PL EN


2018 | 1 | 1-2 | 34-59
Article title

Remarks on the admissibility of the choice of law for domestic contracts prepared on the basis of the judgment of the European Court of Justice of 8 June 2017 (C-54/16)

Authors
Content
Title variants
PL
O dopuszczalności wyboru prawa dla umów o charakterze wewnątrzkrajowym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 czerwca 2017 roku (C-54/16)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę skutków wyboru prawa dokonanego przez strony w umowach o charakterze międzynarodowym oraz w umowach, które zamykają się w obszarze jednego państwa i nie zawierają elementu obcego, który uzasadniałby stosowanie norm kolizyjnych. Podstawą do dokonanej analizy jest wyrok TSUE z 8 czerwca 2017 r. w sprawie C-54/16, Vinyls Italia SpA w upadłości a Mediterranea di Navigazione SpA, w którym Trybunał uznał, że przepisy rozporządzenia upadłościowego są przepisami lex specialis wobec rozporządzenia Rzym I o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Daje to zdaniem Trybunału kompetencje stronom do dokonania wyboru prawa – prawa państwa trzeciego (członkowskiego) w tym przypadku prawa angielskiego – ze skutkami wyboru kolizyjnego w umowach, w których nie występuje element obcy – w tej sprawie umowy czarteru morskiego statku włoskiego pomiędzy dwoma spółkami włoskimi (z siedzibą we Włoszech). Autor wyklucza możliwość istnienia relacji lex specialis – lex generalis pomiędzy rozporządzeniem upadłościowym i Rozporządzeniem Rzym I. Wskazuje także na kierunek wykładni – liberalny – występowania elementu obcego w ramach umowy. Artykuł zawiera wniosek, że drogą poszerzania autonomii woli stron jest materialnoprawna zasada swobody umów.
EN
The article focuses on the issue of the choice of law made by the parties to a contract in the situation of the conflict of laws. It includes an analysis of the effects of the choice of law made by the parties in an international contract and in contracts that are limited to the area of one state and do not include a foreign element which would justify the application of conflict-of-law rules. The basis for the analysis is the judgement of 8 June 2017 in case C- 54/16, Vinyls Italia SpA, in liquidation, v Mediterranea di Navigazione SpA, in which the Court of Justice ruled that the provisions of the insolvency regulation are the lex specialis provisions with respect to the Rome I regulation on the law applicable to contractual obligations. In the opinion of the Court of Justice, this gives the parties the competencies to elect the applicable law – the law of a third country (a member state), in this case the English law – with the effects of the choice of law in contracts that do not include a foreign element – in this case the charter contract of an Italian ship concluded between two Italian companies (with registered seats in Italy). The article explores and excludes the possibility of the lex specialis – lex generalis relationship between the insolvency regulation and Rome I. Both regulations have separate scopes of regulation. It also indicates the liberal direction of the interpretation of the occurrence of a foreign element in a contract. The conclusion is that in order to extend the autonomy of the will of the parties, it is necessary to apply the substantive principle of the freedom of contracts, not the choice of law, which is related to conflict-of-law situations.
Contributors
author
 • Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Basedow Jürgen, Theorie der Rechtswahl oder Parteiautonomie als Grundlage des Internationalen Privatrechts, „Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht” 2011.
 • Belohlawek Alexander, Rozporządzenie Rzym I. Konwencja rzymska. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Briggs Adrian, The Conflict of Laws, Oxford 2002.
 • Czachórski Witold, Brzozowski Adam, Skowrońska-Bocian Elżbieta, Safjan Marek, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 • Czepelak Marcin, Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskim, Warszawa 2015.
