Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 40 | 2 | 261-273

Article title

Samoocena zdrowia, jakości życia i zaradności życiowej osób starszych

Content

Title variants

EN
Self-evaluation of health, quality of life and resourcefulness of life in elderly people

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest ocena zdrowia subiektywnego, jakości życia i zaradności życiowej osób starszych w odniesieniu do wieku, płci, poziomu wykształcenia, miejsce zamieszkania i sytuacji materialnej. Badania przeprowadzono w 2010 roku na terenie małych i dużych osiedli województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Badaniami objęto 186 osób w wieku powyżej 60 lat, w tym 106 kobiet i 80 mężczyzn, których podzielono na trzy grupy wiekowe: 60-69 lat, 70-79 lat oraz 80+. Badane osoby cechowała stosunkowo dobra ocena swojego zdrowia i zaradności życiowej, a jakość życia wyraźnie pogarszała się wraz z wiekiem zarówno u kobiet jak i u mężczyzn po 60 r.ż. Przy czym gorzej oceniały swoją jakość życia kobiety, co może mieć związek z dłuższą ich przeżywalnością, a także samotnością. Także zaradność życiowa i zadowolenie z życia znacznie pogarszały się wraz z wiekiem, a czynnikiem wpływającym na pogarszanie zaradności życiowej był przede wszystkim wiek.
EN
The aim of the article is the subjective evaluation of health, quality of life and resourcefulness of life by elderly people in respect to age, gender, and education, place of living and material situation. The study was conducted in 2010 on the areas of small and large districts in Świętokrzyskie and Mazowieckie Provinces. It comprised 186 people over the age of 60, including 106 women and 80 men who were divided into three age groups: 60-69 years of age, 70-79 years of age and 80+. The respondents were characterized by a relatively positive evaluation of their health and resourcefulness of life, whereas the quality of life clearly deteriorated with age, both in the women and men over the age of 60. The women assessed the quality of their life worse, what may relate to longer life rate and loneliness. Resourcefulness of life and satisfaction with life also significantly deteriorated with age and the factor which influenced the resourcefulness of life was mainly age.

Journal

Year

Volume

40

Issue

2

Pages

261-273

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Błędowski P. (2012), Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035, [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Wyd. Medyczne Termedia, Poznań, s. 11-23.
 • Ferguson G. A., Takane G. (1999), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Fillenbaum G. G. (1984), The wellbeing of the elderly: approaches to multidimensional assessment. WHO Offset Publication No. 84, Geneva.
 • Grębowski R. (1992), Promocja zdrowia ludzi starszych w środowisku naturalnym, „Zdrowie Publiczne”, 103(6), s. 335-340.
 • GUS (2002), Rocznik Demograficzny Polski 2002, Warszawa.
 • GUS (2003), Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002, Część II – Gospodarstwa domowe, Warszawa, s. 1-42.
 • GUS (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (2001), Psychologia rozwoju człowieka. t. 2, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Jopkiewicz A. (2006), Samoocena zdrowia, zaradności życiowej i planów na przyszłość osób w wieku przedemerytalnym, Annales UMCS,Vol. LX, Supl. XVI, s. 91-94.
 • Jopkiewicz A. (2011), Próba oceny zmian starczych oraz jakości życia i zaradności życiowej u osób po 60. roku życia, [w:] Człowiek stary w rodzinie – o trudnym problemie przemocy wobec starszych, red. B. Matyjas, M. Gościniewicz, Wyd. UJK, Kielce, s. 39-52.
 • Kaczmarek M. (2004), Subiektywne poczucie satysfakcji życiowej u kobiet i mężczyzn w okresie przekwitania, [w:] Auksologia a promocja zdrowia, t. 3, red. A. Jopkiewicz, Wyd. KTN, Kielce, s. 307-317.
 • Lalonde M. (1974), A new perspective on the health of Canadians: A working document. Goverment of Canada, Ottawa.
 • Miller M., Gębska-Kuczerawska A. (1998), Ocena stanu zdrowia ludzi w starszym wieku w Polsce, „Gerontologia Polska”, 6(3-4), s. 18-23.
 • Pędich W. (1996), Wskazania i przeciwwskazania do aktywności ruchowej osób starszych, [w:] Aktywność ruchowa osób starszych, red. A. Jopkiewicz, Wyd. WSP, Kielce, s. 9-13.
 • Schipper H., Clinch J., Powell V. (1996), Quality of life studies: definition and conceptual issues, [in:] Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trails, Spiker B. (ed.), Philadelphia.
 • Skrzypek M. (2000), O badaniach nad jakością życia i sposobach rozumienia normy, Alma Mater AM Lublin, 34, s. 136-139.
 • Śmigiel J. (1997) Poczucie jakości życia a aktywność osób w starszym wieku, „Gerontologia Polska”, 5(2), s. 21-29.
 • Tissne T. (1972), Another look at self-rated health among the elderly, Journal of Gerontology, 27(1), s. 91-94.
 • Trafiałek E. (1997), Zalety i wady podeszłego wieku, „Gerontologia Polska”, 5(3), s. 46-58.
 • Wojszel B. (1996) Uwarunkowania zdrowotne jakości życia oraz ocena stanu zdrowia ludzi starych, Gerontologia Polska, 4(3), s. 28-34.
 • WHO (2006), Constitution of the World Health Organization, Basic documents. Forty-fifth Edition, WHO, Suppl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3bdc2d1-be80-4a97-9c52-e9e26cb72af8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.