PL EN


2020 | 58 | 1(115) | 121-143
Article title

IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć

Title variants
EN
IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel/Teza: Celem artykułu jest analiza i ustalenie zakresów znaczeniowych angielskich i polskich terminów reprezentujących pojęcia: architektura informacji (IA), wrażenia/doświadczenia użytkownika (UX), projektowanie interfejsów użytkownika (UID), projektowanie interakcji (IxD). Koncepcja/Metody badań: Porównywano definicje pojęć i konteksty użycia terminów w literaturze przedmiotu – książkach, czasopismach, normach, internetowych słownikach oraz branżowych serwisach WWW. Wyniki i wnioski: Polskie tłumaczenia omawianych angielskich terminów są poprawne z wyjątkiem user experience (UX). Zamiast tłumaczenia doświadczenia użytkownika rekomendujemy określenie wrażenia użytkownika. Wnioskiem z badań jest również stwierdzenie, że pojęcie user experience nie powinno być traktowane jako pojęcie nadrzędne obejmujące architekturę informacji, projektowanie interfejsów i interakcji. Proponujemy, aby takim pojęciem było projektowanie produktów cyfrowych (digital product design, DPD). Oryginalność/Wartość poznawcza: Zaproponowano własne definicje pojęć IA, UX, UID, IxD oraz przedstawiono graficzną reprezentację ich zakresów, wprowadzając projektowanie produktów cyfrowych (digital product design, DPD) jako pojęcie nadrzędne.
EN
Purpose/Thesis: The paper analyzes English and Polish terms representing the following concepts: information architecture (IA), user experience (UX), user interface design (UID), and interaction design (IxD). Approach/Methods: We studied the definitions of these concepts and the uses of their terms in the literature of the subject, including books, journals, standards, online dictionaries, and digital design-related websites. Results and conclusions: The Polish translations of the English terms are correct except for user experience (UX). Instead of translating it as ‘doświadczenia użytkownika’, we recommend the term ‘wrażenia użytkownika’. We also conclude that the user experience concept should not be treated as an umbrella concept covering information architecture, user interface design and interaction design. Instead, we propose digital product design to be used as a generic term. Originality/Value: We propose our own definitions of IA, UX, UI, IxD concepts, and a graphic representation of their scopes. In addition, we introduce digital product design (DPD) as an umbrella term for IA, UX, UI, IxD.
Year
Volume
58
Issue
Pages
121-143
Physical description
Dates
received
2020-03-19
revised
2020-05-04
accepted
2020-05-10
Contributors
References
  • Benyon, D. (2019). Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design. Harlow: Pearson education Limited.Boiko, B. (2017). Information Architecture from the Info Out. Seattle, WA: Metatorial Services Inc.Bojar, B. (1987). O normalizacji terminologii. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(50), 23–25.Bojko, S. (1985). Diagrams, Charts and Graphs – Rhode Island School of Design (Professor Krzysztof Lenk). Graphis scripta, 238, 50–62.Chitturi, R., Raghunathan, R., Mahajan, V. (2008). Delight by Design: The Role of Hedonic versus Utilitarian Benefits. Journal of Marketing, 72(3), 48–63. https://doi.org/10.1509/JMKG.72.3.048Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., Noessel, C. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.Ding, W., Lin, X., Zarro, M. (2017). Information Architecture: The Design and Integration of Information Spaces, Second Edition. