PL EN


2002 | 4 | 191-204
Article title

Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • A. Szpunar, Analogiczne stosowanie art. 117 § 3 kc do terminów zawitych, PiP 1979 nr 12, s. 51 nn.;
 • A. Szpunar, Uwagi w sprawie wykładni artykułu 568 k.c., PPH 1997 nr 5, s. 1 nn.;
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne zarys części ogólnej, Warszawa 1998, s. 345;
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000, s. 366.
 • B. Dobrzański, Czy uzasadnione jest zachowanie w k.c. PRL różnic miedzy przedawnieniem a terminami zawitymi, NP 1960 nr 6, s. 813.
 • B. Dobrzański, Problem kodyfikacji przedawnienia. Uwagi na marginesie artykułu J. Gwiazdomorskiego pt. Podstawowe problemy przedawnienia, NP 1955 nr 2, s. 50;
 • B. Turliński, Prekluzja w świetle orzecznictwa arbitrażowego, PUG 1955 nr 5, s. 171-172
 • F. Zoll, Prawo cywilne w zarysie, wyd. IV, Warszawa-Kraków 1922, s. 27;
 • F. Zoll, Zobowiązania w zarysie według Kodeksu zobowiązań, Warszawa 1948, s. 52.
 • J. Gwiazdomorski, Podstawowe problemy przedawnienia, NP 1955 nr 1, s. 19.
 • J. Gwiazdomorski, Terminy zawite do dochodzenia roszczeń w kodeksie cywilnym, RPEiS 1968 nr 3, s. 87 nn.
 • J. Ignatowicz, Bieg terminów zawitych w obrocie podlegającym orzecznictwu sądów powszechnych, ZNIBPS 1976 nr 5, s. 11;
 • J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, wydanie IV zmienione. Zaktualizował i uzupełnił M. Nazar, Warszawa 2000, s. 102.
 • J. Ignatowicz, Przedawnienie i prekluzja, w: System prawa cywilnego. Część ogólna, red. S. Grzybowski, 1985, t. 1, s. 845.
 • J. Ignatowicz, Przedawnienie i terminy zawite, w: System prawa cywilnego, t. 1, część ogólna, red. S. Grzybowski, 1985, s. 795 nn.;
 • J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne, Warszawa 1996, s. 249.
 • J. Krukowski, Konkordat Polski znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 244;
 • J. Krukowski, Procedura uznania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w prawie polskim, “Roczniki Nauk Prawnych” 2000, t. X, z. 2, s. 205;
 • J. Kruszewska, Skutki prekluzji w stosunkach pracy, PUG 1966 nr 2, s. 59 n.; i inni.
 • J. Strzebińczyk, Zawarcie małżeństwa wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu, “Rejent” 1999 nr 4, s. 21 n.
 • J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 64-69.
 • K. Przybyłowski, Terminy zawite z art. 390 kpc. Szkic prawno porównawczy, “Polski Proces Cywilny. Dwutygodnik poświęcony zagadnieniom wykładni i praktyce prawa procesowego” 1936 nr 7-8, s. 193 nn.,
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000, s. 511 n.
 • R. Longchamps de Berie, Zobowiązania, wyd. III, Poznań 1948, s. 439;
 • S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza, część ogólna, Warszawa 1998, s. 252.
 • S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1978, s. 271.
 • S. Szer, Z problematyki przedawnienia, RPEiS 1969 nr 3, s. 212 nn.;
 • S. Wójcik, O potrzebie i sposobie uregulowania cywilnoprawnych terminów zawitych, w: Prace cywilistyczne, Warszawa 1990, s. 400 n.
 • S. Wójcik, Przedawnienie w prawie cywilnym, PS 1991 nr 1-2, s. 38 nn
 • T. Smyczyński, Małżeństwo “konkordatowe” a konstytucja (O potrzebie i zakresie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), PiP 1997 nr 5, s. 38-39.
 • W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1998, s. 94.
 • W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999, s. 67 nn.
 • W. Kufel, M. Tyczka, Postępowanie arbitrażowe, Warszawa-Poznań 1963, s. 122
 • W. Kufel, M. Tyczka, Postępowanie przed komisjami arbitrażowymi, Łódź-Poznań 1958, s. 90;
 • Z. Klafkowski, A. Rosinkiewicz, S. Czajkowski, Państwowy arbitraż gospodarczy. Obsługa prawna jednostek gospodarki uspołecznionej. Przepisy – orzecznictwo – komentarz, Warszawa 1970, s. 66.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997, s. 243.
 • S. Grzybowski, System prawa cywilnego, część ogólna, t. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 631.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d305c291-d757-4262-a667-714b1fe1e61b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.