PL EN


2015 | 6(2)/2015 | 99-108
Article title

ODZWIERCIEDLENIE EPOKI DANIELA HALICKIEGO W PROZIE LITERACKIEJ UKRAIŃSKICH PISARZY GALICJI KOŃCA ХІХ – POCZĄTKU ХХ W.

Content
Title variants
EN
SHOWING THE ERA OF DANIEL GALICIAN IN PROSE WRITINGS OF UKRAINIAN GALICIA WRITERS OF LATE XIX – EARLY XX CENTURY
Languages of publication
Abstracts
PL
Na podstawie analizy historycznych badań, a także powieści ukraińskich pisarzy Galicyjskich końca ХІХ – początku ХХ w., – Kasi Grynewyczewej «Kaski w słońcu», Iwana Franki «Zachar Berkut» i Juliana Opilskiego «Złoty Lew» dokonano próby ukzania epoki Daniela Halickiego. W artykule wskazano, że proza literacka z zary-sowanej problematyki wyodrębnia się pionierstwem i oryginalnością przedstawienia problemu, niestandardowym poszukiwaniem świeżości i związkiem z realnymi i historycznymi wydarzeniami. Gruntowne studia nad materiąłem pisemnym, folklorystycznym i innymi źródłami pozwoliły stworzyć teksty, które nie utraciły swojej aktualności. Mimo, że autorzy w swoich utworach nie przedstawiali jaskrawych batalistycznych scen, triumfalnych zwycięstw, udało im się odtworzyć «duch czasu», pokazać społeczne wartości.
EN
The paper is shows the epoch of Daniel Galician and is based on the historical analysis and the prose of such Ukrainian and Galician writers of the 20th century as Katra Hrynevyche-va’s «Helmets of the Sun», Ivan Franko’s «Zahar Berkut» and Julian Opilskyy’s «Golden Lion». It has been proved in the article that the above mentioned literary prose is characterized by originality in displaying a problem and a non-standard way of finding relations with real and historical events. A detailed study of written sources, folklore and other sources made it possible to create such literary texts which still have not lost their relevance. Although the authors in their works did not depict any vivid scenes of battles, or triumphal victories, they managed to recreate the «zeitgeist» and show some social values.
Contributors
  • Czernichowski Państwowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowicza m. Czerniowce, Ukraina
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d369067f-a2fc-453c-b433-058cf018d006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.