PL EN


2018 | 529 | 381-392
Article title

Handel we współczesnej gospodarce Polski – zmiany w strukturze zatrudnienia

Content
Title variants
EN
Trade in the modern economy of Poland – changes in the employment structure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy było zidentyfikowanie zmian w strukturze zatrudnienia w handlu w Polsce. Okres poddany badaniu stanowiły lata 2010-2015. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę statystyczną i porównawczą. Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że odsetek pracowników handlu w analizowanym okresie wzrósł o 4,6%, a małe przedsiębiorstwa handlowe są głównym pracodawcą w handlu w Polsce. Dane dowodzą, że handel jest wciąż działem gospodarki o wysokim wskaźniku feminizacji, a jego strukturę tworzą współcześnie przede wszystkim pracownicy o wykształceniu policealnym i średnim zawodowym oraz wyższym. W toku przemian strukturalnych w handlu zaobserwowano wzrost zatrudnienia pracowników legitymujących się wiedzą specjalistyczną – na co wpływ mogły mieć zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw związane z implementacją nowoczesnych technologii i technik informacyjno-komunikacyjnych.
EN
This paper presents the results of a study aimed at identifying changes in the structure of trade. The survey covers the period 2010‒2015. Two methods of analysis have been used: statistical and comparative. The results show that the percentage of trade employees in the analysed period increased by 4.6% and that small-sized enterprises remain the main employer in the Polish trade. Trade is still a branch of the economy with a high feminisation rate and its structure mainly consists of the employees with secondary and higher education. In the course of structural changes in trade, an increase in the employment of employees with specialised knowledge was observed, which can be attributed to the changes in the business environment marked by the implementation of modern technologies and information and communication technologies.
References
 • Adamowicz M., 2015, Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 358.
 • Blaug M., 2000, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański T., 2005, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Eurostat, Employment by occupation and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – 1000 [lfsa_eisn2] (30.05.2018).
 • Grossman G.M., Helpman E., 1991, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Grotkowska G., 2013, Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu zagranicznego na rynek pracy w okresie transformacji, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Grzesiuk A., 2010, Handel detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • GUS, 2007, Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).
 • GUS, 2011a, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2010, Warszawa.
 • GUS, 2011b, Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 roku, Warszawa.
 • GUS, 2012, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2011, Warszawa.
 • GUS, 2013, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2012, Warszawa.
 • GUS, 2014, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2013, Warszawa.
 • GUS, 2015, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014, Warszawa.
 • GUS, 2016a, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2015, Warszawa.
 • GUS, 2016b, Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 roku, Warszawa.
 • GUS, 2017, Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 roku, Warszawa.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, ww.stat.gov.pl/bdl.
 • GUS, Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności według stanu na 30.12.2015.
 • GUS, Platforma Analityczna SWIAD, http://swaid.stat.gov.pl/HandelUslugi_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_USL_15.aspx (30.05.2018).
 • Jaszczyński M., 2016, Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, vol. 1(23), Płock.
 • Kotler F., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa.
 • Krugman P., 1979, Increasing returns, monopolistic competition, and international trade, Journal of International Economics, vol. 9, no. 4.
 • Krugman P., Obstfeld M., 2007, Ekonomia międzynarodowa, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Misiąg F., 2002, Makroekonomiczne funkcje handlu w transformowanej gospodarce, IRWiK, Warszawa.
 • Ricardo D., 1929, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, przeł. M. Bornstein-Łychowska, wyd. 2, Kraków.
 • Sławińska M., 2008, Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smith A., 2012, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, przeł. G. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Syrquin M., 2007, Kuznets and Pasinetti on the study of structural transformation: Never the Twain shall meet?, ICER, Working Paper, no. 46.
 • Szulce H., 1998, Struktury i strategie w handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Szumilak J., 2004, Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Węgrzyn G., 2015, Zmiany strukturalne na rynku pracy – modernizacja czy stagnacja?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Zakrzewski Z., 1989, Ekonomika handlu wewnętrznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r., Dz.U. 251, poz. 1885, https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/zasady_budowy_pkd.pdf (29.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d36a6b18-cd9e-4777-a273-88f6cd167fe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.