PL EN


2019 | vol. 63, nr 10 | 47-56
Article title

Duration of commodity funds opera-tions in Poland and their effectiveness

Content
Title variants
PL
Czas funkcjonowania funduszy surowcowych w Polsce a ich efektywność
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The effectiveness of investment results is one of the basic and most frequently analyzed issues related to investment funds. Research on factors affecting the effectiveness of funds in both foreign and Polish literature is rare. In the case of research on commodity funds, this is difficult due to the relatively young, still developing market. This study attempts to determine whether the duration of operation of commodity funds has an impact on the investment results obtained by them. To this end, the effectiveness of nine commodity funds operating on the Polish financial market in the period 2007-2018 was analyzed. As a measure of fund effectiveness, the rates of return and risk-adjusted measures were used: the Sharpe and Treynor ratios. The obtained results indicate that there is no clear relationship between the time of operation of commodity funds and the rates of return they receive.
PL
Efektywność wyników inwestycyjnych stanowi jedno z podstawowych i najczęściej analizowanych zagadnień związanych z funduszami inwestycyjnymi. W literaturze zarówno zagranicznej, jak i polskiej badania dotyczące czynników oddziałujących na efektywność funduszy są rzadkie. Badania dotyczące funduszy surowcowych są utrudnione ze względu na młody, wciąż rozwijający się rynek. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia, czy czas funkcjonowania funduszy surowcowych ma wpływ na uzyskiwane przez nie wyniki inwestycyjne. W tym celu przeanalizowano efektywność dziewięciu funduszy surowcowych funkcjonujących na polskim rynku finansowym w latach 2007-2018. Jako miary efektywności funduszy wykorzystano stopy zwrotu oraz miary skorygowane o ryzyko: wskaźnik Sharpe’a oraz Treynora. Uzyskane wyniki wskazują, iż nie ma jednoznacznego związku między czasem funkcjonowania funduszy surowcowych a uzyskiwanymi przez nie stopami zwrotu.
References
 • Busse J.A., Goyal A., Wahal S., 2010, Performance and persistence in institutional investment management, The Journal of Finance, vol. LXV, no. 2, April, pp. 765-790.
 • Czekaj J. (ed.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
 • Ferreira M., Keswani A., Ramos S., Miguel A.F., 2013, The determinants of mutual fund performance: a cross-country study, Review of Finance, vol. 17, no. 2, pp. 483-525.
 • Frumkin D., Vandegrift D., 2009, The effect of size, age, beta and disclosure requirements on hedge fund performance, Journal of Derivatives & Hedge Funds, vol. 15, no. 3, pp. 241-251.
 • Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, 2019, Raport miesięczny − grudzień 2018, https://www.izfa.pl/raporty#aktywa-raport (15.04.2019).
 • Jones M.A., 2009, An examination of fund age and size and its impact on hedge fund performance, Journal of Investing, vol. 18, no. 1, pp. 108-114.
 • Krawiec W., 2012, Fundusze surowcowe i ich efektywność w okresie zawirowań na rynkach finansowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 46,4, p. 437-447.
 • Leitner C., Mansour A., Naylor S., 2007, Alternative Investments in Perspective, RREEF Research, wrzesień, http://realestate.deutscheawm.com/content/_media/ Research_Alternative_ Investments_in_Perspective_September_2007.pdf (10.11.2018).
 • Moskal A., Zawadzka D., 2017a, Efektywność funduszy surowcowych w Polsce w okresie hossy i bessy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 51, no. 6, pp. 233-241.
 • Moskal A., Zawadzka D., 2017b, Fundusze surowcowe na rynku inwestycji alternatywnych w Polsce, [in:] S. Wieteska, D. Burzyńska (eds.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • O’Neal E.S., Page D.E., 2000, Real estate mutual funds: abnormal performance and fund characteristics, The Journal of Real Estate Portfolio Management, vol. 6, no. 3, pp. 239-247.
 • Otten R., Bams D., 2002, European mutual fund performance, European Financial Management, vol. 8, no. 1, March, pp. 75-101.
 • Perez K., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 • Webster D., 2002, Mutual Fund Performance and Fund Age, Working Papers, https://ssrn.com/abstract=1764543; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1764543 (16.04.2019).
 • Xiong J., Idzorek T., Chen P., Ibbotson R., Impact of size and flows on performance for funds of hedge funds, Journal of Portfolio Management, vol. 35, no. 2, 2009, pp. 118-130.
 • Zamojska A., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, C.H. Beck, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d35bc466-fb8f-4699-8858-65c64613eaa3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.