PL EN


2013 | 4 | 1 | 263-270
Article title

Systemy zarządzania gospodarką odpadami w gminie wiejskiej

Content
Title variants
EN
The systems of waste management in rural community
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zagadnienie zagospodarowania odpadów wciąż jest zaniedbywane i traktowane jako mało istotne. W artykule opisano podstawy prawne z zakresu gospodarki odpadami w kraju oraz w gminie. Scharakteryzowano system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie wiejskiej na przykładzie gminy Lubartów. Zwrócono uwagę na masę powstających odpadów zmieszanych oraz segregowanych. Zaproponowano działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacji masy powstających odpadów oraz redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Skupiono się na celach oraz korzyściach płynących z edukacji ekologicznej w kierunku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
EN
The subject of waste management is still neglected and treated as not important. The article presents legal basis for waste management in the country and in the community. The system of municipal waste management in a rural community on the example of Lubartów community has been characterized. Special attention has been paid to mass of wastes produced, both mixed and segregated. There have been proposed several measures targeted at prevention of waste generation, at minimizing the mass of wastes produced, and at the mitigation of their negative impact on the environment. The article focuses on objectives and benefits of environmental education aimed at the selective collection of municipal waste
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
263-270
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Biedrawa A. (2011), Model zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenach przyrodniczo cennych. Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków.
 • Główny Urząd Statystyczny (2011), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r., Warszawa.
 • Kaczmarski M., Kobiela K., Kosiba M., Moczulski M., Szyszkowski P. i inni (2008), Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011, Arcadis Ekokonrem, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 • Niedziałkowski A., Alankiewicz T., Sapikowska K. (2006), Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2006–2009, ABRYS Technika sp. z o. o., Poznań.
 • d’Obyrn K., Szalińska E. (2005), Odpady komunalne – zbiórka recykling, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i komunalno podobnych, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Pawul M., Sobczyk W. (2011), Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, „Problems of sustainable development”, vol. 6, no 1.
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubartów z dnia 19 marca 2007.
 • Rogulska M. (2011), Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku, Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów), Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, Zabrze.
 • Sobczyk W. (2004), Typical program of ecological education for rural society, „Agroekołogia”, nr 2 (Kijów, Ukraina).
 • Statut Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (2011), Lubartów.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU 2001, nr 62, poz. 628.
 • www.gminalubartow
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2f2e306-b0e7-43aa-8a8f-6c20a2af0cca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.