PL EN


2020 | 21 | 77-90
Article title

Transkulturowy potencjał współczesnego kina europejskiego. O roli filmu w edukacji międzykulturowej dorosłych

Content
Title variants
EN
Transculturalism in modern European cinema. The role of film in intercultural adult education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań zawartych w artykule jest przedstawienie znaczenia filmu w edukacji międzykulturowej osób dorosłych oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i jak filmy opowiadające o wielokulturowości mogą służyć komunikacji i edukacji międzykulturowej. We współczesnym kinie europejskim często poruszana jest problematyka wielokulturowości, która skłania do namysłu nad wzajemną akceptacją i tolerancją kulturowego zróżnicowania. Ukazywanie mniejszości etnicznych i rasowych w filmach łączy się z refleksją nad ruchami migracyjnymi oraz problemami wielokulturowych i transkulturowych społeczeństw. Transkulturowość rozumiana jest jako zjawisko przenikania się kultur, które prowadzi do powstawania sieci kulturowych, a także jako siła jednocząca różnorodność kulturową, która nie tylko łączy różne kultury, ale także tworzy nową wspólną kulturę.
EN
The purpose of the reflections in the article is an attempt to find an answer to the question of whether and how films speaking about the topic of multiculturalism could serve intercultural adult communication and education. The modern European cinema audience experiences multiculturalism and is encouraged to reflect on mutual acceptance and tolerance of cultural diversity. The representation in films of ethnical and racial minorities is connected with reflection on migratory movements and the issues of multicultural and transcultural societies. Transculturalism is characterised by cross cultural associations, fusions and convolution leading to the formulation of a novel cosmopolitan culture. Transculturalism acts as a unifying force of cultural diversity that not only brings together different cultures but also creates a new common culture.
Year
Volume
21
Pages
77-90
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Dąbrowa E. (2010), Kryzys edukacji międzykulturowej w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo (na przykładzie wybranych krajów), w: Studia nad wielokulturowością, D. Pietrzyk‑ Reeves, M. Kułakowska (red.), Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 199-212.
 • Golka M. (2010), Imiona wielokulturowości, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 • Hoerder D. (2006), Historians and Their Data: The Complex Shift from Nation-State Approaches to the Study of People’s Transcultural Lives, „Journal of American Ethnic History”, nr 4, http://www.jstor.org/stable/27501745 [9.04.2012].
 • Idzikowski B. (2013), Teoria i praktyka animacji kultury w czasach ponowoczesnych, w: Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, D. Kubinowski, U. Lewartowicz (red.), Makmed, Lublin, s. 37-52.
 • Jakubowska M. (2016), Cele edukacji filmowej w Polsce: konteksty instytucjonalne i tendencje rozwojowe, w: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki, E. Ciszewska, K. Klejsa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 99-116.
 • Jakubowski W. (2018), Film jako medium edukacyjne, „Studia Edukacyjne”, nr 47, s. 95-113. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/23766/1/SE%2047_2018_Witold_Jakubowski.pdf [20.11.2019].
 • Konieczna E. (2011), Filmowe obrazy szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków-Katowice.
 • Konieczna E. (2019), Film w dialogu kultur. Społeczna rola kina międzykulturowego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, nr 11(4), s. 36-46.
 • Loska K. (2016), Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina, Universitas, Kraków.
 • Łucka D. (2010), Imigranci a społeczeństwo: w poszukiwaniu równowagi. Asymilacja, integracja i wielokulturowość oraz ich empiryczne implikacje, w: Studia nad wielokulturowością, D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska (red.), Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 175-198.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Mamzer H. (2002), Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Misiejuk D. (2015), Strategia transkulturowości w edukacji. Perspektywa artefaktu kulturowego, w edukacji, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXV, s. 209-220.
 • Misiejuk D. (2017), Inność w kontekście imigracji – ogląd światopoglądu studentów. Studium interpretacyjne w świetle teorii standardu kulturowego Krzysztofa Brozi, „Multicultural Studies”, 2, s. 47-56, https://doi.org/10.23734/mcs.2017.2.047.056 [20.11.2019].
 • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Nikitorowicz J. (2011), Wykluczenie tożsamościowe w kreującym się społeczeństwie wielokulturowym wyzwaniem dla edukacji międzykulturowej – konteksty relatywizmu i poprawności politycznej, w: Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego,T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska (red.), Wydawnictwo A. Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń, s. 17-29.
 • Nowicka E. (2010), Czy możliwe jest społeczeństwo wielokulturowe? Doświadczenia antropologa, w: Studia nad wielokulturowością, D. Pietrzyk-Revees, M. Kułakowska (red.), Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 325-333.
 • Nurczyńska-Fidelska E., Parniewska B., Popiel-Popiołek E., Ulińska H. (1993), Film w szkolnej edukacji humanistycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Olbrycht K. (2011), Pedagogiczne aspekty wykluczenia społecznego – w kontekście wielokulturowości w szkole, w: Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń, s. 101-110.
 • Romanowska J. (2013), Transkulturowość czy transkulturacja? O perypetiach pewnego bardzo modnego terminu, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów”, UJ Nauki Humanistyczne, nr 6, s. 143-153.
 • Śliwerski B. (2005), Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków.
 • Tabor U. (2010), Strategie uczenia się dorosłych w sytuacjach edukacji nieformalnej, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 12, s. 105-119.
 • Welsch W. (1998), Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, w: Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, R. Kubicki (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 195-222.
 • Welsch W. (2004), Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, w: Estetyka transkulturowa, K. Wilkoszewska (red.), Universitas, Kraków, s. 31-43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3788d1e-040e-4992-ae20-773f922ab4d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.