PL EN


2016 | Volume 30, Issue 1 | 109-123
Article title

Wpływ międzynarodowych sieci na przekształcenia handlu detalicznego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The Impact of International Chains on the Transformation of Retail Trade in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marketyzacja handlowa oznacza zakrojoną na wielką skalę ekspansję sieci handlowych sklepów wielkopowierzchniowych. Proces ten przyczynia się z jednej strony do rozwoju gospodarczego kraju, gdyż powoduje napływ z zewnątrz nie tylko kapitału w postaci inwestycji, ale również nowych technologii i rozwiązań. Z drugiej jednak strony, gdy marketyzacja jest nadmierna i przebiega chaotycznie, może nieść za sobą zagrożenie upadłością dla lokalnych przedsiębiorców i mieć negatywny wpływ na życie społeczne mieszkańców. Według danych z 2012 roku w latach 2009–2012 zniknęło w Polsce ponad 50 tys. małych sklepów. Niewielkie sklepy ogólnospożywcze i specjalistyczne przegrywają, niestety, w konkurencji z placówkami sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Ostatnie lata polskiego handlu charakteryzują się szybko postępującym procesem marketyzacji. W przestrzeni handlowej najbardziej widoczne są trzy formaty detalicznego handlu wielkopowierzchniowego: hipermarkety, supermarkety i sklepy dyskontowe. Ponadto strategie sieci handlowych zakładają, że po osiągnięciu odpowiedniej skali sprzedaży dalszym etapem rozwoju jest inwestycja w budowę własnego zaplecza logistycznego. Sieci handlowe sklepów wielkopowierzchniowych obecne są już na terenie całego kraju i mają w planach dalszą ekspansję. Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z marketyzacją handlową jest jej wpływ na zachowania konsumpcyjne społeczeństwa. Niniejsze opracowanie jest próbą nakreślenia wpływu międzynarodowych sieci handlowych na kształt, funkcjonowanie oraz strukturę handlu i rynku konsumentów w Polsce.
EN
Trade marketization stands for a large-scale expansion of large retail chain stores. On the one hand, this process contributes to the economic development of the country because it causes the influx of not only outside capital in the form of investments, but also new technologies and solutions. On the other hand, when marketization is excessive and extends chaotically, it may entail a risk of bankruptcy for local entrepreneurs and have a negative impact on social life, especially in smaller towns. According to the 2012 data, between the years 2009 -2012, more than 50,000 small retail shops vanished in Poland. Small general shops as well as specialized stores lost competition with large retail chain stores. Last year Polish trade was characterized by a progressive process marketization. The most popular are three trade formats: hypermarkets, supermarkets and discount stores. In addition, retail chains increasingly build their own logistics centers. Retail chains of large stores, are already present in the whole country and have plans for further expansion. Another important issue related to trade marketization is the impact on consumer behavior. The purpose of this paper is to outline how the process of trade marketization affects trade in Poland.
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego, blanka.gosik@wp.pl
References
 • Ciechomski, W. (2010). Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Colla, E. (2004). The Outlook for European Grocery Retailing: Competition and Format Development. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 14(1), 47–69.
 • Dąbrowska, A. (2005). Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a bariery prowadzenia działalności w opinii przedsiębiorców. Handel Wewnętrzny, 1, 30–39.
 • Fic, D., Szudra, P. (2006). Analiza tendencji rozwojowych handlu detalicznego w Polsce – doświadczenia europejskie jako źródło wiedzy dla polityki ekonomicznej. W: K. Włodarczyk-Śpiewak (red.). Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 41–44.
 • Gosik, B. (2014). Wpływ wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na upadłość firm handlowo- -usługowych na przykładzie Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim. W: H. Chłodnicka, G. Zimon (red.). Predykcja upadłości w obecnych warunkach gospodarczych. Rzeszów: Wydawnictwo Steiner, 141–152.
 • Gosik, B. (2015a), Wpływ wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na średniej wielkości miasto i jego region. Przykład galerii Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 4(50), 83–98.
 • Gosik, B. (2015b). Centra dystrybucyjne sieci handlowych w procesie marketyzacji handlu. W: D. Zimon (red.). Logistyka stosowana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 77–87.
 • Guy, C.M. (1998). Classifications of Retail Stores and Shopping Centres: Some Methodological Issues. GeoJournal, 45(4), 255–264.
 • Huszárik, S.E., Korcsmáros, D.E. (2014). The expansion strategy of multinacional chains. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration, 2(30), 84–94.
 • Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (1999). Handel artykułami żywnościowymi w ocenie ekspertów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Fachowe.
 • Kłosiewicz-Górecka, U. (2007). Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kłosiewicz-Górecka, U. (2011). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze handlu zagranicznego w Polsce. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009–2011. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 126–143.
 • Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczuk, A., Gębski, J. (2011). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Ludwikowski, R.R. (2006). Handel międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 • Kociuba, D. (2006). Nowe przestrzenie handlowe Lublina. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Marketingowy ranking sieci detalicznych (2016) (2016, 8 lutego). Kondej Marketing. Pozyskano z: http://www.kondejmarketing.com
 • Mayer, C.S., Bakhshandeh, R.M. (2015). Global Vs. Local-The Hungarian Retail Wars. Journal of Business & Retail Management Research, 10(1), 149–158.
 • Rutkowski, K., Cichosz, M., Pluta-Zaremba, A., Zaremba, M. (2005). Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Ekonomiczna.
 • Sławińska, M. (2010). Modele biznesu w handlu detalicznym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Sławińska, M., Mikołajczyk, J. (2003). Transformacja sektora handlu w Polsce. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 147– 163.
 • Szczyrba, Z., Kunc, J., Tonew, P., Frantal, B. (2012). Shopping centres and selected aspects of shopping behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica, 17(2), 39–51.
 • Szulce, H. (1998). Struktury i strategie w handlu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Tubis, A. (2006). Organizacja dostaw do sieci handlowych. Współpraca producentów z dużymi detalistami. Logforum, 1(6).
 • Van Lin, A., Gijsbrechts, E. (2014). Shopper loyalty to whom? Chain versus outlet loyalty in the context of store acquisitions. Journal of Marketing Research, 51(3), 352–370.
 • Wilk, W. (2013). Miasta zbyt małe na handel z dyskontem. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 21–37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3532c69-cdd3-4b61-8798-c2caa9a4b6e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.