PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 53-71
Article title

Spółdzielczość mleczarska – specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym

Content
Title variants
EN
Dairy cooperatives – economic features and the role of financial audit in corporate governance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There are two primary objectives of this paper. The first one is to discuss the economic justification of existence of agricultural cooperatives, particularly in dairy sector. Cooperatives are entities with intrinsic economic features which cause challenges for corporate governance. The second objective is to demonstrate the conditions and role of financial audit. It is particularly important according do governance challenges in dairy cooperatives. Authors of the paper review the economic literature in the subject area and discuss the law regulations. Furthermore they confront findings with practical examples drawn from their experience of auditing dairy cooperatives in Poland. The results show that audit of financial statements conducted in a proper way could be helpful mechanism in corporate governance in the case of dairy cooperatives.
Year
Volume
Pages
53-71
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, michal_pietrzak@sggw.pl
References
 • Ustawa z dn. 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r., Nr 30, poz. 210, ostatni tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.), art. 91, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820300210; stan na dzień 24.11.2013 r.
 • Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591) art. 64 ust. 1 pkt 4, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941210591; stan na dzień 23.11.2013 r.
 • Ustawa z dn. 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090770649; stan na dzień 23.11.2013 r.
 • Boczar K., Spółdzielczość, PWE, Warszawa 1969.
 • Boguta W. (red.), Działalność spółdzielni rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2014.
 • Carlton D., Perloff J.M., Modern Industrial Organization, Pearson Addison Wesley 2005.
 • Chyra-Rolicz Z., Przyczyny i skutki reorganizacji polskiej spółdzielczości, Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 – Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa 1991.
 • Coase R., Firma, rynek i prawo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Cook M.L., Chaddad F.R., Iliopoulos C., Advances in Cooperative Theory since 1990: A Review of Agricultural Economics Literature, [w:] Hendrikse G.W.J. (ed.), Restructurng Agricultural Cooperatives, Erasmus University, Rotterdam 2004.
 • Dmochowska H., Spółdzielczość w świetle liczb – wybrane zagadnienia, Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 – Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa 1991.
 • Dworniak J., Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
 • Dyka S., Grzegorzewski P., Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa 2000.
 • Emelianoff I., Economic Theory of Cooperation, Ann Arbor, Edward Brothers 1942.
 • Enke S., Consumer Cooperatives and Economic Efficiency, American Economic Review 1945/35/1.
 • Falencikowski T., Nogalski B., Składniki nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości spółki, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Gad J., Działalność komitetu audytu a wiarygodność sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Helmberger P., Hoos S., Cooperative Enterprise and Organization Theory, Journal of Farm Economics 1962/44/2.
 • Helmberger P., Cooperative Enterprise and organization theory, Journal of Farm Economics 1964/46/3.
 • Koładkiewicz I. (opr. i tłum.), Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.
 • Koładkiewicz I., Grupy kapitałowe. Tendencje zmian w zasadach i mechanizmach nadzoru korporacyjnego, [w:] Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B. (red.), Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 2000.
 • Koładkiewicz I., Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji na przykładzie wybranych modeli, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Markiewicz T., Kasy dla ludu, Business Class (magazyn Pulsu Biznesu), październik 2005.
 • McBride G., Agricultural Cooperatives. Their Why and Their How, AVI Publishing Company, Westport, Connecticut 1986.
 • Mesjasz Cz., Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Mickiewicz T., Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii, Konsorcjum Akademickie WSE, WSIiZ, WSZiA, Kraków – Rzeszów – Zamość 2012.
 • Ollila P., Nilsson J., The Position of Agricultural Cooperatives in the Changing Food Industry of Europe, [w:] Nilsson J., van Dijk G. (eds), Strategies and Structures in the Agro-food Industries, Van Gorcum, Assen 1997.
 • Pietrzak M., Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 • Pietrzak M., Kreowanie wartości dla właścicieli jako postulat nadzoru korporacyjnego na przykładzie spółdzielni mleczarskich, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Pietrzak M., Dworniak J., Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu w sektorze mleczarskim, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 • Schrader L.F., Economic Justification, [w:] Cobia D. (ed.), Cooperatives in Agriculture, Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey 1989.
 • Staatz J.M., Farmer Cooperative Theory: Recent Developments, ACS Researcg Report No. 84, U.S. Department of Agriculture, Washington 1989.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 • Zwanenberg A., Will Global Dairy Company be a True Co-operative?, Food & Agribusiness Research, Rabobank International, 2001.
 • Strony internetowe:
 • Frederick D.A., Co-ops 101: An Introuction to Cooperatives, Cooperative Information Report 55, U.S. Department of Agriculture 1997, http://www.rurdev.usda.gov/rbs/pub/cir55/cir55rpt.htm; stan na dzień 23.11.2013 r.
 • Royer J.S., Cooperative Theory: A Neoclassical Approach, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.194.3580&rep=rep1&type=pdf; stan na dzień 23.11.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3c2cf88-877b-4c09-a12a-40b00f649b4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.