PL EN


2015 | 14 | 95-111
Article title

O usytuowaniu epistemologicznym polskiego dyskursu glottodydaktycznego na temat kształcenia nauczycieli języków obcych

Content
Title variants
EN
On epistemological stance of Polish glottodidactic discourse concerning foreign language teachers’ training
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Glottodidactics is a science which is still perceived in a highly heterogenic way not only by representatives of neighbouring branches of science but even by the specialists in the field of foreign languages teaching / learning. Apart from that, the subject of glottodidactics is so complex and interdisciplinary that the multi-tude of its possible interpretations does not allow to decide on one common epistemological paradigm. There is also no consensus among glottodidacticians as far as key metascientific terms such as theory, paradigm, model or discourse are concerned. As a consequence, the condition of satisfactory scientific communication within the glottodidactic community is the continual defining by glottodidacticians in their scientific publications of their epistemological stance as well as relating their scientific insights to general glottodidatic issues and consequently pointing which glottodidactic theories they approve of. The author of the article presents conclusions from metaglottodidactic analysis of the articles covering the subject of foreign language teachers’ training which were published in “Neofilolog” in 1990–2010 and answers the question whether and how Polish glottodidacticians epistemologically locate the scientific research and concepts of educating teachers presented in their publications
Year
Issue
14
Pages
95-111
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Bachelard, G. (1938), La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psycha-nalyse de la connaissance objective. Paris.
 • Bańczerowski, J. (1975), Is metaglottodidactics necessary?, (w:) Glottodidactica 8, 21–26.
 • Beacco, J.-C. (2014), Pour une gestion de la complexité en didactique du français et des langues, (w:) J. Aguilar/ C. Brudermann/ M. Leclère (red.), Langues, cultures et pratiques en contexte: Interrogations didactiques. Paris, 315–331.
 • Dakowska, M. (1987), Czym jest a czym nie jest teoria glottodydaktyczna, (w:) Prze-gląd Glottodydaktyczny 8, 7-17.
 • Dakowska, M. (2010), W poszukiwaniu wiedzy praktycznie użytecznej. O dojrzewaniu glottodydaktyki jako dziedziny akademickiej, (w:) Neofilolog 34, 9–19.
 • Dakowska, M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa.
 • Grucza, F. (1978), Glottodydaktyka w świetle modeli komunikacji językowej, (w:) F. Grucza (red.), Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka. Warszawa, 7–26.
 • Grucza, F. (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwi-styka stosowana. Warszawa.
 • Kneller, G.F. (1971/1964), Introduction to the Philosophy of Education. New York.
 • Komorowska, H. (1982), Metody badań empirycznych w glottodydaktyce. Warszawa.
 • Kozłowska, Z. (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów języko-znawczych). Warszawa.
 • O’Connor, J.D. (1957), An Introduction to the Philosophy of Education. London.
 • Orchowska, I. (2013), De la communication spécialisée à l’intérieur de la communauté glottodidactique polonaise. Conceptualisation de l’objet de la discipline scienti-fique et de son interdisciplinarité, (w:) E. Wąsikiewicz-Firlej/ H. Lankiewicz (red.), From classroom to workplace: advances in applied linguistics. Piła, 189–206.
 • Orchowska, I. (2014), De l’autonomie scientifique de la didactologie des langues étrangères en Pologne. L’analyse comparative des conceptions de trois épisté-mologues contemporains polonais de la discipline, (w:) J.I. Ignacio Aguilar Río/ C. Brudermann/ M. Leclère (red.), Complexité, diversité et spécificité: Pratiques di-dactiques en contexte. Paryż, 181–195. (URL https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01099170). [Pobrano 20.08.2015].
 • Orchowska, I. (2015a), O transferencji wiedzy naukowej i subiektywnych poglądów na temat kształcenia nauczycieli języków obcych na podstawie rezultatów metaanalizy artykułów opublikowanych na łamach „Neofilologa”, (w:) Lingwistyka Stosowana 12, 81–96.
