PL EN


2020 | 1(57) | 43-51
Article title

Rola kapitału zagranicznego w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
The role of foreign capital in shaping the enterprise value
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są bardzo ważną formą przepływu kapitałowego, zwłaszcza dla krajów znajdujących się w okresie transformacji gospodarczej. Stanowią one jeden z ważniejszych czynników rozwoju polskich przedsiębiorstw. Wiążą się z nimi: transfer technologii, nowych metod zarządzania, postęp organizacyjny. Ponadto wpływają na strukturę przemysłową i strukturę zatrudnienia, wzmacniając tym samym pozycję przedsiębiorstwa. W artykule podjęto problematykę dotyczącą zakresu i efektów oddziaływania kapitału zagranicznego na kształtowanie wartości krajowych przedsiębiorstw.
EN
Foreign direct investment is a very important form of capital flow, especially for countries in economic transition. They are one of the most important factors in the development of Polish enterprises. They are connected with them: technology transfer, new management methods, organizational progress. Moreover, they affect the industrial and employment structure, thus strengthening the position of the enterprise. The article deals with the issue of the scope and effects of foreign capital impact on the formation of the value of domestic enterprises.
Year
Issue
Pages
43-51
Physical description
Contributors
 • Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny
References
 • Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W., Słownik handlu zagranicznego, Warszawa 1986.
 • Borkusewicz D., Mierzejewski M., Orzeł K., Stefański M., Wielgo B., Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce, w ramach projektu „Odpowiedzialny partner – program certyfikacji inwestorów zagranicznych”, Fundacja Republikańska, Warszawa 2018.
 • Byczkowska M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik kształtowania rozwoju regionu, Print Group, Szczecin 2006.
 • Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe- Seria II. Prace Doktorskie i Habilitacyjne z. 105. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1990.
 • Dunning J. H., Multinational enterprises and global economy. Addison Wesley Pub. Comp. 1995.
 • Godlewska-Majkowska H., Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w 2007 roku, [w:] H. Godlewska-Majkowska (red. nauk.), Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002–2007, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 • International Group of Chambers of Commerce in Poland, Ankieta Koniunkturalna 2017, Warszawa 2017, Ankieta Koniunkturalna 2018, Warszawa 2018.
 • Luc S., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, SGH, Warszawa 2000.
 • Nauka i Technika w 2014 roku, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2015.
 • Nauka i Technika w 2015 roku, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2016.
 • Nauka i Technika w 2016 roku, Analizy statystyczne, GUS, Warszawa, szczecin 2018.
 • Nazarczuk J.M., Potencjał rozwojowy a atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 • Nowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
 • Transnational corporations in world development. Trends and prospects. United Nations Centre on Transnational Corporations, New York 1988.
 • Wojnicka E., Bezpośrednie inwestycje w procesie prywatyzacji gospodarki polskiej IBnGR 1999.
 • www.doingbusiness.org › reports › global-reports, Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, 2014 [dostęp z dnia: 10/02/2020].
 • www.doingbusiness.org › reports › global-reports, Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency, 2015 [dostęp z dnia: 10/02/2020].
 • www.doingbusiness.org › reports › global-reports, Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency, 2016 [dostęp z dnia: 10/02/2020].
 • www.doingbusiness.org › reports › global-reports, Doing Business 2017. Equal Opportunity for All, 2017, [dostęp z dnia: 10/02/2020].
 • www.doingbusiness.org › reports › global-reports, Doing Business 2018. Reforming to create jobs, 2018, [dostęp z dnia: 10/02/2020].
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2014 r., NBP, Warszawa 2015.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2015 r., NBP, Warszawa 2017.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2016 r., NBP, Warszawa 2018.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2017 r., NBP, Warszawa 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d302d235-b5e1-4c74-9287-bb342358d2bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.