PL EN


2020 | Tom 2 Nr XXV | 11-26
Article title

Праблема адчужанасці чалавека ў аповесцях Ланцуг Андрэя Федарэнкі і Белы конь Міхася Андрасюка

Authors
Content
Title variants
EN
The problem of human alienation in the stories: The Chain by An-drey Fiedarenko and The White Horse by Michas Androsiuk
Languages of publication
BE
Abstracts
BE
У артыкуле разглядаюцца аповесці Андрэя Федарэнкі і Міхася Андрасюка, у якіх cтавяцца праблемы адчужанасці, адасаблення i самотнасці прадстаўнікоў значнай колькасці беларускага грамадства, што з’яўляюцца вынікам міграцыі жыхароў вёскі ў горад, непрыстасавання да новых умоў жыцця і цывілізацыйных патрабаванняў. Пісьменнікі паказваюць свет рэчаіснасці праз унутраныя перажыванні звычайнага чалавека і бесперапынныя вымушаныя выбары, якія толькі паглыбляюць адчужанасць чалавека ў грамадскім жыцці, яго самотнасць у тлуме іншых людзей, асяроддзя і нават у сям’і. У аповесці Ланцуг (1994) А. Федарэнка паказвае, як яго героі ствараюць ілюзорныя ўласныя прыярытэты. У сваю чаргу складаныя сямейныя адносіны, адрозненні ў характары герояў аповесці Белы конь (2006) сталі падставай для рэфлексійна-лірычных разважанняў М. Андрасюка пра недаўгавечны свет старога грамадскага ладу. Абодва пісьменнікі праз сваіх герояў умацоўваюць перакананне чытача, што праблема адчужанасці чалавека ў грамадствах, што цывілізацыйна хутка развіваюцца, становіцца лавінай, якая расце і прыносіць драматычныя і нават трагічныя рашэнні – уцёкі ў хваробу, у свет мараў/ілюзій/фантазій і, нарэшце, самагубства.
EN
This article analyses the stories of Andrey Fiedarenko and Michas Androsiuk, in which the problems of alienation, isolation and loneliness of representatives of a large part of Belarusian society were raised. They resulted from the migration of country dwellers to the city and their failure to adapt to new living conditions and civilization requirements. The writers show the reality of the world through the inner experiences of an ordinary man and constant forced choices, which only deepen the isolation of people from social life, increasing marginalization, loneliness in the crowd, the environment, the surrounding and even in the family. In the story The Chain (1994), A. Fiedarenko shows the illusory creation of life’s priorities of his heroes. The colourful and complex family relations, differences in the characters of the heroes of the story The White Horse (2006) became the basis for M. Androsiuk’s reflective and lyrical discussions on the passing world of the old social system. Both writers, through their heroes, confirm the reader in the belief that the problem of alienating man in rapidly developing societies is becoming a dramatically increasing issue and brings dramatic or even tragic solutions – escaping into illness, into the world of dreams / illusion / fantasy and finally into suicide.
Year
Volume
Pages
11-26
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
  • Alejnìk Lada. 2010. Gìstoryâ stalennâ (Proza Andrèâ Fedarènkì). (online) https://bsu.by/Cache/pdf/253603.pdf (dostup 28.12.2018) [Алейнік Лада. 2010. Гісторыя сталення (Проза Андрэя Федарэнкі). (online) https://bsu.by/Cache/pdf/253603.pdf (доступ 28.12.2018)].
  • Andraûk Serafìm. 2007. Svet da bolû blìzkì. U: Šlâh pa pramoj času. Da gìstoryì belaruskaj lìtaratury Polʹščy 1958–2008 gg. Rèd. Ân Čykvìn. Belastok: Belaruskae lìtaraturnaeab'âdnanne "Belaveža": 301–315 [Андраюк Серафім. 2007. Свет да болю блізкі. У: Шлях па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 1958–2008 гг. Pэд. Ян Чыквін. Беласток: Беларускае літаратурнае аб'яднанне "Белавежа": 301–315].
  • Andrasûk Mìhasʹ. 2006. Bely konʹ. Apovescʹ. Belastok: Belaruskae lìtaraturnae ab'âdnanne "Belaveža" [Андрасюк Міхась. 2006. Белы конь. Аповесць. Беласток: Беларускае літаратурнае аб'яднанне "Белавежа"].
  • Belaâ A. Ì. 2012. Geroj. Asoba. Haraktar. Mastackaâ persanalogìâ ǔ belaruskaj proze peršaj trècì HH stagoddzâ. Baranavìčy: RVA Bardu [Белая А. І. 2012. Герой. Асоба. Характар. Мастацкая персаналогія ў беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя. Баранавічы: РВА БарДУ].
  • Kozìč V. Ì. 2015. Andrèj Fedarènka. U: Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury HH stagoddzâ ǔ čatyroh tamah. t. 4, kn. 3. Mìnsk: Belaruskaâ navuka: 1038–1061 [Kозіч В. І. 2015. Андрэй Федарэнка. У: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя ў чатырох тамах. т. 4, кн. 3. Мінск: Беларуская навука: 1038–1061].
  • Navumovìč Uladzìmìr. 2007. Belaruskaâ apovescʹ XX st.: ìdèjna-èstètyčnaâ èvalûcyâ. (online) http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/13482/1/navumovich%208-12.pdf (dostup 25.04.2019) [Навумовіч Уладзімір. 2007. Беларуская аповесць XX ст.: ідэйна-эстэтычная эвалюцыя. (online) http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/13482/1/navumovich%208-12.pdf (доступ 25.04.2019)].
  • Paǔloǔskaâ A. A. Prygodnìckìâ matyvy ǔ sučasnaj belaruskaj apovescì. (online) https://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle/123456789/9062/109-113.pdf?sequence=1 (dostup 21.07.2019) [Паўлоўская А. А. Прыгодніцкія матывы ў сучаснай беларускай аповесці. (online) https://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle/123456789/9062/109-113.pdf?sequence=1 (доступ 21.07.2019)].
  • Fedarènka Andrèj. 2012. Lancug. Apovescì. Mìnsk: Mastackaâ lìtaratura [Федарэнка Андрэй. 2012. Ланцуг. Аповесці. Мінск: Мастацкая літаратура].
  • Stochmiałek Jerzy. 2005. Samotność oraz starość w świetle koncepcji jakości życia. W: Przeciw samotności. Red. Twardowska-Rajewska Jolanta. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 29–46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3918362-49b5-4638-9cd5-c406e516af31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.