PL EN


2013 | 3(29) |
Article title

Factors conditioning the development of safe food production in Poland

Content
Title variants
PL
Czynniki warunkujące rozwój produkcji bezpiecznej żywności w Polsce
Languages of publication
Abstracts
EN
Food allergies are a serious problem of modern society. That have contributed to the creation of a separate sector that is involved in the production of foods targeted specifically for it. The aim of the article is an attempt at distinguishing the key success factors that determine not only the success but also the development of safe food production in Poland. To effect the main purpose of the paper, primary as well as secondary materials were used. The basis for the evaluation, apart from papers, making up the literature of the subject, were the results of the research conducted amongst a group of experts among whom the questionnaire was conducted. It related to multi-plane and multi-aspect conditions for the development of safe food in Poland. Then, the STEEPVL analysis and Key Success Factors method were conducted. Analyses show, that the producers of safe food which is targeted at allergic people, to develop their own businesses do not need the organizational and technological support, but mainly financial. Finding the competitive advantages is primarily at the level of skill to raise funds for small and medium-sized enterprises from the pool of national aid and the EU.
PL
Alergie pokarmowe stanowią istotny problem współczesnego społeczeństwa. Przyczyniły się do powstania odrębnego sektora, zajmującego się wytwarzaniem żywności skierowanej specjalnie do tego segmentu rynku. Celem artykułu jest próba wyodrębnienia kluczowych czynników sukcesu determinujących rozwój produkcji bezpiecznej żywności w Polsce. W pracy wykorzystano materiały pierwotne i wtórne. Oprócz dostępnych opracowań wchodzących w zakres literatury przedmiotu, zebrano także zespół ekspertów, wśród których przeprowadzono badania ankietowe, dotyczące wielopłaszczyznowych i wieloaspektowych uwarunkowań rozwoju produkcji bezpiecznej żywności w Polsce. Do analizy wykorzystano metody ilościowe i jakościowe, a także Metodę Kluczowych Czynników Sukcesu oraz STEEPVL. Z analiz wynika, że producenci bezpiecznej żywności, przeznaczonej dla osób z alergią, do tego, aby rozwijać własną działalność, nie potrzebują wsparcia organizacyjnego i technologicznego, ale głównie wsparcie finansowe. Szukanie przewag konkurencyjnych odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie umiejętności pozyskania funduszy dla małych i średnich przedsiębiorstw z puli środków pomocy krajowej oraz unijnej. 
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Borodako K., 2009. Foresight w zarzadzaniu strategicznym, Wyd. CH Beck, Warszawa.
 • Godet M., Durance P., Gerber A., 2006. La prospective. Problems and methods 20, Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation, Gerpa.
 • Kirsch S., Fourdrilis S., Dobson R., Scippo M.R.Maughin-Rogister G., De Pauw E., 2009. Quan-titative methods for food allergens: a review. Anal. Bioanl. Chem. 395, 1, 57-67.
 • Mendonca S., Cuhna M. P., Ruff F., Kaivo-oja J., 2004. Wild cards, weak signals and organiza-tional improvisation. Futures 36, 201-217.
 • Nazarko J., Ejdys J., Dębkowska K., 2012. Model oraz wyniki pilotażowego badania typu foresiht w obszarach wzrost gospodarczy, innowacyjnośćmazowieckich przedsiębiorstw, rozwój lo-kalny. Cz. 1. Politechnika Białostocka, Białystok.
 • Ringland G., 2007. UNIDO Technology Foresight for Practitioners. A specialised Course on Scenario Building, Prague, November 5-8.
 • Rona R.J., Keil T., Summers C., Gislason D., Zuidmeer L., Sodergren E., Sigurdardottir S.T.,
 • Lindtner T., Goldhahn K., Dahlstrom J., McBride D., Madsen C., 2007. The prevalence of food allergy: A meta-analysis. J. Allergy Clin. Immunol. 120, 3, 638-646.
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski
 • Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeń-stwa żywności. 2002. Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 2006. Dz.U. Nr 171, poz. 1225.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2bd04f0-94d8-4a38-9f5c-a6df1020768a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.