Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(43) | 143-153

Article title

E-learning in the activities of Polish public libraries

Content

Title variants

PL
E-learning w działalności polskich bibliotek publicznych

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article characterizes the specificity of public library activities and their role in education. The possibilities of using e-learning in the education process were also presented, with particular emphasis on public education. Attention was also paid to the growing importance and interest in this type of education. The paper discusses the possibilities of using e-learning in teaching, with particular emphasis on education conducted as part of the activities of public libraries. The article presents the offer of e-learning courses mainly in provincial and pedagogical libraries. The purpose of the analysis was to verify the scope of e-learning use by libraries, check the availability of training offered and the ease of finding them on library websites. The number of courses offered and their topics were also examined. Moreover, it was taken into account to whom the prepared courses were addressed. The paper presents the current state, possibilities for further development and suggestions of the authors, which are based on the growing technological possibilities, with more common access to the Internet. Research shows that the use of e-learning platforms by provincial public and pedagogical libraries is unfortunately not common. This situation may be dictated by the lack of funds to prepare such projects. This limitation should, however, lose its significance due to the decreasing costs of platform implementation as well as the increasing funds supporting library activities. In addition, the pressure of potential users can motivate the development of e-learning platforms in libraries.
PL
W artykule scharakteryzowano specyfikę działalności bibliotek publicznych i ich rolę w zakresie edukacji. Przedstawiono również możliwości zastosowania e-learningu w procesie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji powszechnej. Zwrócono też uwagę na rosnące znaczenie i wzrost zainteresowania takim sposobem kształcenia. Praca pokazuje możliwości zastosowania e-learningu w nauczaniu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prowadzonej w ramach działalności bibliotek publicznych. Artykuł prezentuje ofertę kursów e-learningowych głównie w wojewódzkich bibliotekach publicznych i wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych. Celem analizy było zweryfikowanie zakresu wykorzystania e-learningu przez biblioteki, sprawdzenie ogólnodostępności oferowanych szkoleń oraz łatwości odnalezienia ich w internetowych serwisach bibliotek. Badano ilość oferowanych kursów oraz ich tematykę. Wzięto też pod uwagę, do kogo skierowane były przygotowane kursy. W pracy przedstawiono dotychczasową praktykę, możliwości dalszego rozwoju i propozycje autorów, które opierają się na rosnących możliwościach technologicznych, przy coraz powszechniejszym dostępie do internetu. Przeprowadzone badania pokazują, że korzystanie z platform e-learningowych przez wojewódzkie biblioteki publiczne i pedagogiczne nie jest niestety powszechne. Taka sytuacja może być podyktowana brakiem środków na przygotowanie takiego projektu. Bariera ta powinna jednak tracić na znaczeniu ze względu na malejące koszty wdrożenia platform z jednej strony, jak i rosnące środki wspierające działania bibliotek z drugiej strony. Ponadto presja potencjalnych użytkowników może wpłynąć motywująco na rozwój platform e-learningowych prowadzonych przez biblioteki.

Year

Issue

Pages

143-153

Physical description

Dates

published
2019-09

Contributors

 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

References

 • Burke, J. (2016). Neal-Schuman library technology companion: A basic guide for library staff. 5th ed. Chicago: Neal-Schuman. ISBN 9780838913826.
 • Hankiewicz, K. (2012). Ocena oferty e-learningowej poznańskich uczelni publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 88 (703), 156–164.
 • Hankiewicz, K., Hankiewicz, M. (2014). Użyteczność serwisów internetowych bibliotek jako cecha determinująca sprawność korzystania z usług bibliotecznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 113 (vol. 2), 21–30.
 • Hills, H. (2016). Individual preferences in e-learning. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 9780566084560.
 • Kozioł, L. (2013). Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 98, 61–72.
 • Kozioł, M. (2013). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22 (1), 113–122.
 • Kurkowska, E. J. (2012). Platformy e-learningowe w działalności dydaktycznej bibliotek publicznych uczelni akademickich. E-mentor, 4 (46).
 • Mhouti, A. E., Erradi, M., Nasseh, A. (2018). Using cloud computing services in e-learning process: Benefits and challenges. Education and Information Technologies, 23 (2), 893–909. DOI 10.1007/s10639-017-9642-x.
 • PBW. (2019). Official website of the Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie [= Pedagogical Voivodeship Library in Warsaw; online, accessed: 2019-07-12]. Retrieved from: http://www.pbw.waw.pl/.
 • Plebańska, M., Kula I. (2011). E-learning. Treści, narzędzia, praktyka. Warszawa: ALMAMER Szkoła Wyższa. ISBN 9788362644117.
 • Pollard, E., Hillage, J. (2001). Explaining e-learning, IES Report nr 376. Brighton: The Institute for Employment Studies. ISBN 1851843051.
 • Tabot, A., Oyibo, K., Hamada, M. (2013). E-learning evolution: Past, present and future. In: M. Hamada (ed.). E-learning: New technology, applications and future trends (pp. 1–32). New York: Nova Science Publishers. ISBN 9781626189614.
 • Tangient, L. L. C. (2010). Moodle pros and cons [online, accessed: 2015-04-04]. Retrieved from: http://www. blenderwiki.wikispaces.com/Moodle+Pros+and+Cons.
 • UCSF Library. (2019). Official website of University of California San Francisco Library [online, accessed: 2019-07-20]. Retrieved from: https://www.library.ucsf.edu/.
 • Urdan, T. A., Weggen, C. (2000). Corporate e-learning: Exploring a new frontier [online, accessed: 2019-07-20]. WR Hambrecht and Co. Retrieved from: http://cclp.mior.ca/Reference%20Shelf/PDF_OISE/Corporate%20e-learning.pdf.
 • WBPiCAK. (2019). Official website of the Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu [= Voivodeship Public Library and Culture Animation Center in Poznań; online, accessed: 2019-07-04]. Retrieved from: http://wbp.poznan.ekursy.eu.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3bddb04-1938-492e-b506-2b0f4ee6f4a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.