka. 2016a. Homo medialis: perspektywy i strategie użytkowania nowych mediów. W Człowiek i medium. Terapia – rozwój – (auto)narracja. A. Ogonowska (red.). Kraków.
 • Ogonowska Agnieszka. 2016b. Język filmu a stopień, zakres i głębokość przetwarzania informacji i zapamiętywania treści u widzów (projekty eksperymentów psychologicznych). W Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach. B. Skowronek, A. Walecka-Rynduch, E. Horyń (red.). Kraków.
 • Ogonowska Agnieszka. 2016c. Narracje autobiograficzne jako przedmiot badań psychologicznych. W Człowiek i medium. Terapia – rozwój – (auto)narracja. A. Ogonowska (red.). Kraków.
 • Ogonowska Agnieszka. 2016d. Stymulowanie kompetencji (audio)wizualnych u małych dzieci. W Człowiek i medium. Terapia – rozwój – (auto)narracja. A. Ogonowska (red.). Kraków.
 • Ogonowska Agnieszka. (red.). 2017a. Kino, film i psychologia. Kraków (w druku).
 • Ogonowska Agnieszka. 2017b. Psychologia filmu jako subdyscyplina psychologii mediów. Wybrane koncepcje i paradygmaty badawcze. W Pejzaże humanistyczne. Księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi poświęcona. A. Ogonowska (red.). Kraków. 291–318.
 • Rosner Katarzyna. 2006. Narracja, tożsamość i czas. Kraków.
 • Spitzer Manfred. 2012. Jak uczy się mózg. M. Guzowska-Dąbrowska (przeł.). Warszawa.
 • Trzebiński Jerzy (red.). 2002. Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk.
 • Zimbardo Philip, R.J. Gerring. 2008. Psychologia i życie. Warszawa.
 • Killing Us Softly 4: Advertising’s Image of Women. 2010.
 • Killing Us Softly 3: Advertising’s Image of Women. 2000.
 • Still Killing Us Softly: Advertising’s Image of Women. 1987. National Council on Family Relations Film Festival, First Place; National Educational Film and Video Festival, Winner; Chicagoland Educational Film Festival, First Prize, Consumer Education.
 • Killing Us Softly: Advertising’s Image of Women. 1979. North American Consumer Film Festival, Winner.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d27ed518-6237-4cb4-a664-bff91f9bef86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.