PL EN


2018 | 61 | 153-164
Article title

„ZŁOTA LEGENDA” JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LITERACKICH ODSŁONACH LUBELSKICH (MIĘDZY KREACJĄ A PROPAGANDĄ)

Content
Title variants
EN
“The Golden Legend” of Józef Piłsudski in literary depictions from Lublin (between creation and propaganda)
RU
«Золотая легенда» Юзефа Пилсудского в люблинской публицистике (между созданием образа и пропагандой)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ambicją szkicu jest wyłonienie wizji marszałka Józefa Piłsudskiego – osobowego mitu niepodległej Polski, do dziś konstytuującego narodową tożsamość i wykorzystywanego we współczesnej propagandzie politycznej. Działania mitotwórcze wokół osoby marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzone w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach lubelskiej prasy, w okolicznościowych wydawnictwach i pamiętnikach zostały zbadane przy pomocy aparatury filologicznej, bez konfrontacji literackiej wizji ze stanem wiedzy historycznej. Tytułowe „kreacja – propaganda – legenda” stały się bowiem już w epoce II RP domeną mitu, a ten – jak wiadomo znosi opozycję między prawdą a zmyśleniem.
EN
The ambition of this study is to present a vision of Marshal Józef Piłsudski – a personal myth of an independent Poland, which until the present day constitutes the national identity, and is used in contemporary political propaganda. The mythopoetic activities which were focused on the figure of Marshal Józef Piłsudski conducted in the interwar period in Lublin’s press, and in occasional publications and memoirs, have been studied by means of linguistic devices, without confrontation of the literary vision with the state of historical knowledge. The eponymous “creation – propaganda – legend” have already become the domain of myth in the age of the Second Polish Republic, and it is known that a myth removes the opposition between truth and fiction.
RU
Целью данного эскиза является воспроизведение образа маршала Юзефа Пилсудского – личностного мифа независимой Польши, который все еще определяет национальную идентичность и используется в современной политической пропаганде. Мистификация образа маршала Юзефа Пилсудского, проводимая в межвоенный период на страницах люблинской печати, в юбилейных изданиях и мемуарах проанализирована с помощью филологического аппарата без конфронтации литературного видения с состоянием исторического знания. Вынесенные в название «создание образа – пропаганда – легенда» уже во времена II РП стали достоянием мифа, который, как известно, размывает границу между истиной и мистификацией.
Year
Volume
61
Pages
153-164
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3a96b60-4585-4495-98d3-c8936e89482a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.