PL EN


Journal
2017 | 28 | 87-98
Article title

Rewitalizacja miejskich terenów pokolejowych. Przykład Lipska

Authors
Title variants
EN
Revitalization of post-railway urban areas. The case of Leipzig
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Procesy rewitalizacji obejmują tereny o różnym wcześniejszym wykorzystaniu (m.in. komunikacyjne) oraz odmiennych lokalizacjach w strukturze miejskiej. Mają na celu ożywienie terenów zdegradowanych i przywrócenie ich do funkcjonowania poprzez programy obejmujące nie tylko sferę materialną. W wyniku przemian społecznych i gospodarczych władze Lipska (Niemcy) zostały na początku lat 90. XX w. postawione przed problemem depopulacji. Wśród przygotowanych projektów naprawczych znalazły się m.in. kwestie związane z rozpoznaniem terenów zdegradowanych i przeprowadzeniem procesu ich rewitalizacji. Celem podjętych dociekań była diagnoza skali oraz kierunków przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych zachodzących na terenach pokolejowych sąsiadujących z dworcem głównym w Lipsku. Badania polegały na inwentaryzacji terenowej przeprowadzonej w 2016 r. oraz analizie dostępnych danych. Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać realizowane kierunki procesu rewitalizacji oraz zidentyfikować obszary podlegające degradacji a także określić ich wzajemne relacje funkcjonalno-przestrzenne.
EN
Revitalization processes include areas with different prior use (e.g., communication) and different locations in the urban structure. They aim to revive degraded areas and restore them to proper functioning through programs covering not only material but social spheres as well. In the early 1990’s, in consequence of social and economic changes, the local authorities in Leipzig authorities (Germany), faced the severe problem of depopulation. Among the recovery projects which were prepared then, one can find several issues related to the identification of degraded areas and introduction of revitalization processes in them. The purpose of the study was to identify the scale and the types of spatial and functional transformations taking place in the degraded former railway areas surrounding the main railway station in Leipzig. The research was based on a detailed field inventory carried out in 2016 and included an analysis of available data. The examination allowed recognizing and analyzing the main streams of the revitalization process, and also identifying the areas being subject to degradation at the same time. Consequently, their mutual functional and spatial relations were defined.
Journal
Year
Issue
28
Pages
87-98
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Antolak M., Krawiecka E., 2016, Analiza i waloryzacja krajobrazu nieczynnych linii kolejowych na przykładzie trasy Lidzbark Warmiński–Jarzeń, „Przestrzeń i Forma” nr 26, s. 177–186.
 • City-Tunnel Leipzig. Chronik einer Eisenbahnverbindung vom 19. Bis zum 21. Jahrhundert, 2004, Hrsg. K. Ackermann, A. Glowienka, R.W. Heinemann, D. Ludwig, C. Schulze, W. Stein, Verlag Strom & Strom, Leipzig.
 • Engel J., 2012, Wien Hauptbahnhof – Mehr als ein Bahnhof, „Beton- und Stahlbetonbau” Vol. 107, Iss. 6, s. 421–428.
 • Hager B., 2015, Hauptbahnhof Leipzig. Eine Kathedrale des Verkers, VBN, Berlin.
 • Hełdak M., Różak A., 2013, Możliwości zagospodarowania terenu nieczynnej linii kolejowej relacji Wołów–Lubiąż, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/III, s. 249–261.
 • Johannsen, V., 1999, Der neue Hauptbahnhof Leipzig – Projektentwicklung und Projektmanagement, „Bautechnik” Nr. 76(2), s. 109–119.
 • Kaczmarek S., Kowalczyk A., 2016, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i turystycznych, „Folia Turistica” nr 41, s. 283–308.
 • Kostrzewski M., 2014, Development of the post-railroad lands – solutions background in the world, „Logistyka” nr 4, s. 4496–4501.
 • Lewandowski K., 2007, Kolejowe przewozy poczty i przesyłek kurierskich, zmierzch czy szansa? Częśæ 1, „TTS Technika Transportu Szynowego” nr 3, s. 31–38.
 • Miszewska B., Szmytke R., 2015, Likwidacja linii kolejowych na Dolnym OEląsku a zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast, „Studia Miejskie” t. 20, s. 189–202.
 • Muszyńska E., 2016, Przykłady wykorzystania opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce, „Mazowsze Studia Regionalne” nr 19, s. 261–279.
 • Nowacka-Rejzner U., 2014, Nowa przestrzeń publiczna w zielonej strukturze Berlina – Park am Gleisdreieck, „Czasopismo Techniczne. Architektura” nr 111 9-A, s. 197–216.
 • Pięt A., 2014, Przestrzeń publiczna wewnątrz dworców kolejowych i w ich otoczeniu, „Architecturae et Artibus” nr 6(3), s. 45–53.
 • Skiba M., 2009, Przekształcenie nieczynnej linii kolejowej w promenadę w Zielonej Górze, „Architektura Krajobrazu” nr 1, vol. 22, s. 49–53.
 • Taczanowski J., 2012, Stacja Wien Hauptbahnhof jako czynnik rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego Wiednia, „Studia Miejskie” t. 5. s. 33–45.
 • Załuski D., 2009, Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie, [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 199–242.
 • Załuski D., 2014, Dworzec kolejowy – jaki był, jaki jest i jaki byæ powinien, „TTS Technika Transportu Szynowego” nr 21, s. 7–16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2cbfc3d-92e9-46f1-8f0b-d20f61d934b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.