Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 24-39

Article title

Zastosowanie beta regresji w modelowaniu wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w krajach Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The use of beta regression in the modelling of severe material deprivation indicator in the European Union countries

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej informuje o odsetku populacji, który nie może zrealizować przynajmniej czterech z dziewięciu potrzeb uznanych w warunkach europejskich za podstawowe. W badaniu podjęto próbę identyfikacji czynników różnicujących ten wskaźnik w krajach Unii Europejskiej. Na podstawie danych z Europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) z 2014 r. oszacowano parametry modeli beta regresji. Modele te znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy zmienna zależna przyjmuje wartości z przedziału (0, 1). Stwierdzono, że wskaźnik deprywacji materialnej wykazywał zależność od takich czynników, jak: typ gospodarstwa domowego, mediana dochodu ekwiwalentnego, zagrożenia ubóstwem relatywnym, głębokość ubóstwa, zróżnicowanie dochodów, stopy bezrobocia długoterminowego, PKB per capita oraz udziału wydatków na cele społeczne w PKB.
EN
The severe material deprivation rate indicates the proportion of the population that cannot fulfil at least four of the nine needs identified as basic ones in the European conditions. The study attempts to identify factors differentiating this indicator in the European Union countries. The parameters for regression beta models were estimated on the basis of data from the European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC) for 2014. Such models are useful when the value of the dependent variable interval is included between 0 and 1. It was found that severe material deprivation rate is affected by such factors as: type of household, median equalized disposable income, at-risk-of-poverty rate, relative median at-risk-of-poverty gap, inequality of income distribution, long-term unemployment rate, GDP per capita, and share of social protection expenditure in GDP.

Year

Issue

3

Pages

24-39

Physical description

Dates

published
2018-03-28

Contributors

author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

References

 • Bárcena-Martín, E., Lacomba, B., Moro-Egido, A. I., Pérez-Moreno, S. (2014). Country differences in material deprivation in Europe. Review of Income and Wealth, 60, 802—820.
 • Bayer, F. M., Cribari-Neto, F. (2017). Model selection criteria in beta regression with varying dispersion. Communications in Statistics–Simulation and Computation, 46(1), 729—746.
 • Bradshaw, J., Mayhew, E. (2011). The measurement of extreme poverty in the European Union, Bruksela: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs an Inclusion.
 • Calvert, E., Nolan, B. (2012). Material deprivation in Europe. GINI Discussion Paper, 68.
 • Carrasco, J. M. F., Ferrari, S. L. P., Arellano-Valle, R. B. (2014). Errors-in-variables beta regression models. Journal of Applied Statistics, 41(7), 1530—1547.
 • Chrzanowska, M., Dudek, H., Landmesser, J. (2017). Standard of living in selected countries in Central Europe in the period 2000—2014, Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017, 7(1), 325—331.
 • Dudek, H. (2015). Problem stosowania jednolitych skal ekwiwalentności w analizie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, (9), 77—94.
 • Dudek, H., Landmesser, J., Chrzanowska, M. (2017). Rankings of the EU countries according to material conditions of their residents, Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017, 7(1), 145—152.
 • Eurostat (2016). Statistics explained: People at risk of poverty or social exclusion. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or _social_exclusion.
 • Ferrari, S., Cribari-Neto, F. (2004). Beta regression for modelling rates and proportions. Journal of Applied Statistics, 31(7), 799—815.
 • Fijorek, K. (2009). Model regresji dla cechy przyjmującej wartości z przedziału (0, 1): ujęcie bayesowskie. Ekonometria, (26), 66—76.
 • Grzybowska, U., Karwański, M. (2015). Szacowanie parametrów ryzyka kredytowego przy użyciu rodzin klasyfikatorów. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (248), 107—120.
 • Gupta, A. K., Nadarajah, S. (red.). (2004). Handbook of beta distribution and its applications. New York: Marcel Dekker.
 • Israel, S. (2016). More than cash: societal influences on the risk of material deprivation. Social Indicators Research, 129(2), 619—637.
 • Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1995). Continuous univariate distributions, 2. New York: Wiley.
 • Karwański, M., Gostkowski, M., Jałowiecki, P. (2015). Loss given default modeling. Journal of Risk Model Validation, 9(3), 23—40.
 • Kieschnick, R., McCullough, B. D. (2003). Regression analysis of variates observed on (0, 1): percentages, proportions and fractions. Statistical Modelling, 3, 193—213.
 • Kis, A., Özdemir, E., Ward, T. (2015). Micro and macro drivers of material deprivation rates. Research note of European Commission, (7).
 • Komisja Europejska (2010). Komunikat Komisji — Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Kończak, G. (2013). Sprawdzanie jednorodności jakości materiałów niekształtnych z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (152), 82—94.
 • Kozera, A., Stanisławska, J., Głowicka-Wołoszyn, R. (2017). Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, (1), 77—89.
 • McKnight, A. (2013). Measuring material deprivation over the economic crisis: Does a re-evaluation of need affect measures of material deprivation? GINI Policy Paper,(4).
 • Mikuła, A. (2015). Efektywność państwa dobrobytu. W: R. W. Ciborowski, R. I. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red.). Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989—2014 (s. 48—60). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Notten, G., Guio, A-C. (2016). The impact of social transfers on income poverty and material deprivation. ImPRovE Working Paper, (16/17). Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy — University of Antwerp, 1—31.
 • Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym. Instytut Statystyki i Demografii SGH, Working Paper, (35).
 • Panek, T., Zwierzchowski, J. (2016). Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej, Ekonomista, (2), 180—199.
 • Paolino, P. (2001). Maximum likelihood estimation of models with beta-distributed dependent variables. Political Analysis, 9(4), 325—346.
 • Pereira, B. de B.; Pereira, C. A. de B. (2016). Model Choice in Nonnested Families. London: Springer.
 • Ramalho, E. A., Ramalho, J. J. S., Murteira, J. M. R. (2011). Alternative estimating and testing empirical strategies for fractional regression models. Journal of Economic Surveys, 25(1), 19—68.
 • Ramalho, J. J. S., Silva, J. V. (2013). Functional form issues in the regression analysis of financial leverage ratios. Empirical Economics, 44(2), 799—831.
 • Rogers, J. A, Polhamus, D., Gillespie, W. R., Ito, K., Romero K., Qiu, R., Stephenson, D., Gastonguay, M. R., Corrigan, B. (2012). Combining patient-level and summary-level data for Alzheimer’s disease modeling and simulation: a beta regression meta-analysis. Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, 39(5), 479—498.
 • Simas, A. B., Barreto-Souza, W., Rocha, A. V. (2010). Improved estimators for a general class of beta regression models. Computational Statistics & Data Analysis, 54(2), 348—366.
 • Smithson, M., Verkuilen, J. (2006). A better lemon squeezer? Maximum-likelihood regression with beta-distributed dependent variables. Psychological Methods, 11(1), 54—71.
 • Šoltés, E., Ulman, P. (2015). Material deprivation in Poland and Slovakia — a comparative analysis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 11(947), 19—36.
 • Stańko, A. (2010). Wielkość oraz struktura wydatków społecznych w krajach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (112), 726—739.
 • Topińska, I. (2014). Cele w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego w perspektywie 2020. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska — wspólnie budujemy Europę Socjalną, Warszawa: EAPN. Pobrano z: http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Ekspertyza_I_Topi%C5%84ska.pdf.
 • Utzig, M. (2008). Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (72), 131—144.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d33cdf73-18c2-421b-871b-65fe0a4557ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.