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers.Doświadczenie (b.d.). Doświadczenie - definicja, synonimy, przykłady użycia [online]. Słownik języka polskiego PWN [16.03.2020], https://sjp.pwn.pl/szukaj/do%C5%9Bwiadczenie.htmlFeng, L., Wei, W. (2019). An Empirical Study on User Experience Evaluation and Identification of Critical UX Issues. Sustainability: Science Practice and Policy, 11(8), 2432. https://doi.org/10.3390/su11082432Galitz, W. O. (2007). The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons.Garrett, J. J. (2010). Customer Loyalty and the Elements of User Experience. Design Management Review, 17(1), 35–39. https://doi.org/10.1111/j.1948-7169.2006.tb00027.xGarrett, J. J. (2011). The Elements of User Experience: User-centered Design for the Web and Beyond. Berkeley, CA: New Riders.Gómez-López, P., Simarro, F. M., Bonal, M. T. L. (2019). Analysing the UX Scope Through Its Definitions. In: Proceedings of the XX International Conference on Human Computer Interaction, 1–4. https://doi.org/10.1145/3335595.3335648Hagedorn, K. (2000). The Information Architecture Glossary [online]. Argus Center for Information Architecture [30.04.2020], https://argus-acia.com/white_papers/ia_glossary.pdfHassenzahl, M., Tractinsky, N. (2006). User Experience – a Research Agenda. Behaviour & Information Technology, 25(2), 91–97. https://doi.org/10.1080/01449290500330331IDF (b.d.). What is the Difference Between Interaction Design and UX Design? [online], Interaction Design Foundation [16.03.2020], https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-the-difference-between-interaction-design-and-ux-designImbug, N., Ambad, S. N. A., Bujang, I., & Others. (2018). The Influence of Customer Experience on Customer Loyalty in Telecommunication Industry. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(3), 103–116. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v-i/909ISO 9241–110 (2006). Ergonomics of human-system interaction — Part 110: Dialogue principles.ISO 9241–210 (2019). Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems.Joo, H. (2017). A Study on Understanding of UI and UX, and Understanding of Design According to User Interface Change. International Journal of Applied Engineering Research, 12(20), 9931–9935.Kisielnicki, J. (2002). IT jako narzędzie wspomagające zzl. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 77–86.Kolko, J. (2011). Thoughts on Interaction Design . San Francisco, CA: Morgan Kaufmann.Komza, M. (2014). Jan Muszkowski o sztuce książki. W: G. Czapnik G, Z. Gruszka, J. Ladorucki (red.). Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje (57–71). Łódź, Warszawa: Wydaw. UŁ, Wydaw. SBP. https://doi.org/10.18778/7969-112-8.06Korzan D. (2005). Dydaktyczne uwarunkowania oceny multimedialnych programów komputerowych. Oprogramowanie specjalistyczne. W: M. Tanaś (red.) Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym (103–115). Warszawa: Wydaw. MIKOM,Lamprecht, E. (2019). The Difference Between UX And UI Design – A Layman’s Guide , [online]. Careerfoundary [16.03.2020], https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/the-difference-between-ux-and-ui-design-a-laymans-guide/Lange-Sadzińska K. (2011). Architektura informacji w praktyce. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 53, 93–103.Law, E. L.-C., Roto, V., Hassenzahl, M., Vermeeren, A. P. O. S., Kort, J. (2009). Understanding, Scoping and Defining User Experience: A Survey Approach. In: D.R. Olsen, R.B. Arthur (eds). Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (719–728). New York, NY: Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1518701.1518813Law, E. L.-C., Roto, V., Vermeeren, A. P. O. S., Kort, J., Hassenzahl, M. (2008). Towards a Shared Definition of User Experience. In: M. Czerwinski, A. Lund (eds). CHI ’08 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (2395–2398). New York: Association for Computing Ma-chinery. https://doi.org/10.1145/1358628.1358693Lenk, K. (2011). Krótkie teksty o sztuce projektowania. Gdańsk: Wydaw. Słowo/obraz Terytoria.McKay, E. N. (2013). UI is Communication: How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication . Waltham, MA: Morgan Kaufmann.Morville, P. (2000) Big Architect. Little Architect, [online]. Argus Center for Information Architecture [30.04.2020], https://argus-acia.com/strange_connections/strange004.htmlMościchowska, I., Rogoś-Turek, B. (2015). Badania jako podstawa projektowania user experience. