PL EN


2016 | 1 | 64-78
Article title

Między kulturą a naturą. Zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką kulturową – przykład szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania koncepcji usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką kulturową. Stosunkowo młode podejście badawcze wydaje się obiecujące ze względu na kompleksowość ujęcia zagadnienia wykorzystania przyrody przez człowieka. Koncepcję przedstawiono na tle dwóch innych funkcjonujących na tym samym polu badawczym: walorów turystycznych i krajobrazu. Wskazano podobieństwa i różnice, wykazując, że koncepcja usług ekosystemowych może być szczególnie przydatna w badaniu aspektów kulturowych na terenach, gdzie działania związane z turystyką koncentrują się na elementach przyrodniczych. Przykładem takiego obszaru są Wielkie Jeziora Mazurskie. Warunki przyrodnicze decydują o tym, że w omawianym regionie rozwija się przede wszystkim turystyka związana z wodą, aktywna oraz wypoczynkowa. Posługując się metodą analizy treści materiałów krajoznawczych wspartą obserwacjami terenowymi przeprowadzono inwentaryzację kulturowych usług ekosystemowych akwenów tworzących szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Wykazano, że ich wartość kulturowa jest zróżnicowana oraz wskazano dalsze perspektywy badawcze i aplikacyjne tego typu prac.
Year
Issue
1
Pages
64-78
Physical description
Dates
online
2016-01-01
Contributors
References
 • Baranowski J., Terentiew R., 1983, Wielkie Jeziora Mazurskie, Sport i Turystyka, Warszawa
 • Beeco J.A., Brown G., 2013, Integrating Space, Spatial Tools, and Spatial Analysis into the Human Dimensions of Parks and Outdoor Recreation, “Applied Geography”, vol. 38, pp. 76-85
 • Beeco J.A., Hallo J.C., Brownlee M.T., 2014, GPS Visitor Tracking and Recreation Suitability Mapping: Tools for Understanding and Managing Visitor Use, “Landscape and Urban Planning”, vol. 127, pp. 136-145
 • Bieling C., Plieninger T., 2013, Recording Manifestations of Cultural Ecosystem Services
 • in the Landscape, “Landscape Research”, vol. 38(5), pp. 649-667
 • Bródka S., 2014, Ekofizjograficzne aspekty oceny potencjału rekreacyjnego, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 27, ss. 59-64
 • Chomicz R., Batyk I.M., 2012, Pomiar wielkości ruchu w turystyce żeglarskiej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich – stan na 2012 r., ”Journal of Health Sciences”, vol. 2(6), pp. 71-79
 • Common International Classification of the Ecosystem Services v.4.3, [http://cices.eu/wp-content/uploads/2012/07/CICES-V4-3-_-17-01-13.xlsx,11.12. 2015]
 • Costanza R., D'Arge R., Groot R.D., Farber S., Grasso M.., 1997, The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital, “Nature” , vol. 387, pp. 253-260
 • Czajkowski M., Giergiczny M., Kronenberg J., Tryjanowski P., 2014, The Economic Recreational Value of a White Stork Nesting Colony: A Case of ‘stork village’ in Poland, “Tourism Management”, 40, pp. 352-360
 • Daniel T.C., Muhar A., Arnberger A., Aznar O., Boyd J.W., 2012, Contributions of Cultural Services to the ecosystem Services Agenda, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, vol. 109(23), pp. 8812-8819
 • De Groot R. S., Alkemade R., Braat L., Hein L., Willemen L., 2010, Challenges in Integrating the Concept of Ecosystem Services and Values in Landscape Planning, Management and Decision Making, “Ecological Complexity”, vol. 7(3), pp. 260-272
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa, z dn. 20 października 2000, Dz. U z dn. 29.01.2006, nr 14 poz. 98
 • Ewertowski M., Tomczyk A., 2007, Ocena stanu środowiska geograficznego szlaków turystycznych wykorzystanie GIS do integracji i analizy danych terenowych I kartograficznych, „Przegląd Geograficzny”, 79(2), ss. 271-295
 • Garrod, B., Kosowska, A., 2012, Destination Image Consistency and Dissonance: A Content Analysis of Goa's Destination Image in Brochures and Guidebooks, “Tourism Analysis”, vol. 17(2), pp. 167-180
 • Hernández-Morcillo M., Plieninger T., Bieling C., 2013, An Empirical Review of Cultural Ecosystem Service Indicators, “Ecological Indicators”, vol. 29, pp. 434-444