 • Orchowska, I. (2015b), De la nécessité des recherches méta-glottodidactiques au sein de la communauté polonaise des spécialistes dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères, (w:) „Glottodidactica” 42/2, 169–184.
 • Pfeiffer, W. (1977), Toward a Theory of Glottodidactics, (w:) Kwartalnik Neofilologiczny 24, 361-369.
 • Reid, L.A. (1965), Philosophy and the theory and practice of education, (w:) R.D. Archambault (red.), Philosophical Analysis and Education. London, 17–37.
 • Stern, H.H. (1983/1984), Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford.
 • Wilczyńska, W. (2010), Obszary badawcze glottodydaktyki, (w:) Neofilolog 34, 21–35.
 • Wilczyńska, W./ A. Michońska-Stadnik (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków.
 • Zawadzka, E. (2004), Integracja w nauczaniu języków obcych – zarys problematyki, (w:) Neofilolog 24, 6–13.
 • Aneks – lista publikacji będących przedmiotem metaanalizy
 • Adamczak-Krysztofowicz, S. (2004) Teksty autentyczne jako źródło interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, (w:) Neofilolog 25, 36–42.
 • Adamczak-Krysztofowicz, S. (2006), Miejsce i rola nauczania interkulturowego na studiach germanistycznych i w kolegiach nauczycielskich w Polsce. Prezentacja wybranych wyników badań empirycznych, (w:) Neofilolog 28, 25–32.
 • Bandura, E. (2003), Rola nauczyciela języków obcych w rozwijaniu kompetencji inter-kulturowej uczniów szkół średnich, (w:) Neofilolog 23, 63–69.
 • Bielicka, M.(2013), Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu immersyj-nym. Przygotowanie studentów kierunków neofilologicznych do wykonywania za-wodu nauczyciela w przedszkolu dwujęzycznym, (w:) Neofilolog 40/2, 251–263.
 • Burlińska, W. (2009), Dyskurs edukacyjny w kształceniu przyszłych nauczycieli, (w:) Neofilolog 33, 169–183.
 • Frankiewicz, M. (1998), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych na przykładzie kształcenia nauczycieli na Uniwersytecie w Ostravie, (w:) Neofilolog 16, 40–44.
 • Gabryś-Barker, D. (2006), Nauczyciele (jeszcze) nieprofesjonalni: diagnoza proble-mów (badania kwestionariuszowe), (w:) Neofilolog 29, 90–100.
 • Gajewska, E. (2005), Kształcenie nauczycieli nie tylko dla szkoły, (w:) Neofilolog 27, 25–30.
 • Gajewska, E./ M. Sowa (2010), Metodologia konstrukcji kursu języka obcego dla po-trzeb zawodowych, (w:) Neofilolog 35, 243–253.
 • Górecka, J. (2004), Rola nauczającego w procesach konstruowania wiedzy przez stu-dentów kierunków filologicznych podczas seminariów magisterskich, (w:) Neofilo-log 25, 59–68.
 • Górecka, J. (2009), Wprowadzanie elementów nauczania hybrydowego w kształceniu językowym; uzasadnienie dydaktyczne oraz główne wyzwania dla nauczyciela, (w:) Neofilolog 33, 41–52.
 • Górska, W. (2009), Narzędzie web 2.0 w codziennej pracy nauczyciela języków obcych, (w:) Neofilolog 33, 197–203.
 • Jankowska, A. (2003), Wykładowcy w kolegiach językowych wzorem dla przyszłych nauczycieli, (w:) Neofilolog 23, 28–35.
 • Jaroszewska, A. (2004), Docenić dziecięcy świat – ku nauczaniu zintegrowanemu. Geneza kształcenia zintegrowanego a nauczanie języków obcych dzieci, (w:) Neofi-lolog 24, 14–23.
 • Jarząbek, A.D. (2007), O nastawieniu nauczycieli do samooceny uczących się, (w:) Neofilolog 30, 43–54.