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.Mościchowska, I., Rutkowska J., Skórski, T. (2019). Raport User Experience i Product Design w Polsce 2018 [online]. User Experience i Product Design w Polsce [29.04.2020], http://raport2018.hci.org.pl/Muszkowski, J., Czapnik, G., Gruszka, Z., Tadeusiewicz, H. (2015). Życie książki: edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. Łódź, Warszawa: Wydaw. UŁ, Wydaw. SBP.Norman, D., Nielsen, J. (b.d.). The Definition of User Experience (UX) [online], [16.03.2020], https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/Nunnally B., Farkas D. (2018). Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurecyjnych produktów. Gliwice: Helion.Próchnicka, M. (1996). Interfejs użytkownika w systemie wyszukiwania informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(67), 25–34.Próchnicka, M. (2000). Interfejsy użytkownika umożliwiające komunikowanie się z systemem w języku naturalnym. Notes Biblioteczny, 1, 1–15.Reimer, J. (2005). A History of the GUI. Ars Technica, 5, 1–17.Resmini, A., Rosati, L. (2011). Pervasive Information Architecture: Designing Cross-Channel User Experiences. Burlington, MA: Elsevier.Resmini, A., Rosati, L. (2012). A Brief History of Information Architecture [online]. Journal of Information Architecture, 3(2), [16.03.2020], http://journalofia.org/volume3/issue2/03-resmini/jofia-0302-03-resmini.pdfResmini, A. (2013) Architectures of Information [online]. Études de communication, 41 [01.05.2020], http://journals.openedition.org/edc/5628Rosenfeld, L., Morville, P. (1998). Information Architecture for the World Wide Web. Beijing: O’Reilly.Rosenfeld, L., Morville, P., Arango, J. (2017). Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Wydanie IV. Gliwice: Helion.Rozanski, E. P., Haake, A. R. (2003). The Many Facets of HCI. In: J. Brewer, J. Mendonca (eds). Pro-ceedings of the 4th Conference on Information Technology Curriculum (180–185). New York, NY: Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/947121.947162Roszkowski, M. (2004). Architektura informacji w serwisach hipertekstowych. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(84), 13–29.Sharp, H., Preece, J., Rogers, Y. (2019). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (5 edition). Indianapolis, IN: John Wiley & Sons.Skórka, S. (2002). Architektura informacji. Nowy kierunek rozwoju informacji naukowej [online]. Biuletyn EBIB, 40(11), [16.03.2020] http://www.ebib.pl/2002/40/skorka.php.Skórka, S. (2004). Architektura informacji czyli stare wino w nowej butelce. Czasopismo Akademii Pedagogicznej, 19, 65–67.Skórka S. (2011). Architekt przestrzeni informacyjnych – kreator przestrzeni informacyjnych. Przegląd Biblioteczny, 1, 47–61.Soegaard, M. (2018). The Basics of User Experience Design [online]. Leanpub [08.06.2020], https://leanpub.com/basics-of-ux-designSosińska-Kalata B. (2017). Architektura informacji. W: A. Żbikowska-Migoń & M. Skalska-Zlat (red.) Encyklopedia książki, Tom 1 (161–162). Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.Stevens, E. (2018a). What Is User Experience (UX) Design? Everything You Need To Know To Get Started [online]. Careerfoundry [16.03.2020], https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/wh-at-is-user-experience-ux-design-everything-you-need-to-know-to-get-started/Stevens, E. (2018b). The Fascinating History of UX Design: A Definitive Timeline [online]. Career-foundry [16.03.2020], https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/the-fascinating-history-of-ux-design-a-definitive-timeline/Teo, Y. S. (2020). The Ultimate Guide to Understanding UX Roles and Which One You Should Go For [online]. Interaction Design Foundation [16.03.2020], https://www.interaction-design.org/literature/article/the-ultimate-guide-to-understanding-ux-roles-and-which-one-you-should-go-forTomaszczyk, J. (1999). Interfejsy w świetle ustawy o prawie autorskim. Bibliotekarz, 7/8, 29–31.Tomaszczyk, J. (2001). Metody oceniania interfejsów użytkownika. Zagadnienia Informacji Nauko-wej, 2(78), 81–97.Tomaszczyk, J. (2014) Model systemu informacji terminologicznej. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego.User interface design (2020, April 11). Wikipedia, The Free Encyclopedia [online] [30.04.2020], https://en.wikipedia.org/wiki/User_interface_design
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3c4038c-277d-4cb0-b1c2-7a49dcca6a3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.