PL EN


Journal
2015 | 157/2 | 339-356
Article title

Walka o „nowego” klienta. Oferta dla seniorów w obliczu starzenia się społeczeństwa

Content
Title variants
EN
Struggle for the „New” Customer. Offer for Seniors in the Face of an Aging Population
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje zmiany demograficzne polskiego społeczeństwa na tle gospodarki. Obszar ten pozwala ukazać zmiany, jakie zaszły (i cały czas zachodzą) w społeczno-ekonomicznej percepcji osób starszych. Autor korzysta z literatury naukowej, artykułów prasowych oraz danych z własnych projektów badawczych Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, ukazując proces, w którym coraz starsze społeczeństwo powoduje „dostosowanie” oferty do swoich potrzeb i zasobów. Artykuł pokazuje także wyzwania, jakie czekają polskie społeczeństwo, oraz kierunki rozwoju gospodarki w obliczu „globalizacji starości”.
EN
Author of the article analyzes the demographic changes of Polish society in the context of the economy. This area allow him to reveal the changes which have been made (and continues to occur) in the socio-economic perception of the elderly. Author used the scientific literature, press articles and data from AMU Culture Observatory research projects to show the process in which more and more older people cause „adapting” the offer to their needs and resources. Article also shows the challenges that are ahead of Polish society and the directions of development of the economy in the face of „age globalization”.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, mekarski@amu.edu.pl
References
 • Dragan A.,2011, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Warszawa: Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji.
 • Głowacka M., Jarosz M., A. Włoszczak-Szubzda, J. Dzierżek, 2011, Zmiany demograficzne w Polsce. W: M. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda, W. Kowalski (red.), Problemy starzenia się społeczeństwa. Teoria i praktyka. Perspektywa Polska i Brytyjska. Lublin: WSEiI.
 • Klimczuk A., 2012, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Lublin: Wiedza i Edukacja.
 • Magdziak M., 2009, Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. „ARCHITECTURAE et ARTIBUS”, 1.
 • Mękarski M., 2014, Rola kultury w zmianie wizerunku osób starszych w Polsce. W: J. Twardowska-Rajewska, D. Kaźmierczak (red.), Ku dobrej starości. Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej. Konin: Wydawnictwo PWSZ Konin.
 • Mękarski M., 2013, Stan badań nad uczestnictwem osób starszych w kulturze. W: M. Poprawski, M. Mękarski (red.), Studia Kulturoznawcze. Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Poprawski M., Kieliszewski P., Gojlik A., Mękarski M., 2013, Kreatywny i kulturalno-społeczny potencjał seniorów. Wnioski i rekomendacje z ogólnopolskiego projektu badawczego „Po co seniorom kultura?”. W: M. Poprawski, M. Mękarski (red.), Studia Kulturoznawcze. Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Poprawski M., Mękarski M., (red.) 2013, Studia Kulturoznawcze. Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2(4).
 • Szukalski P., 2012, Srebrna gospodarka, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, 7.
 • Szukalski P., 2008, Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. W: tegoż (red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Świątek A., 2008, Rola seniorów w rodzinie i społeczeństwie z perspektywy filozofii i psychologii. W: B. Muchacka (red.), Rodzina kontekście współczesnych problemów wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • Woźniak Z., 2012, „Skutki globalizacji starzenia się populacji”, referat przedstawiony na seminarium naukowym „Po co seniorom kultura?”, Poznań, 9 marca.
 • Czubkowska S., 2009, Osiedla dla emerytów, 7.10.2009, http://biznes.newsweek.pl/osiedla-dla-emerytow,46926,1,1.html [dostęp 23.11.2014].
