PL EN


2013 | VIII (2/2013) | 227-238
Article title

Modyfikacja funkcji przedszkola wobec sytuacji rodzinnej dziecka

Content
Title variants
EN
Modification of the function of preschool in children’s position in the family
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Treść artykułu dotyczy zmian zachodzących w otaczającej człowieka rzeczywistości. Zmiany obejmują wszystkie dziedziny życia społecznego, a więc również edukację, w tym edukację małego dziecka. Znajdują swoje odbicie między innymi w modyfikacji funkcji przedszkola pełnionych zarówno wobec dziecka, jak i rodziców. Obecnie na plan pierwszy wysuwa się funkcja określana jako dążenie do wspomagania rozwoju dziecka. Pozostaje ona w zgodzie z podmiotowym charakterem współczesnego wychowania. Działania wychowawczo-dydaktyczne nauczyciela przedszkola, uwzględniające tę funkcję, przyczynić się powinny do tworzenia warunków sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci znajdujących się u progu szkoły.
EN
Article relates to changes of the reality around us. Alterations include all aspects of social life, especially education, which cincludes education of small children. The function of preschool is modifying. This evolution affects duties of preschool to children as well as parents. Currently the major function is supporting the child’s development. It is consistent with the subjective nature of contemporary education. Furthermore, educational and didactic activity of pre–school teachers, which accounts for this kind of function, should contribute to creating favourable conditions to give equal opportunity for education of children who are on the threshold of primary school.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski,
References
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I., Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 • Ferenz K., Współczesne funkcje przedszkola, „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 4.
 • Jak organizować edukację przedszkolną w nowych formach, Informator 2008/2009 Rok Przedszkolaka, MEN, Warszawa, czerwiec 2008.
 • Karbowniczek J., Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu, [w:] J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2010.
 • Karwowska-Struczyk M., Dziecko i konteksty jego rozwoju, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 • Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy „ERICA”, Warszawa 2012.
 • Kołodziejczyk W., Pola M., Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 • Kwaśniewska M., Aktualny stan wychowania przedszkolnego w Polsce, [w:] J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2012.
 • Kwaśniewska M., Zyzik E., Pedagogika przedszkolna – doświadczenia i aktualne tendencje rozwoju, [w:] H. Sowińska, R. Michalak (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
 • Lubowiecka J., Szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2001, nr 7.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form edukacji przedszkolnej, Dz. U. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r., poz. 977.
 • Reforma programowa. Opis zmian potrzebnych w systemie edukacji. Projekt do konsultacji, MEN, Warszawa, kwiecień 2008.
 • Sławińska M., Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 • Waloszek D., Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Założenia, treści i organizacja, WSP im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-10-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2b7d2b6-c22c-46b5-b1a2-73bc41b2b72b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.