PL EN


2013 | 2 | 169-184
Article title

KOMPETENCJE KADRY MENEDŻERSKIEJ WYRÓŻNIAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA O DOBREJ POZYCJI RYNKOWEJ

Content
Title variants
EN
THE COMPETENCES OF MANAGERS DESCRIBING IT COMPANIES WITH GOOD MARKET POSITION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł składa się z trzech części: uwag wstępnych, części zasadniczej podzielonej na dwa podrozdziały pt. „modele kompetencji w organizacjach” oraz „kompetencje menedżerów a pozycja rynkowa przedsiębiorstw IT”, oraz części trzeciej – uwag końcowych. W części pierwszej, we wstępie zwrócono uwagę, na fakt, iż menedżerowie pracujący w trudnych gospodarczo czasach, chcąc utrzymać poziom jakości zarządzania w swoich organizacjach, powinni budować w swoich organizacjach modele zarządzania oparte o kompetencje pracowników. W dobie kryzysu gospodarczego bowiem, tylko przedsiębiorstwa nowoczesne, oparte na wiedzy swoich pracowników potrafią przetrwać. Wiedza pracowników jako główny element kompetencji, jest jedną z najważniejszych składowych kapitału przedsiębiorstwa. W pierwszym podrozdziale części drugiej scharakteryzowano modele kompetencyjne w organizacjach, oraz składowe poszczególnych elementów kompetencji takie jak: wiedza, umiejętności i postawy. W drugim podrozdziale na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono jaki jest związek kompetencji menedżerów z wynikami organizacji IT. Określono które z badanych składowych kompetencji mają największy związek z wynikami, a które nie są bardzo istotne. Artykuł kończą uwagi końcowe, w których podsumowano wyniki badań otrzymane z 25 przedsiębiorstw od 104 ankietowanych menedżerów pracujących w firmach z branży IT wdrażających zintegrowane systemy wsparcia zarządzania.
EN
The article consists of three parts: preliminary observations, the fundamental part divided into two subsections: "Models of competence in organizations" and "competence of managers and IT companies market position," and part four - concluding remarks. In the first part, in the introduction it was pointed out that managers working in difficult economic times, in order to maintain the level of quality management in their organizations, should build their organizations management models based on the competence of the employees. In the era of economic crisis, only a modern enterprise based on knowledge of their employees are able to survive. Knowledge of workers as a key competence is one of the most important components of the company's capital. In the first section of the second part, the competency models in organizations were characterized. In that part were also shown the individual elements of competence, such as: knowledge, skills and attitudes. The second section shows what there is an impact of the competence of the managers on the results of the IT organization. It was also determined which of the researched components of competence have the greatest impact and which are not very important. The article ends with concluding remarks, which summarizes the results. The researched based on 25 IT companies implementing integrated management systems and its 104 workers that were respondent
Keywords
Year
Issue
2
Pages
169-184
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Athey T. R., Orth, M. S., 1999, Emerging competency methods for the future. Human Resource Management, 38, 215-226.
 • Barrett G., Depinet R., 1991, A reconsideration of testing for competence rather than intelligence. American Psychologist, 46, 1012-1024.
 • Bartnicki M., Strużyna J., 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 70.
 • Bergenhenegouwen G. J., ten Horn H. F. K., Mooijman E. A. M., 1997, Competence development – a challenge for human resources professionals: core competences of organizations as guidelines for the development of employees. Industrial and Commercial Training, 29(2), 55-62.
 • De Cuyper N., Bernhard-Oettel C., Berntson E., De Witte H., Alarco B., 2008, Employability and employees' well-being: mediation by job insecurity. Applied Psychology: an international review, 57, 488-509.
 • Drucker P.F., 1994, Menedżer skuteczny, Nowoczesność, AE w Krakowie, Czytelnik, Kraków, s. 177.
 • Drucker P.F, 2005, The Practice of Management, Heinemann, London 1955, w: Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s.531.
 • Filipowicz G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa, s. 17.
 • Fogg C. D., 1999, Implementing your strategic plan: How to turn “intent” into effective action for sustainable change, New York: American Management Association.
 • Forrier A., Sels L., 2003, The concept employability: a complex mosaic. International Journal Human Resources Development and Management, 3 (2), 102-124.
 • Jarmołowicz W., Woźniak-Jęchorek B., 2011, Przebudowa instytucjonalna polskiej gospodarki, [w:] Jarmołowicz W. Szarzec K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa 2011., s. 190-192.
 • Juchnowicz M., 2010, Zadowolenie z pracy i satysfakcja zawodowa pracowników w Polsce a praktyka ZZL, [w:] Szambelańczyk J., Żukowski M., (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Wydawnictwo UE, Poznań, s. 198.
 • Lai L., Kapstad J. C., 2009, Perceived competence mobilization: an explorative study of predictors and impact on turnover intentions, International Journal of Human Resource Management, s.20.
 • Ludwiczyński A., 2002, Kryteria oceny pracy menedżera personalnego, w: Król H. (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. WSPiZ, Warszawa, s. 290-291.
 • Marrelli A.F., Tondora J, Hoge M.A., 2005, Strategies for developing competency models, Administration and Policy in Mental Health, Vol. 32, Nos. 5/6, May/July, s. 533-560.
 • McClelland D.C., 1973, Testing for Competence Rather Than for „Intelligance”, American Psychologist, January.
 • Nybo G., 2004, Personnel development for disolving jobs: towards a competency-based approach, International Journal of Human Resource Management, 15, 549-564.
 • Nyhan B., 1998, Competence development as a key organisational strategy: experiences of European companies, Industrial and Commercial Training, 30 (7), 267-273.
 • Pocztowski A., 2001, Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Urbaniak B. (red.), Gospodarowanie pracą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169.
 • Przychodzeń J. Przychodzeń, W. 2012, Edukacja menedżerów jako warunek skutecznej implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalność biznesową, w: Orczyk J. (red.), Edukacja ekonomistów i menedżerów, Wyd. SGH, Warszawa, s. 29-44.
 • Rakowska A., 2002, Zrozumieć aby kierować. Umiejętności współczesnego menedżera (1), „Personel i Zarządzanie” 2002 nr 3 (120), s. 22-24.
 • Rostkowski T., 2004, Zarządzanie kompetencjami w UE, w: Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 19.
 • Scholarios D., Van der Heijden B. I. J. M., Van der Schoot E., Bozionelos, N. Epitropaki O., Jedrzejowicz P., i in., 2008. Employability and the psychological contract in European ICT sector SMEs, International Journal of Human Resource Management, 19, 1035-1055.
 • Shippman J. S., Ash R. A., Battista M., Carr L., Eyde L. D., Hesketh B., Kehoe J. Pearlman K., Sanchez J. I., 2000, The practice of competency modeling, Personnel Psychology, 53, 703-740.
 • Sloman. M., 2010, Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Tampoe, M., 1994, Exploiting the core competencies of your organization. Long range planning, 27(4), 66-77.
 • Van der Heijde C. M., Van der Heijden B. I. J. M., 2006, A competence-based and multidimensional operationalization and measurement of employability, Human Resource Management, 45, 449-476.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2a47611-89e5-439f-804e-abdae4d526c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.