PL EN


2020 | 1 (53) | 105-117
Article title

Prace Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu V III kadencji (2015–2019)

Authors
Content
Title variants
EN
The Work of the Commission on Local Self-Government and Regional Policy in Polish Parliament (2015–2019)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Parlament i samorząd są fundamentem i stanowią jednocześnie niezbędną przesłankę współczesnego państwa demokratycznego. Aby problemy szeroko pojętego samorządu znalazły właściwą rangę w pracach parlamentu niezbędne są odpowiednie gwarancje instytucjonalne w jego organizacji i funkcjonowaniu. Jedną z podstawowych gwarancji reprezentowania i artykułowania interesów samorządu w organizacji i funkcjonowaniu Sejmu jest Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dlatego koniecz-ne jest zbadanie praktyki i działalności Komisji. Analiza wyznaczonych regulaminem Izby i zrealizowanych funkcji oraz zadań, stanowi podstawę do oceny działalności Ko-misji w okresie VIII kadencji Sejmu w latach 2015–2019.
EN
Parliament and self-government have become a foundation of the modern democratic state. In order to achieve to proper significance of the self-government in the works of the Parliament it is crucial to establish institutional guarantees in its organisation. Commis-sion on Local Self-government and Regional Policy is one of the most fundamental in-stutional guarantees of representing the intrests of local self-government in Polish Par-liament which is confirmed by its practice. That is why it is necessary to study its activity. An analysis of the Commission’s tasks performed in accordance with its statute provi-des the basis for assessing the activities of the Commission during the eighth term of of-fice of the Parliament (2015–2019).
Year
Issue
Pages
105-117
Physical description
Dates
published
2020-02-29
Contributors
author
References
 • Bałaban A., Granice i postacie prawodawstwa Samorządowego, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013.
 • Banaszak B., Wprowadzenie do rozdziału VII Samorząd terytorialny, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Warszawa 2012.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 • Kotarba B., Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych. Studium przypadku, Rzeszów 2019.
 • Kuciński J., Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej, Warszawa 2017.
 • Pajdała H., Komisje sejmowe, status i funkcjonowanie, Warszawa 2003.
 • Pajdała H., Komisje w parlamencie współczesnym, Warszawa 2001.
 • Piotrowski R., Zagadnienia struktury współczesnych parlamentów, [w:] Założenia ustrojowe struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
 • Sarnecki P., Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013.
 • Stębelski M., Zakres sformułowania „szczegółowe rozpatrzenie” z art. 41 ust. 1 regulaminu Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
 • Zubik Z., Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3aa579e-e0b4-4422-b572-1b9beaccb5e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.