PL EN


2016 | 10 (801) | 59-75
Article title

Prognoza rynku ubezpieczeniowego w Polsce

Title variants
EN
Forecast of the Insurance Market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badawczym niniejszego opracowania była analiza wpływu rynku ubezpieczeń na wzrost gospodarczy. Analiza ta została przeprowadzona na dwóch płaszczyznach: teoretycznej, przedstawiającej najważniejsze kanały oddziaływania sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy w oparciu o dotychczasowe badania oraz empirycznej, prezentującej wpływ sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy, przy wykorzystaniu modeli: KMNK, CAGR. Podstawowe wielkości charakteryzujące rynek ubezpieczeniowy w obu działach ubezpieczeń zostały zaprezentowane za pomocą metod analizy opisowo-jakościowej, analizy porównawczej oraz analizy statystycznej, przy zastosowaniu programu GRETL. Koncepcję metodyczną tego opracowania oparto na funkcjonalnym ujęciu rynku ubezpieczeniowego i jego ekonomicznych uwarunkowań. Przedział czasowy badania rynku ubezpieczeniowego obejmuje lata 1996–2015. Dodatkowo, oprócz modelowania bezpośredniego wpływu ubezpieczeń na wzrost gospodarczy, badanie zostało rozszerzone o zmienne, które mogą wzmacniać bądź osłabiać ten związek. Do tych zmiennych zastosowano: liczbę zatrudnionych, średnie wynagrodzenie oraz stopę bezrobocia. Wyniki te pozwoliły na stwierdzenie istnienia dodatniego wpływu ubezpieczeń na wzrost gospodarczy.
EN
"The research goal of this study was to analyse the impact of the insurance market on Economic growth. This analyse was carried out on two levels: theoretical, presenting the most important channels of the impact of the insurance sector on Economic Growth based on past studies and empirical, presenting the impact of the insurance sector on Economic growth, using models KMNK, CAGR. Pertaining to the insurance market, the insurance were presented by the methods used to descriptive , qualitative ,comparative and statistical analysis used by the GRETL program. The methodological concept of this study is based on a functional basis of the insurance market and Economic conditions. Test interval insurance market covers the years 1996-2015. Although, the model of direct impact of insurance on Economic growth, the study was extended to variables strengths or weaknesses the relationship. These variables were used: the number of employees, average wages and the unemployment rate. These results show a positive effect of insurance on Economic growth. "
Contributors
  • dr Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Institute of Management; European Business Club Association e.V., Castel Oedheim
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2efe9cc-9b5c-46ab-ba5e-9df56d94b782
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.