PL EN


2014 | 7/2014 | 13-28
Article title

Twórcza Resocjalizacja. Zarys koncepcji rozwijania potencjałów

Content
Title variants
EN
Creative Social Rehabilitation. Outline of the concept for developing potential
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaprezentowane w opracowaniu założenia „nowej resocjalizacji”, są szansą odzyskania humanistycznego wymiaru działań resocjalizacyjnych, zdominowanych przez myślenie ekonomiczno-formalno-utylitarne. Zapewne mogą stać się przedmiotem licznych polemik w środowiskach akademickich i wśród praktyków skupionych w instytucjach i placówkach penitencjarnych. Dyskusje te mogą przynieść pozytywne i wymierne efekty w postaci nie tylko pogłębienia myśli resocjalizacyjnej i głębszej refleksji nad dokonującym się kryzysem zmiany, nie tylko w polskiej, ale i pozapolskiej rzeczywistości społecznej, ale przede wszystkim przynieść realną zmianę istniejącej doktryny resocjalizacyjno-wychowawczej, której wszyscy jesteśmy świadkami, uczestnikami i sprawcami zarazem.
EN
The assumptions of “new social rehabilitation” presented in the paper are an opportunity to recover the humanist dimension of social rehabilitation activities, dominated by economic-formal-utilitarian thinking. They can certainly become the subject of many discussions in academic environments and among practitioners gathered in penitentiary establishments and institutions. These discussions can produce positive and tangible results in the form of not only deepening social rehabilitation thought and deeper reflection on the occurring crisis of change, not only in Polish social reality, but also abroad, and above all bring a real change to the existing social rehabilitation and educational doctrine, which we are all witnesses of, participants and perpetrators at the same time.
Year
Issue
Pages
13-28
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
 • PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
References
 • [1] Ambrozik W., Stępniak P. (red.), Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, Poznań–Warszawa–Kalisz 2004.
 • [2] Anderson B., Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London 1983.
 • [3] Arieti S., Creativity the magic synthesis, Basic Books, New York 1976.
 • [4] Aronson E. (red.), Człowiek – istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2005.
 • [5] Aronson E., Wieczorkowska G., Kontrola naszych myśli i uczuć, Warszawa 2001.
 • [6] Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, tłum. zbiorowe, Poznań 1997.
 • [7] Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa 1996.
 • [8] Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002.
 • [9] Barron F., Creative Person and creative process, Holt Reinehart and Winston Inc., New York 1969.
 • [10] Baumeister R.F. (red.), Public self and private self, Springer-Verlag, New York 1986.
 • [11] Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • [12] Brown J.D., The self, McGaw-Hill, New York 1998.
 • [13] Bruner J.S., Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, Warszawa 1978.
 • [14] Chaffee J., Potęga twórczego myślenia, przekł. M. Czekański, Warszawa 2001.
 • [15] Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2004.
 • [16] Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, 2003.
 • [17] Clifford S., Hermann A., Teatr przebudzenia, tłum. R. Van de Logt, Łódź–Warszawa 2003.
 • [18] Czapów C., Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa 1978, 1980.
 • [19] Czapów C., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.
 • [20] Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
 • [21] Dąbrowski K. (red.), Zdrowie psychiczne, Warszawa 1981.
 • [22] Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973.
 • [23] Dobrołowicz W., Kreatywność. Nowe aspekty poznawcze i praktyczne, Warszawa 2005.
 • [24] Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywności, Warszawa 1995.
 • [25] Dollard J., Miller N.E., Personality and psychotherapy: an analysis in terms of learning, thinking and culture, McGraw-Hill, New York 1950.
 • [26] Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005.
 • [27] Drat-Ruszczak K., Teorie osobowości – podejście psychodynamiczne i humanistyczne, [w:] Epstein J., Cognition R., Creativity and behavior; Selected essays, Westport CT, Praeger 1996.
 • [28] Epstein R., Creativity Games for Trainers, McGaw-Hill, New York 1996.
 • [29] Erikson E.H., Tożsamość a Cykl Życia, Kraków 2004.
 • [30] Eysenk H.J., Genius: The natural history of creativity, Cambridge University Press, Cambridge, UK 1995.
 • [31] Festinger L., A theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press 1957.
 • [32] Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993.
 • [33] Frachette M., Leblanc M., Pour une practique de la criminologie: configuration de conduites delinquantes et portraits de delinquants, Cahier Inadaption Juvenile no. 5, Montreal 1980.
 • [34] Frączek A., Zumkley H. (red.), Socjalizacja a agresja, Warszawa 1993.
 • [35] Gałdowa A., Kreatywne aspekty procesów pamięciowych, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczne” 1987, nr 3.
 • [36] Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.
 • [37] Goffman E., The presentation of self in everyday life, Garden City, Doubleday Anchor., New Jork 1959.
 • [38] Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H.P. Śpiewak, Warszawa 2000.
 • [39] Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. A. Dzierżyński, J. Tokarska- Bakir, Gdańsk 2005.
 • [40] Goldman N., Wstęp do socjologii, Warszawa 2001.
 • [41] Gołaszewska M., Człowiek w zwierciadle sztuki, Warszawa 1977.
 • [42] Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, Warszawa 1989.
 • [43] Góralski A., Wzorce twórczości, Warszawa 1998.
 • [44] Górycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa 1979.
 • [45] Gracz J., Sankowski T., Psychologia sportu, Poznań 2000.
 • [46] Hades J.A., Elso Ch.J., Relacja terapeutyczna, Gdańsk 2004.