 • Kienast F., Degenhardt B., Weilenmann,B., Wäger Y., Buchecker M., 2012, GIS-assisted Mapping of Landscape Suitability for Nearby Recreation, “Landscape and Urban Planning”, vol. 105(4), ss. 385-399
 • Kondracki J., 1988, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 2007, Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego, [w:] K. Ostaszewska i in. (red.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 121-132
 • Kowalczyk, A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), „Turystyka kulturowa”. vol. 5, ss. 35-57
 • Kulczyk S., 2008, Znaczenie czynników kulturowych dla rozwoju ekoturystyki na przykładzie Wielkich Jezior Mazurskich, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ss. 147-160
 • Kulczyk S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Kulczyk S., Woźniak E., Kowalczyk M., Derek M., 2014, Ecosystem Services in Tourism and Recreation: Revisiting the Classification Problem, “Ekonomia i Środowisko”, vol. 4(51), pp. 84-92
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Lupa P., 2012, Ecosystems’ Local Recreational Services Valuation. Krajenka Municipality Case Study, „Ekonomia i Środowisko”, (2), pp. 209-222
 • Łowicki D., 2012, Land Prices as an Indicator of the Recreational Services of Ecosystems, “Ekonomia i Środowisko”, 2 (42), pp. 167-175
 • Mikos von Rohrsheidt A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa,”, vol. 1, ss. 4-21 [http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2008_11_01.pdf]
 • Mileska M.I., 1963, Regiony turystyczne Polski, PWN, Warszawa
 • Millenium Ecosystem Assessment, Ecosystems And Human Well-Being: Synthesis, 2005, Island Press, Washington D.C.
 • Orłowicz M., 1923, Przewodnik ilustrowany po Mazurach Pruskich i Warmji, Książnica Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów
 • Plieninger T., Dijks S., Oteros-Rozas E., Bieling C., 2013, Assessing, Mapping, and Quantifying Cultural Ecosystem Services at Community level, “Land Use Policy”, vol. 33, pp. 118-129
 • Prideaux B., Cooper M. (eds.), 2009, River tourism, CABI, Wallingford
 • Raymond C.M., Bryan B.A., Macdonald D.H., Cast A., Strathearn S., Grandgirard A., Kalivas T., 2009, Mapping Community Values for Natural Capital and Ecosystem Services, “Ecological economics”, vol. 68(5), pp. 1301-1315
 • Rzempołuch A., 1993, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Agencja Wydawnicza „Remix”, Olsztyn
 • Solon J., 2008, Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, vol. 21, ss. 25-44
 • Stepchenkova S., Zhan F., 2013, Visual Destination Images of Peru: Comparative Content Analysis of DMO and User-generated Photography, “Tourism Management”, vol. 36, pp. 590-601
 • Szajkowski J., Szajkowska I., 2008, Wielkie Jeziora Mazurskie. Przewodnik żeglarski i nie tylko…, Centrum Kartografii, Warszawa
 • Szlak Wielkich Jezior Mazurskich, 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
 • Termorshuizen,J.W., Opdam P., 2009, Landscape Services as a Bridge between Landscape Ecology and Sustainable Development, “Landscape Ecology”, vol. 24(8), pp. 1037-1052
 • Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa. Van Berkel D.B., Verburg P.H., 2014, Spatial Quantification and Valuation of Cultural Ecosystem Services in an Agricultural Landscape, “Ecological indicators”, vol. 37, pp. 163-174
 • Vejre H., Jensen F.S., Thorsen B.J., 2010, Demonstrating the Importance of Intangible ecosystem services from peri-urban landscapes, “Ecological complexity”, vol. 7(3), pp. 338-348
 • Warmia i Mazury. Polska niezwykła, 2007, Demart, Warszawa
 • Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia, 2013, [http://www.bip.mikolajki.pl/baza/2014/wjm_2020/strategia_2.pdf, 15.12.2015]
 • Zillinger M., 2006, The Importance of Guidebooks for the Choice of Tourist Sites: A Study of German tourists in Sweden. “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, 6(3), ss. 229-247
 • Żylicz, T., 2012, Valuating Ecosystem Services, „Ekonomia i Środowisko”, 2 (42), ss. 18-38
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d36c84f2-c55b-45ed-8e82-3e4a05f948a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.