 • Czepelak Marcin, Wskazanie prawa właściwego przez strony [in:] Międzynarodowe prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Dragun-Gertner Maria, Ograniczenie autonomii woli stron morskich kontraktów żeglugowych, Gdańsk 1996.
 • Ferrari Franco, Kieninger Eva Maria, Mankowski Peter, Otte Karsten, Saenger Ingo, Götz Schulze, Ansgar Staudinger, Internationales Vertragsrecht, Rom I-VO, CISG, CMR, FactÜ, Kommentar, 1 Auflage, C.H. Beck 2012 and 3. Auflage, C.H. Beck 2018.
 • Hoffmann Bernd von, General Report on Contractual Obligations [in:] O. Lando, B. von Hoffmann, K. Siehr (eds.), European Private International Law of Obligations, Tübingen 1975.
 • Kroll-Ludwigs Kathrin, Die Rolle der Parteiautonomie im europäischen Kollisionsrecht, Tübingen 2013.
 • Kropholler Jan, Internationales Privatrecht, Tübingen 2004.
 • Kunda I., Gonçalves de Melo Marinho C. M., Practical Handbook on European Private International Law Practical, [2010], https://bib.irb.hr/datoteka/606113.Manual_engleza.pdf.
 • Leandro Antonio, Harmonization and Avoidance Disputes Against the Background of the European Insolvency Regulation [in:] Harmonisation of European Insolvency Law [ed.] J.LL. Gant 2017.
 • Mojak Jan, Widło Jacek, Polskie prawo kontraktowe, Warszawa 2005.
 • Pazdan Jadwiga, Czy można wyłączyć umowę spod prawa, PiP 2005, z. 10.
 • Pazdan Maksymilian, Wybór prawa właściwego w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie handlowym, PSM 1976, z. 5.
 • Pazdan Maksymilian, O potrzebie zmian polskiego unormowania wyboru prawa dla zobowiązań umownych [in:] Księga pamiątkowa ku czci Prof. Z. Radwańskiego [ed.] S. Sołtysiński, Poznań 1990.
 • Pazdan Maksymilian, Rezolucja bazylejska z 1991 roku w sprawie autonomii woli w zakresie umów zawieranych w międzynarodowym obrocie handlowym, „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego” 1993, t. 17.
 • Pazdan Maksymilian, Materialnoprawne wskazanie a kolizyjnoprawny wybór prawa, „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego” 1995, t. 18.
 • Pazdan Maksymilian, Wybór kolizyjnoprawny a materialnoprawne wskazanie regulacji prawnej [in:] System prawa prywatnego [ed.] M. Pazdan, T. 20B, Warszawa 2015.
 • Pazdan Maksymilian, Prawo prywatne międzynarodowe, edition 16, Warszawa 2017.
 • Plender Richard, Wilderspin Michael, The European Contracts Convention: The Rome Convention on the Choice of Law for Contracts, London 2001.
 • Popiołek Wojciech, W sprawie ograniczeń kolizyjnoprawnego wyboru prawa w polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, [in:] Andrzej Mączyński, Maksymilian Pazdan, Adam Szpunar (ed.), Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994.
 • Popiołek Wojciech, Zachariasiewicz Maciej, Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną — skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowym, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2012, t. 11.
 • Skąpski Józef, Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym w zakresie zobowiązań z umów, Kraków 1964.
 • Symeonides Symeon C., Codifying the Choice of Law Around the World: An International Comparative Analysis, Oxford 2014.
 • System prawa prywatnego [ed.] Maksymilian Pazdan, T. 20A, Warszawa 2014.
 • Trzaskowski Roman, Swoboda umów w orzecznictwie sądowym, cz. 1-3. „Przegląd Sądowy” 2002 z. 3, p. 63-86.
 • Vischer Frank, Huber Lucius, Oser David, Die grenzen der kollisionsrechtlichen parteiautonomie [in:] Internationales vertragsrecht, Bern 2000.
 • Wiśniewski Andrzej W., Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz [ed.] J. Poczobut, Warszawa 2017.
 • Żarnowiec Łukasz, Wybór prawa według rozporządzenia dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych, „Przegląd Sądowy” 2012, nr. 9.
 • Żmij Grzegorz, Party Autonomy and the New Polish Act on Private International Law [in:] Private Autonomy in Germany and Poland and in the Common European Sales Law, Köln 2012.
 • Żmij Grzegorz, Prawo waluty, Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2d64322-7d29-49df-9f1b-be59d467faef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.