PL EN


2019 | 108 Produkcja i dystrybucja filmowa | 190-202
Article title

Perspektywa produkcyjna w badaniach polskiego filmu dokumentalnego

Authors
Title variants
EN
Production Perspective in Studies of the Polish Documentary Film
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W literaturze przedmiotu brakuje pogłębionego omówienia specyfiki pracy na planie filmu dokumentalnego, analizy etapów łańcucha produkcyjnego rozpatrywanego zarówno w kontekście społecznym (pracujący/tworzący ludzie, relacje na planie), jak i rynkowym (finansowanie, strategie dystrybucyjne i promocyjne). Autorka, odnosząc się także i do własnych doświadczeń twórczych, próbuje nakreślić właściwe problematyce pole badawcze na podstawie dokumentów branżowych, wybranych baz filmowych oraz tzw. dzienników emocjonalnych, a także wywiadów etnograficznych z twórcami i producentami filmów dokumentalnych. Artykuł wpisuje się w ten sposób w nurt współczesnych badań nad kulturą produkcji filmowej, nawiązuje do problematyki procesu tworzenia i jego kontekstu, zrekonstruowanego za pomocą etnograficznego detalu, którego źródłem są mikrohistorie.
EN
The literature on the subject lacks an in-depth discussion of the specifics of working on the set of a documentary film, analysis of the stages of the production chain considered both in the social (working/creating people, relationships on the set) and market contexts (financing, distribution and promotional strategies). The author, also referring to her own creative experience, tries to outline the research field appropriate on the basis of industry documents, selected film databases and so-called emotional diaries, as well as ethnographic interviews with documentary film-makers and producers. In this way, the article fits into current research on the culture of film production, refers to the problems of the creative process and its context, reconstructed with the help of an ethnographic detail, the source of which are micro-histories.
Year
Pages
190-202
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2010.
 • Adamczak M., Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
 • Caldwell J.T., Production Culture: Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television, Durnham 2008.
 • Curran B.S., Documentary Storytelling, Elsevier, Oxford 2011.
 • Dondzik M., Jajko K., Sowiński E., Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych, Wydawnictwo Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź 2018.
 • Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Zysk i Sk-a, Poznań 2000.
 • Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), red. M. Hendrykowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.
 • Kędzielawska G., Przewodnik dokumentalisty. Podstawy warsztatu. Skrypt, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2016.
 • Kopczyński K., Dystrybucja polskich filmów dokumentalnych w świecie – smuga cienia, w: Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2015, ss. 160-181.
 • Kożuchowski T., Morozow I., Sawka R., Społeczny wymiar tworzenia filmu w Polsce, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2019.
 • Majer A., Orankiewicz A., Wróblewska A., Pieniądze – produkcja – rynek. Finansowanie produkcji filmowej w Polsce, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2019.
 • Piepiórka M., Dobry, zły i brzydki. Fuck for Forest Michała Marczaka w obiegu społecznym i medialnym, „Images” 2017, t. XXI, nr 30, ss. 111-134.
 • Pink S., Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, tłum. M. Skiba, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Production Studies. Cultural Studies of Media Industries, red. V. Mayer, M.J. Banks, J.T. Caldwell, New York, London 2009.
 • Ruby J., Picturing Culture. Explorations of Film & Anthropology, The University of Chicago Press, Chicago, London 2000.
 • Smoleń M., Studia filmowe „Kronika” i „Wir”, czyli kilka uwag na temat produkcji filmów dokumentalnych po roku 1989, „Images” 2013, t. 13, nr 22, ss 59-72.
 • Sowiński E., Produkcja filmu krótkometrażowego w epoce gierkowskiej na przykładzie działalności Wytwórni Filmów Oświatowych, „Panoptikum” 2016, nr 16(23), ss. 93-104.
 • Visual Interventions. Applied Visual anthropology, red. S. Pink, Berghahn Books, New York, London 2009.
 • Wróblewska A., Production studies w Polsce – stan badań, „Panoptikum” 2016, nr 16.
 • Wróblewska A., Rynek filmowy w Polsce, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014.
 • Zajiček E., Film polski. Ekonomika i organizacja produkcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
 • Zajiček E., Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896–2005, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Warszawa 2009;
 • Zajiček E., Praca i film. Problemy ekonomiki pracy w produkcji filmowej, Wydawnictwo PWSFTviT, t. I–II, Łódź 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2bd2753-432f-4788-b890-d1641d0246cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.