 • Karolczuk, M. (2010), O wybranych aspektach determinujących nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego (drugiego obcego) – wnioski z badań, (w:) Neofilolog 35, 185–194.
 • Karpińska-Szaj, K. (2004), Integracja dziecka głuchego w klasie językowej, (w:) Neofi-lolog 24, 33–40.
 • Kiliańska-Przybyło, G. (2009), Rozwijanie refleksyjności nauczycieli języków obcych na przykładzie techniki analizy zdarzeń krytycznych. Studium przypadku, (w:) Neo-filolog 33, 65–75.
 • Komorowska, H. (1993), Rola i styl kierowania a sukces zawodowy nauczyciela języka obcego, (w:) Neofilolog 6, 7–16.
 • Komorowska, H. (1996), Kryteria konstrukcji i ewaluacji programów nauczania, (w:) Neofilolog 12, 13–19.
 • Krakowian, D. (1998), Teaching Foreign Language Methodology – time for modifica-tions, (w:) Neofilolog 16, 22–27.
 • Kusiak, M. (2004), Problem integracji w organizowaniu praktyk pedagogicznych, (w:) Neofilolog 25, 69–74.
 • Majer, J. (2009), Analiza dyskursu na lekcji języka obcego, (w:) Neofilolog 32, 99–114.
 • Majewski, W. (1991), Programowanie neurolingwistyczne w kształceniu nauczycieli języków obcych, (w:) Neofilolog 3, 73–78.
 • Marciniak, M. (1996), Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych w woje-wództwie sieradzkim, (w:) Neofilolog 13, 31–34.
 • Marciniak, I. (2004), O integracji sprawności językowych w programie kształcenia nauczycieli języka niemieckiego, (w:) Neofilolog 24, 58–62.
 • Mrozowska, H. (1998), Developing a course in literature for teacher trainees, (w:) Neofilolog 16, 28–33.
 • Myczko, K. (2004), Koncepcja integracyjna w dydaktyce drugiego języka obcego i praktyka szkolna, (w:) Neofilolog 24, 52–57.
 • Myczko, K./ T. Siek-Piskozub (1998), Kształcenie absolwentów NJKO na dwuletnich studiach magisterskich w zakresie filologii angielskiej i niemieckiej w Poznaniu, (w:) Neofilolog 16, 54–55.
 • Niżegorodcew, A. (1994), Konserwatyzm i innowacja w nauczaniu języków obcych, (w:) Neofilolog 8, 20–26.
 • Niżegorodcew, A. (2000), Expectations and realities – a teacher training course fo-cused on young learners, (w:) Neofilolog 19, 91–96.
 • Niżegorodcew, A. (2004), Kształcenie kompetencji socjokulturowej nauczycieli a na-uczanie języka angielskiego jako języka międzynarodowej komunikacji, (w:) Neofi-lolog 24, 63–68.
 • Niżegorodcew, A. (2010), Europejskie nauczycielskie studia magisterskie (EMETT) – moduły interkulturowe, (w:) Neofilolog 35, 235–241.
 • Orchowska, I. (2010), Konstruowanie projektu pracy dyplomowej jako element kształ-cenia akademickiego przyszłych nauczycieli języków obcych, (w:) Neofilolog 34, 111–122.
 • Pamuła, M. (2005), Boîte à lettres (primary letter box), czyli przygotowanie nauczycie-li do nauczania czytania w języku obcym w myśl koncepcji zindywidualizowanego nauczania przy wykorzystaniu technik multimedialnych, (w:) Neofilolog 27, 79–83.
 • Piasecka, L. (1998), Pre-service teacher training: suggestions for M.A. degree semi-nars and theses, (w:) Neofilolog 12, 36–40.
 • Płusa, P. (1992), Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczyciela języka francu-skiego, (w:) Neofilolog 4, 74-77.
 • Płusa, P. (1993), Warunki efektywnego kształcenia nauczycieli wczesnego nauczania języka francuskiego (na przykładzie kolegium w Sosnowcu), (w:) Neofilolog 6, 25–28.