 • Dziubak P., Otto P., 2014, Senior klient pożądany. Rośnie rynek telefonów przeznaczonych dla osób starszych, 15.10.2014, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/828815,senior-klient-pozadany-rosnie-rynek-telefonow-przeznaczonych-dla-osob-starszych.html [dostęp 25.11.2014].
 • Klimczuk A., 2013, Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa, 27.05.2013, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/srebrna-g-ospodarka-jako-odpowiedz-sektora-prywatnego-wobec-starzenia-sie-spoleczenstwa/ [dostęp 25.11.2014].
 • Kowalski J. K., 2014, Emeryt nie taki biedny. Prawie 1500 zł dochodu, komórka i samochód, 23.10.2014, http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/830829,emeryt-nie-taki-biedny-prawie-1500-dochodu-komorka-i-samochod.html [dostęp 25.11.2014].
 • Krywko J., 2014, Wesołe jest życie staruszka? W Polsce nie najgorsze, 2.10.2014, http://wyborcza.pl/1,75400,16738180,Wesole_jest_zycie_staruszka__W_Polsce_nie_najgorsze.html [dostęp 25.11.2014].
 • Łukowska E., 2014, Srebrna gospodarka złotym biznesem, 29.10.2014, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Srebrna-gospodarka-zlotym-biznesem-3227203.html [dostęp 25.11.2014].
 • Nowakowska K., 2014, Siwa siła – jak emeryci zmieniają nasz świat, 19.06.2014, http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/804622,jak-emeryci-zmienia-nasz-swiat.html [dostęp 23.11.2014].
 • Okoniewska M., 2014, Polska coraz starsza, a seniorzy w złej kondycji, 30.01.2014, http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polska-coraz-starsza-a-seniorzy-w-zlej-kondycji [dostęp 25.11.2014].
 • Global AgeWatch Index 2014. Insight report. http://helpage.org/global-agewatch/re-ports/global-agewatch-index-2014-insight-report-summary-and-methodology/ [dostęp 27.11.2014].
 • Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport. 2012. Poznań: ROK UAM, http://rok.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/RAPORT_po-co-seniorom-kultura.pdf [dostęp 20.11.2014].
 • Portret generacji 50+ w Polsce i Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). 2014. Red. A. Chłoń-Domińczak. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, http://ibmed.ayz.pl/share/files/publikacje/ibe-raport-krajowy-SHARE.pdf [dostęp 28.11.2014].
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. 2014. Warszawa: Monitor Polski, http://senior.gov.pl/source/ZDPS%2014-02-04%20%20Monitor%20Polski.pdf, dostęp 25.11.2014 http://.emporia.eu/pl/home/ [dostęp 28.11.2014].
 • www.forsal.pl, 1415 zł na osobę. Polscy emeryci mają łatwiej niż osoby zatrudnione, 23.10.2014, http://forsal.pl/artykuly/830702,emeryci-gus-1415-zl-na-osobe-polscy-emeryci-maja¬latwiej-niz-osoby-zatrudnione.html [dostęp 25.11.2014].
 • www.kigs.org.pl, materiał wideo z I Kongresu Gospodarki Senioralnej w Warszawie, http://kigs.org.pl/wydarzenia/kongres-gospodarki-senioralnej/ [dostęp 27.11.2014].
 • www.muzyka.onet.pl, DJ Wika, najstarsza polska DJ-ka, reklamuje Eska TV, 5.08.2014, http://muzyka.onet.pl/newsy/dj-wika-najstarsza-polska-dj-ka-reklamuje-eska-tv/fzcsg [dostęp 25.11.2014].
 • www.polska.newsweek.pl, Polski senior w kiepskiej kondycji, 6.08.2014, http://polska.new-sweek.pl/polski-senior-w-kiepskiej-kondycji-newsweek-pl,artykuly,345161,1.html [do¬stęp 25.11.2014].
 • www.polskieradio.pl, Na seniorach można doskonale zarabiać, 29.10.2014, http://polskie-radio.pl/42/273/Artykul/1272157,Na-seniorach-mozna-doskonale-zarabiac [dostęp 25.11.2014].
 • www.propertynews.pl, Srebrna ekonomia motorem wzrostu gospodarczego na naszym kontynencie, 29.05.2012, http://propertynews.pl/raporty/srebrna-ekonomia-motorem-wzrostu-gospodarczego-na-naszymkontynencie,9433.html [dostęp 23.11.2014].
 • www.wyborcza.pl, Sun City – miasto szczęśliwych emerytów, 16.01.2013, http://wyborcza.pl/duzy_kadr/56,131104,13244601,Sun_City___miasto_szczesliwych_emerytow.html [dostęp 22.11.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d389e90b-969d-4a8b-9c41-b5750ec4a34f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.