PL EN


2017 | 3 (71) | 17-29
Article title

Realizacja szczepień ochronnych – implikacje prawne

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Implementation of preventive vaccines – legal implications
RU
Внедрение охранной вакцинации – юридические последствия
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje przegląd wybranych rozwiązań prawnych w obszarze szczepień ochronnych, uznanych za istotny element zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób poddawanych szczepieniu, jak i całej populacji. Analiza obowiązującego ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego, kwalifikowanego w ramach prawa medycznego, poparta jest dostępnymi danymi statystycznymi i obserwacjami praktycznymi, płynącymi z doświadczenia zawodowego autora. Prezentowane zagadnienia ujmowane są z perspektywy pacjenta i jego bezpieczeństwa jako kategorii zdrowia publicznego. Ten obszar odpowiedzialności państwa ma szczególne znaczenie dla kształtowania postaw pacjentów, aprobujących lub negujących szczepienia ochronne. Dotyczy to przede wszystkim postaw rodziców względem szczepień dzieci.
EN
The article presents an overview of selected legal solutions in Poland – in the field of preventive vaccination, considered as an important element to ensure the health security of people vaccinated as well as the entire population. Analysis of existing legislation and jurisprudence, qualified under medical law, is backed up with available statistical data and practical observations from the author's professional experience. Presented issues are seen from the perspective of the patient and his safety as a public health category. This area of responsibility of the state is of particular importance for shaping patient attitudes, approving or denying vaccination. This is especially true of parents' attitudes towards vaccination of children.
RU
Статья представляет обзор избранных правовых решений в области профилактических вакцинаций, признанных как существенный элемент обеспечения безопасности для здоровья лиц, которые подпадают к вакцинации, как и целой популяции. Анализ законодательства и судебных вынесенных решений, которое квалифицируется в рамках медицинского права, проведен на основании доступных статистических данных и практических наблюдений, возникших из профессионального опыта Автора. Представленные вопросы представлены со стороны пациента и его безопасности, как категории публичного здоровья. Данная область ответственности государства имеет особенное значение для формирования положения пациентов, одобряющих или отрицающих профилактических вакцинаций. Это касается, прежде всего, положения родителей относительно вакцинации детей.
Publisher
Year
Volume
Pages
17-29
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d397ef94-bfb1-4502-9b46-67391979adb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.