PL EN


2017 | 1(23) | 37-52
Article title

The cooperation between universities as a way to build strong business and educational units

Authors
Content
Title variants
Kooperacja uczelni wyższych sposobem budowania silnych jednostek biznesowych i naukowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
More and more frequently in the literature you can meet the described cooperation between the university and the business environment. These projects relate both to joint research, raising funds in the framework of EU grants, practices, internships for students, graduates and employees of the university, preparation of expert reports, prototypes, diagnoses, matching the educational offer to the needs of the local market, etc. However considerably less can meet with the co-operation among universities but also in this area can be indicated numerous opportunities for joint action. Polish universities are increasingly willing to look for a partner in foreign universities to cooperation or join forces to become stronger scientific and business partner in available projects. More and more projects are created to make cooperation between centers to exchange information and realization joint ventures. The article presents possible ways to cooperation between units, as well as present the actions taken so far. The author points to the importance of cooperation and the need for joint action between universities and business. Which may have impact on the image and position university in the national or foreign rankings. In the article the author presents a case study describing the activities of the established cooperation between public universities in the West Pomeranian Region.
PL
Coraz częściej w literaturze przedmiotu można spotkać się z opisywaną współpracą pomiędzy uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Projekty te dotyczą zarówno wspólnych prac badawczych, pozyskiwania środków w ramach dotacji unijnych, praktyk, staży dla studentów, absolwentów czy pracowników danej uczelni, przygotowań ekspertyz, prototypów, diagnoz, dopasowań oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku itp. Znacznie mniej można jednak spotkać się z omawianą kooperacją wśród szkół wyższych, a również i w tym obszarze można wskazać na liczne możliwości wspólnych działań. Uczelnie w Polsce coraz chętniej poszukują jako partnerów do współpracy uczelnie zagraniczne bądź też łączą siły by stawać się silniejszym partnerem biznesowym jak i naukowym w dostępnych projektach. Tworzonych jest coraz więcej projektów umożliwiających nawiązywanie współpracy pomiędzy ośrodkami w celu wymiany informacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Artykuł ma na celu przedstawienie możliwych jak i podejmowanych już sposobów nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami uczelnianymi. Autorka wskazuje na znaczenie i konieczności podejmowania wspólnych działań przez jednostki uczelniane, które mogą przełożyć się zarówno na wizerunek jak i pozycję uczelni w rankingach krajowych czy zagranicznych. W artykule autorka prezentuje studium przypadku opisujące działania w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy publicznymi uczelniami wyższymi województwa zachodniopomorskiego.
Publisher
Year
Issue
Pages
37-52
Physical description
Dates
online
2017-03
Contributors
author
References
 • Leja, K. (2011). Kompetycja metodą doskonalenia zarządzania współczesną szkołą wyższą. Przeglądzie Organizacji”, 7/8, 16;17.
 • Ławicki, J.S. (2005). Marketing sukcesu- partnering. Warszawa: Difin, 53.
 • Marek, S, Białasiewicz, M. (2011). Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 252.
 • Opolski, K. (2002). Doskonalenie jakości w bankach, Warszawa: CeDeWu, 16
 • Peszko, K. (2012). Kształtowanie wizerunku i tożsamości szkół wyższych jako działanie budujące przewagę konkurencyjną. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Szczecin, 24, 413-414.
 • Stępień, B. (2011). Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 15.
 • German Universities of Applied Sciences www.uas7.org/about-uas7.html (04.11.2016)
 • Marszałek A., Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/26/id/567 (03.11.2016)
 • Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku, Listopad 2009.
 • www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/9b9413575c0e968c236bbd1d1f0a64db.pdf (30.10.2016).
 • Nauka musi współpracować z biznesem, www.stargard.pl/aktualnosci/main/Nauka-musi-wspolpracowac-z-biznesem, (03.11.2016).
 • Państwowa im. Witelona w Legnicy; Wyższa Szkoła Zawodowa, www.pwsz.legnica.edu.pl/artykul-879-porozumienie-1, (04.11.2016).
 • Polskie uczelnie będą współpracować z uczelniami, www.santiagodechile.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/aktualnosci/polskie_uczelnie_beda_wspolpracowac_z_uczelniami_z_chile, (04.11.2016).
 • Poznańskie wyższe uczelnie razem zainaugurują rok akademicki, www.poznan.onet.pl/poznanskie-wyzsze-uczelnie-razem-zainauguruja-rok-akademicki/pgz8n, (04.11.2016).
 • XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, www.mat.polsl.pl/oknmut2016/index.php?id=about, (04.11.2016).
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d344deb2-cf1a-45a8-8ae7-4f7dab9cc34e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.