PL EN


2019 | 1(55) | 73-78
Article title

Ekoinnowacje w sektorze budowlanym

Content
Title variants
EN
Eco-Innovations in the construction sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu wyjaśnienie pojęcia ekoinnowacji, jej znaczenia w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw oraz wymagań jakie stawia współczesna gospodarka w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Przytoczono główne korzyści wdrożenia ekoinnowacji do organizacji oraz opisano najczęściej pojawiające się bariery ich wprowadzenia. Tak samo jak w przypadku innowacji, pojęcie jest bardzo trudne do zdefiniowania. Ma ono na celu nie tylko działania zgodne z polityką proekologiczną, ale także obniżenie kosztów przedsiębiorstwa. Na przykładzie branży budowlanej zostały przedstawione działania jakie przedsiębiorstwa w niej działając podejmują postępując zgodnie z rozwojem gospodarczym i polityką proekologiczną.
EN
The article aims to explain the concept of eco-innovation, its importance in the development of modern enterprises and the requirements posed by the modern economy in the field of environmental protection. The main benefits of implementing eco-innovations to the organization were cited and the most frequently appearing barriers to their introduction were described. As with innovation, the concept is very difficult to define. It aims not only to act in accordance with the pro-ecological policy, but also to reduce the company's costs. On the example of the construction industry, the activities undertaken by enterprises are undertaken in accordance with economic development and pro-ecological policy.
Year
Issue
Pages
73-78
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
References
  • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa: 2010.
  • Graczyk M., Kaźmierczak-Piwko L., Uwarunkowania dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 45, 2011.
  • Kanerva M., Arundel A., Kemp R., Enviromental Innovation: Using Qualitative Models to Identify Indicator for Policy, United Nations University Working Papers Series, Maastricht: 2009.
  • Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, OECD, Warszawa: 2008.
  • Rennings K., Towards a Theory and Policy of Eco-innovation-Neoclassical and Co-Evolutionary Perspectives, ZEW Discussion Papers: 1998.
  • Ryszko A., Proaktywność przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskiem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice: 2007.
  • www.pi.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3635a3f-cdab-49a2-8bd7-1d0333e2b42c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.