 • [47] Hall S., ‘Who Needs Identity?’, [w:] S. Hall and P. du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, 1996.
 • [48] Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1976.
 • [49] Hirschi T., Causes of delinquensy, University of Kalifornia, Press Berkeley, Los Angeles–London 1969.
 • [50] Hirsch A. von, Doing Justice: The Choice of Punishments, 1976.
 • [51] Hirsch A. von, Past or Future Crimes: Deservedness and Dangerousness in the Sentencing of Criminals, 1986.
 • [52] Hołyst B., Ambrozik W., Stępniak P. (red.), Więziennictwo: nowe wyzwania. II Polski Kongres Penitencjarny, COSSW, Warszawa–Kalisz 2001.
 • [53] Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, Warszawa 2006.
 • [54] Jarymowicz M., Psychologia tożsamości, [w:] Strelau A. (red.), Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2000.
 • [55] Jawłowska A. (red.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa 2001.
 • [56] Jedlewski S., Zagadnienia kary i dyscypliny w procesie resocjalizacji nieletnich, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1965, nr 2.
 • [57] Jedlewski S., Odnowa zakładów dla nieletnich, Warszawa 1978.
 • [58] Jones E.E., Interpersonal perception, Freeman, New York 1990.
 • [59] Kocowski T., Aktywność twórcza człowieka. Filogeneza. Funkcja. Uwarunkowania, [w:] Kocowski T., Szkice z teorii twórczości i motywacji, red. H. Sękowa i A. Tokarz, Poznań 1991.
 • [60] Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, Editions Spotkania, Warszawa 1996.
 • [61] Konopczyński M., Teoretyczne podstawy metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, PWN, Warszawa 2006.
 • [62] Konopczyński M., Metody Twórczej Resocjalizacji, PWN, Warszawa 2007.
 • [63] Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Pedagogium, Warszawa 2013.
 • [64] Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
 • [65] Konopczyński M., Sawicka K., Teatr Resocjalizacyjny – założenia, funkcje, formy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1993, nr 17.
 • [66] Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1972.
 • [67] Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 1997.
 • [68] Kurek, Działalność kulturalno-oświatowa w polskich zakładach penitencjarnych w latach 1945–1997, [w:] Jasiński Z., Mudrecka I. (red.), Studia i rozprawy z Pedagogiki resocjalizacyjnej, Opole 2004.
 • [69] Lasocik Z., Zabójca zawodowy i na zlecenie, Warszawa 2003.
 • [70] Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, tłum. A.M. Kacmajer, Gdańsk 2004.
 • [71] Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.
 • [72] Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Kraków 2006.
 • [73] Malicka M., Twórczość jako kategoria pedagogiczna, [w:] Świat człowieka, świat sztuki, wyd. zbiorowe, Warszawa 1996.
 • [74] Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990.
 • [75] Nęcka E., Twórcze rozwiązywanie problemów, Kraków 1994.
 • [76] Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1995.
 • [77] Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2005.
 • [78] Nowak B.M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Warszawa 2012.
 • [79] Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2003.
 • [80] Pospiszyl K., Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży, Warszawa 1973.
 • [81] Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1981.
 • [82] Pospiszyl K., Resocjalizacja, Warszawa 1998.
 • [83] Pytka L., Skala nieprzystosowania społecznego, Warszawa 1984.
 • [84] Pytka L., Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Warszawa 1986.
 • [85] Pytka L., Pedagogika Resocjalizacyjna, Warszawa 2001, 2005.
 • [86] Reykowski T. (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, KiW, Warszawa 1981.
 • [87] Rogers C.R., Toward a theory of creativity, Boston 1954.
 • [88] Rosińska Z., Psychoanalityczne myślenie o sztuce, Warszawa 1985.
 • [89] Skarga B., Tożsamość i różnica, Kraków 1997.
 • [90] Skarżyńska K., Spostrzeganie ludzi, PWN, Warszawa 1982.
 • [91] Skorny Z., Psychologiczna analiza agresywna zachowania się, PWN, Warszawa 1968.
 • [92] Stanik J.M., Psychologiczne problemy agresji młodocianych w warunkach dyscyplinarnej izolacji, Katowice 1976.
 • [93] Strzałecki A., Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych, Wrocław 1989.
 • [94] Strzałecki A., Psychologia twórczości. Pomiędzy tradycją a ponowoczesnością, Warszawa 2003.
 • [95] Suchodolski B., Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.
 • [96] Szczukiewicz P., Rozwój psychosomatyczny a tożsamość, Lublin 1998.
 • [97] Szmidt K.J., Szkice do pedagogiki twórczości, Kraków 2001.
 • [98] Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.
 • [99] Tesser A., Felson R.B., Suls J.M., Ja i tożsamość, tłum. A. Karolczak, Gdańsk 2004.
 • [100] Tice D.M., Self-concept change and self-presentation the looking glass self is a magnifying glass, „Journal of Personality and Social Psychology” 1992, nr 63.
 • [101] Tokarz A., Dynamika procesu twórczego, Kraków 2005.
 • [102] Trzebiński J., Twórczość a struktura pojęć, Warszawa 1981.
 • [103] Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000.
 • [104] Urban B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży, Mysłowice 2004.
 • [105] Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005.
 • [106] Urban B., Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości, Mysłowice 2007.
 • [107] Urban B., Stanik J.M. (red. nauk.), Resocjalizacja, t. 1, Warszawa 2007.
 • [108] Wacquant L., Więzienia nędzy, Warszawa 2009.
 • [109] Wiesberg R.W., Creativity. Genius and other myths, Freeman, New York 1986.
 • [110] Witkowski L., Rozwój tożsamości w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń 2000.
 • [111] Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2004.
 • [112] Wojnar I., Sztuka jako podręcznik życia, Warszawa 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d34ce400-f54c-4782-885a-fc2e43010797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.