 • Płusa, P. (1996), Walory poznawcze i kształcące czynności w ramach seminarium dy-plomowego studentów III roku NKJF, (w:) Neofilolog 13, 57–58.
 • Sawicka, M. (1990), Zastosowanie magnetowidu w kształceniu nauczycieli języków obcych, (w:) Neofilolog 2, 71–75.
 • Siek-Piskozub, T. (1996), Rola organizacji nauczycieli języków obcych w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, (w:) Neofilolog 13, 64–68.
 • Stańczyk, J. (2010), Poprzez refleksję do postawy refleksyjnej przyszłego nauczyciela języka obcego – trudności w interpretacji badania w działaniu, (w:) Neofilolog 34, 159–167.
 • Stasiak, H. (1998), Perspektywy zawodowe absolwentów Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, (w:) Neofilolog 16, 6–12.
 • Strachanowska, I. (1998), Foreign Language Teachers – selected problems of self-estimation, (w:) Neofilolog 16, 45–53.
 • Strzałka, A. (2004), Zintegrowanie nauczania języka i kultury, (w:) Neofilolog 25, 6–9.
 • Widła, H. (2003), Wykorzystanie wyników opracowań statystycznych w pracy nauczy-ciela na przykładzie egzaminów gimnazjalnych i próbnych matur, (w:) Neofilolog 23, 88–94.
 • Wilczyńska, W. (1998), Praca dyplomowa – cele i koncepcje, (w:) Neofilolog 16, 13–21.
 • Wilczyńska, W. (1999), Kształcenie do autonomii w językach obcych a problem wzor-ców i imitacji, (w:) Neofilolog 18, 18–24.
 • Wilczyńska, W. (2004), O mediacji interkulturowej na przykładzie praktyk w zakresie gościnności w Europie, (w:) Neofilolog 24, 69–79.
 • Wiśniewska, H. (1996), Miejsce czasopisma w kształceniu, dokształcaniu i doskonale-niu nauczycieli języków obcych, (w:) Neofilolog 12, 41–45.
 • Wiśniewska, S. (1998), System studiów dwukierunkowych – propozycja zmian w kształceniu nauczycieli JO, (w:) Neofilolog 16, 34–39.
 • Wiśniewska, D. (2001a), Rola nauczyciela w kształtowaniu autonomii ucznia, (w:) Neofilolog 20, 52–57.
 • Wiśniewska, D. (2001b), Oczekiwania osób uczących się wobec nauczyciela, (w:) Neo-filolog 20, 58–63.
 • Witkowska, M. (2010), Zastosowanie protokołu głośnego myślenia i retrospekcji w badaniach autorefleksji przyszłych nauczycieli języka angielskiego, (w:) Neofilolog 34, 147–157.
 • Wolski, P. (2000), Rola teorii subiektywnych w badaniach autonomii uczenia się języ-ków obcych, (w:) Neofilolog 19, 51–59.
 • Wolski, P. (2010), Indywidualne teorie na temat nauczania na odległość, (w:) Neofilo-log 34, 287–289.
 • Wysocka, M. (2003), Możliwości badań empirycznych w glottodydaktyce, (w:) Neofi-lolog 23, 95–100.
 • Wysocka, M. (2009), Wywiad i obserwacje lekcji w badaniach nad osobą nauczyciela JO, (w:) Neofilolog 32, 139–149.
 • Zawadzka, E. (1996), Działania innowacyjne a kształcenie nauczycieli, (w:) Neofilolog 13, 23–30.
 • Zawadzka, E. (1998), Przemiany edukacyjne a kształcenie nauczycieli języków obcych, (w:) Neofilolog 17, 6–15.
 • Zawadzka, E. (2004), Integracja w nauczaniu języków obcych – zarys problematyki, (w:) Neofilolog 24, 6–13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2cf90ba-18fd-455e-bab7-c4d2799729a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.