PL EN


2016 | 3(97) | 55-60
Article title

Ocena ryzyka w inwestycjach budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego

Content
Title variants
EN
The Assessment of the Distribution of Risk between the Public and the Private Party of Construction Investments Implemented in the PPP System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą realizacji przedsięwzięcia opartą na podziale zadań, odpowiedzialności i postaci ryzyka pomiędzy stronę publiczną i prywatną. Poprzez tak wykonany podział osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób realizacji inwestycji. Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy 14 umów zawartych w latach 2009-2014. Umowy analizowano pod kątem alokacji ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego. W analizie uwzględniono głównie ryzyka zdefiniowane jako ryzyka związane z budową, dostępnością oraz popytem.
EN
Public-Private Partnership is a form of project implementation based on the division of tasks, responsibilities and risks between the public and the private party. Owing to such a division, the most cost-effective way of the implementation of an investment is achieved. The aim of this article was to analyse 14 contracts concluded in the years 2009-2014. The contracts were analysed in terms of risk allocation between the public entity and the private partner. The analysis takes into account mainly the risks defined as risks related to the construction, availability and demand.
Year
Issue
Pages
55-60
Physical description
Dates
published
2016-09-01
Contributors
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, eplebank@izwbit.pk.edu.pl
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, kbiadala@IZwBiT.pk.edu.pl
References
  • Cieślak R., Korbus B. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego; Warszawa 2014.
  • Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego, Dokument zrealizowany i sfinansowany w ramach projektu WND-POPT.03.01.00-00-073/08 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
  • Nowa decyzja EUROSTAT w sprawie deficytu i długu (Postępowanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego), (ang. New decision of EUROSTAT on deficit and debt – Treatment of public-private partnerships) z dnia 11 lutego 2004 r.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne, Poradnik, Praca zbiorowa, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
  • Raport PPP Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013. Ministerstwo Gospodarki, maj 2015.
  • Szymański K., Analiza ryzyka w projektach PPP, „Biuletyn PPP”, nr 9/2013.
  • Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, Bruksela 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3067e90-4608-4fec-97cf-c457b2054f7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.